*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

ČESKÁ REPUBLIKA

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategické mapy ČR

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
MD Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 2015 2020
MD Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030 2015 2020
MD Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 2014 2020
MD Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (2013) 2013 2020
MD Národní kosmický plán ČR 2014-2019 2014 2019
MD Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 2011 2020
MD Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020 2013 2020
MF Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (2007) 2007 --
MF Konvergenční program České republiky (2017) 2017 2017
MF Národní strategie finančního vzdělávání (2010) 2010 --
MF Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2018 až 2020 2017 2020
MK Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020 2015 2020
MK Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020 2017 2020
MK Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 2011 2016
MK Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020 2015 2020
MK Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2011–2015 včetně internetizace knihoven 2012 2015
MK Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-2020 2017 2020
MK Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 2015 2020
MK Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020 2016 2020
MK Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018 2013 2018
MK Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022 2016 2020
MK Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) 2015 2020
MK Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020 2013 2020
MK Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020 2015 2020
MO Bílá kniha o obraně (2011) 2011 2014
MO Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013) 2013 --
MO Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013) 2013 --
MO Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013) 2013 2015
MO Obranná strategie ČR (2012) 2012 2019
MPSV Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015-2017, s výhledem do roku 2020 2015 2017
MPSV Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011) 2011 --
MPSV Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 2015 2025
MPSV Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017 2013 2017
MPSV Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 2008 --
MPSV Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008) 2008 --
MPSV Národní strategie ochrany práv dětí (2012) 2012 2018
MPSV Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 2016 2025
MPSV Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015) 2014 2020
MPSV Strategie sociálního začleňování 2014-2020 2014 2020
MMR Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 12/2016) [akt. 2016] 2014 2023
MMR Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) 2016 2020
MMR Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
MMR Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2020
MMR Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015) 2015 --
MMR Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017) 2017 --
MMR Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN 2016 2020
MMR Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 2014 2020
MMR Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017 2017 2023
MPO Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (2017) 2017 2020
MPO Exportní strategie ČR 2012-2020 2012 2020
MPO Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 2014 2020
MPO Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015] 2010 2020
MPO Národní akční plán energetické účinnosti ČR 2016-2020 2016 2020
MPO Národní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020) 2014 2020
MPO Národní akční plán pro chytré sítě - NAP SG (2015) 2015 2020
MPO Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015) 2015 --
MPO Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016) 2016 2018
MPO Národní inovační strategie ČR 2012-2020 2012 2020
MPO Politika druhotných surovin ČR (2014) 2014 --
MPO Priority spotřebitelské politiky 2015-2020 2015 2020
MPO Státní energetická koncepce České republiky (2015) 2015 2040
MPO Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 2013 2020
MPO Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 2012 2020
MPO Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017) 2017 --
MS Koncepce vězeňství do roku 2025 2016 2025
MS Rezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020 2016 2020
MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020 2016 2020
MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 2015 2020
MŠMT Koncepce podpory mládeže ČR na období 2014-2020 2014 2020
MŠMT Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015 2008 2015
MŠMT Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015) 2015 2020
MŠMT Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 2007 2015
MŠMT Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 2014 2020
MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014) 2014 2020
MŠMT Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015 2008 2015
MV Audit národní bezpečnosti (2016) 2016 --
MV Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) 2010 --
MV Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016 2016 2016
MV Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017 2017 2017
MV Koncepce boje proti organizovanému zločinu 2015–2017 2015 2017
MV Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016 2016 --
MV Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015) 2015 --
MV Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020 2017 2020
MV Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) [akt. 2015] 2014 2020
MV Koncepce požární prevence ČR 2012-2016 2012 2016
MV Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ČR (2004) 2004 --
MV Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 (2010) 2010 2015
MV Národní schengenský plán 2014 2014 2020
MV Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2016-2019 2016 2019
MV Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016) 2016 2022
MV Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2016] 2014 2020
MV Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 --
MV Strategie migrační politiky ČR (2015) 2015 --
MV Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2020 2016 2020
MV Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2015-2017 2015 2017
MV Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015) 2015 --
MV Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014) 2014 2020
MZV Bezpečnostní strategie ČR (2003) 2003 --
MZV Bezpečnostní strategie ČR (2011) 2011 --
MZV Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2010-2017 2010 2017
MZd Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013) 2013 --
MZd Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014) 2015 2022
MZd Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 2011 --
MZd Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017 2007 2017
MZd Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019 2016 2019
MZd Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013-2017 2013 2017
MZd Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020 2016 2020
MZd Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020 2010 2020
MZd Pandemický plán České republiky (2011) 2011 --
MZd Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014) 2014 2023
MZd Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014) 2014 2020
MZe Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020 2016 2020
MZe Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020 2012 2020
MZe Český včelařský program 2017-2019 2016 2019
MZe Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011) 2011 --
MZe Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015] 2012 --
MZe Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016-2022 2016 2022
MZe Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (2012) 2012 --
MZe Národní lesnický program do roku 2013 (2008) 2008 2013
MZe Národní plán povodí Dunaje (2015) 2016 2021
MZe Národní plán povodí Labe (2015) 2016 2021
MZe Národní plán povodí Odry (2015) 2016 2021
MZe Národní strategický plán rozvoje venkova 2007-2013 [akt. 2010] 2007 2013
MZe Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 2014 2020
MZe Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 2016 2030
MZe Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014) 2014 2024
MZe Zásady státní lesnické politiky (2012) 2012 --
MŽP Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016] 2016 2020
MŽP Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 2012 2020
MŽP Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010) 2010 2015
MŽP Národní program snižování emisí ČR (2015) 2015 2020
MŽP Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024 2015 2024
MŽP Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) 2015 2021
MŽP Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 2017 2030
MŽP Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) 2014 2020
MŽP Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 [akt. 2016] 2016 2020
MŽP Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025 2016 2025
MŽP Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009] 2009 2021
MŽP Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 2016 2025
MŽP Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) 2015 2020
MŽP Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 2015 2020
ÚV Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015) 2015 2018
ÚV Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018 2016 2018
ÚV Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (2013) 2013 2013
ÚV Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2016-2020 2016 2020
ÚV Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 2015 2020
ÚV Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020 2016 2020
ÚV Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
ÚV Národní program reforem České republiky 2017 2017 2017
ÚV Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018 2008 2018
ÚV Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018 2010 2018
ÚV Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strategie) (2014) 2014 --
ÚV Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008) 2008 --
ÚV Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
ÚV Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015 2011 2015
ÚV Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 2015 2020
ÚV Strategie vlády v boji s korupcí 2013-2014 [akt. 2013] 2013 2014
ÚV Strategie zlepšování regulace 2007-2013 2007 2013
ÚV Vládní koncepce boje s korupcí 2015-2017 2015 2017
ÚV Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 160

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
MK Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020 2015 2020
MPSV Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016) 2016 --
MPSV Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008–2018 [akt. 2016] 2008 2018
MMR Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
MMR Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018 2017 2018
MPO Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015) 2015 2017
MPO Akční plán podpory malých a středních podnikatelů ČR na rok 2016 2016 2016
MV Akční plán prevence kriminality 2016-2020 2016 2020
MV Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016] 2017 2020
MV Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010) 2010 --
MV SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy [akt. 2016] 2015 2020
MV SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území [akt. 2016] 2015 2020
MV SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu [akt. 2016] 2015 2020
MV SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě [akt. 2016] 2015 2020
MZd Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020 2017 2020
MZd Koncepce návazné péče 2014-2020 2014 2020
MZd Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2015-2017 2015 2017
MZd Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012) 2012 --
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 01: Podpora pohybové aktivity 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 02a: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 a) Správná výživa a stravovací návyky 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 02b: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 b) Prevence obezity 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 02c: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 c) Bezpečnost potravin 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 03: Duševní zdraví 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 04a: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 a) Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 04b: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 b) Akční plán pro oblast kontroly tabáku 2015-2018 2015 2018
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 04c: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 c) K omezení škod působených alkoholem 2015-2018 2015 2018
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 05: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 06a: Zvládání infekčních onemocnění - 6 a) Provakcinace 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 06b: Zvládání infekčních onemocnění - 6 b) Zvládání infekčních onemocnění 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 08a: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - a) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 08b: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - b) Zvýšení dostupnosti návazné péče 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - b) Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti 2015 2020
MZd Zdraví 2020 ČR - AP č. 13: Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel 2015 2020
MZe Plány managementu úhoře v ČR (2009) 2009
MŽP Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018 2016 2018
MŽP Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 2012-2017 2012 2017
MŽP Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) 2017 2020
ÚV Akční plán boje s korupcí na rok 2017 2017 2017
ÚV Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2016-2018 2016 2018
ÚV Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další 2016 2016
ÚV Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2013-2015 2013 2015
Dokumentů: 46

Dotační titul/program

Gestor Dokument Od Do
MD Operační program Doprava 2014-2020 2014 2023
MPSV Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015] 2014 2023
MMR Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
MMR Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
MPO Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015) 2015 2020
MPO Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 2014 2023
MPO Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2017 2017
MPO Státní program na podporu úspor energie 2017-2021 2017 2021
MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015) 2014 2023
MV Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020 2014 2023
MV Národní program – Azylový, migrační a integrační fond [akt. 2015] 2014 2020
MZd Dotační program MZd - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 2017 2017 --
MZd Dotační program MZd - Péče o dorost a Prevence kriminality 2017 2016 --
MZd Dotační program MZd - Program grantové podpory 2017 2017 --
MZd Dotační program MZd - Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče 2017 2017 --
MZd Dotační program MZd - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním pojištěním (2017) 2017 --
MZd Dotační program MZd - Protidrogová politika 2017 2016 --
MZd Dotační program MZd - Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 1 dotace na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni (2015) 2016 --
MZd Dotační program MZd - Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 2 dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů (2015) 2016 --
MZd Dotační program MZd - Rozvojové projekty zdravotní péče 2017 2017 --
MZd Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů (2016) 2016 --
MZd Národní program zdraví - projekty podpory zdraví 2017 [akt. 2016] 2017 --
MZd Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022 2015 2022
MZe Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2012-2016 2012 2016
MZe Operační program Rybářství 2014-2020 2015 2023
MZe Program rozvoje venkova na období 2014-2020 [akt. 2015] 2015 2023
MŽP Nová zelená úsporám [akt. 2016] 2015 2024
MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014 2023
ÚV Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
Dokumentů: 29

Celkem dokumentů: 235


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*