*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


ČESKÁ REPUBLIKA

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

ČESKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO DOPRAVY

MINISTERSTVO FINANCÍ

MINISTERSTVO KULTURY

MINISTERSTVO OBRANY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO VNITRA

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ÚŘAD VLÁDY ČR

Další subjekty

Česká agentura pro standardizaci

Česká energetická agentura (ČEA)

Česká geologická služba (ČGS)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Česká školní inspekce (ČŠI)

Česká národní banka (ČNB)

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP)

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZaK)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI)

Český báňský úřad (ČBÚ)

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Český statistický úřad (ČSÚ)

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Českomoravská rozvojová banka (ČMZRB)

ČEZ (ČEZ)

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR)

Akademie věd ČR (AV)

Akreditační komise pro vyšší vzdělání (AKPVV)

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Úřad práce ČR (ÚP)

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Asociace krajů ČR (AK)

Ústav územního rozvoje (ÚÚR)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)

Bezpečnostní informační služba (BIS)

CENIA - česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

CzechInvest (CI)

CzechTourism (CzT)

CzechTrade (CT)

Energetický regulační úřad (ERÚ)

Horská služba ČR (HS)

Hospodářská komora ČR (HK)

Hygienická služba (HS)

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Kraje (kraje)

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC)

Města (města)

Mezinárodní organizace pro migraci / International Organization for Migration (IOM)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Národní síť místních akčních skupin ČR (NS MAS)

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Obce (obce)

Okresy (okr.)

Platforma zainteresovaných stran CSR (PZS CSR)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Rada kvality ČR (RK ČR)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)

Rada pro zdraví a životní prostředí (RZZP)

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) (RV BESIP)

Sdružení místních samospráv ČR (SMS)

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Senát Parlamentu ČR

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) (SO ORP)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

Státní veterinární správa (SVS)

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Svaz měst a obcí ČR (SMO)

Univerzita Karlova Praha (UK)

Univerzita Palackého Olomouc - Katedra rekreologie (UPOLKRL)

Univerzita Palackého Olomouc - Katedra rozvojových studií (UPOLKRS)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV)

Vláda ČR (VLÁDA)

*