*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


ČESKÁ REPUBLIKA

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategické mapy ČR Online indikátory
ČR

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030 2015 2020
Bílá kniha o obraně (2011) 2011 2014
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 3/2018) [akt. 2018] 2014 2023
Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015) 2015 --
Průmysl 4.0 (2017) 2016 --
Digitální Česko: Úvodní dokument (2018) 2018 2030
Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2016] 2014 2020
Koncepce zahraniční politiky České republiky (2015) 2015 --
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 [akt. 2016] 2016 2020
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
Aliance Společnost 4.0 (2017) 2017 --
Národní program reforem České republiky 2019 2019 2019
Dokumentů: 12

Strategický dokument

Dokument Od Do
Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020 2015 2020
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 2015 2020
Dopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050 2014 2020
Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 2017] 2013 2020
Koncepce letecké dopravy ČR 2016-2020 2016 2020
Koncepce nákladní dopravy ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Národní kosmický plán ČR 2014-2019 2014 2019
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu ČR 2011–2020 2011 2020
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020 2013 2020
Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR (2017) 2017 --
Vize rozvoje autonomní mobility ČR (2017) 2017 --
Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (2007) 2007 --
Konvergenční program České republiky (2019) 2019 2019
Národní strategie finančního vzdělávání (2010) 2010 --
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2018-2020 2017 2020
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2020-2022 2019 2022
Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020 2015 2020
Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020 2017 2020
Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 2011 2016
Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020 2015 2020
Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-2020 2017 2020
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 2015 2020
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020 2016 2020
Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018 2013 2018
Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022 2016 2020
Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) 2015 2020
Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020 2013 2020
Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020 2015 2020
Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013) 2013 --
Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013) 2013 --
Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013) 2013 2015
Obranná strategie ČR (2012) 2012 2019
Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020 2012 2020
Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020 2015 2017
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 2013 2020
Koncepce rodinné politiky ČR (2017) 2017 2022
Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011) 2011 --
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 2015 2025
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017 2013 2017
Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 2008 --
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008) 2008 --
Národní strategie ochrany práv dětí (2012) 2012 2018
Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 2016 2025
Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020 2015 2020
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015) 2014 2020
Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022 2018 2022
Strategie sociálního začleňování 2014-2020 2014 2020
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) 2016 2020
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2020
Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017) 2017 --
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020 2016 2020
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 2014 2020
Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020 2017 2020
Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR [akt. 2017] 2017 2020
Digitální Česko: Koncepce Digitální ekonomika a společnost (2018) 2018 2030
Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016 (2017) 2017 2018
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem ČR (2014) [akt. 2017] 2017 2027
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 2014 2020
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR 2017-2021 2017 2021
Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017) 2017 2027
Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015] 2010 2020
Národní akční plán pro chytré sítě - NAP SG (2015) 2015 2020
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015) 2015 --
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016) 2016 2018
Národní inovační strategie ČR 2012-2020 2012 2020
Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016) 2016 2030
Národní strategie umělé inteligence ČR 2019-2035 2019 2035
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR - Národní RIS3 strategie 2014-2020 [akt. 2018] 2019 --
Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019] 2019 2022
Priority spotřebitelské politiky 2015-2020 2015 2020
Státní energetická koncepce České republiky (2015) 2015 2040
Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 2013 2020
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 2012 2020
Strategie zemského digitálního televizního vysílání ČR (2016) 2016 2025
Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017) 2017 --
Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 2017 2025
Koncepce vězeňství do roku 2025 2016 2025
Rezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020 2016 2020
Vládní koncepce boje s korupcí 2018-2022 2018 2022
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020 2016 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 2015 2020
Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020 2014 2020
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT 2014-2020 2014 2020
Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025" 2016 2025
Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015 2008 2015
Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015) 2015 2020
Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 2007 2015
Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 2014 2020
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014) 2014 2020
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015 2008 2015
Digitální Česko: Informační koncepce České republiky (2018) 2018 --
Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 2018 2018
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018) 2018 2023
Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016 2016 --
Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015) 2015 --
Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020 2017 2020
Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) [akt. 2015] 2014 2020
Koncepce požární prevence ČR 2018-2021 2018 2021
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017) 2017 --
Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Národní schengenský plán 2014 2014 2020
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2016-2019 2016 2019
Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů 2016-2020 2016 2020
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016) 2016 2022
Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 --
Strategie migrační politiky ČR (2015) 2015 --
Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2020 2016 2020
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 (2019) 2019 2020
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015) 2015 --
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014) 2014 2020
Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na období 2017-2020 2017 2020
Bezpečnostní strategie ČR (2011) 2011 --
Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017) 2017 --
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030 2018 2030
Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury (2015) 2016 --
Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013) 2013 --
Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016] 2016 2021
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014) 2015 2022
Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 2011 --
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019 2016 2019
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR 2018-2022 2018 2022
Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020 2016 2020
Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020 2010 2020
Pandemický plán České republiky (2011) 2011 --
Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014) 2014 2023
Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014) 2014 2020
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020 2016 2020
Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020 2012 2020
Český včelařský program 2017-2019 2016 2019
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015] 2012 --
Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 --
Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025 2017 2025
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016-2022 2016 2022
Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020 2015 2020
Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (2012) 2012 --
Národní lesnický program do roku 2013 (2008) 2008 2013
Národní plán povodí Dunaje (2015) 2016 2021
Národní plán povodí Labe (2015) 2016 2021
Národní plán povodí Odry (2015) 2016 2021
Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025" 2017 2025
Program rozvoje venkova 2014-2020 - 5. aktualizované znění [akt. 2018] 2015 2023
Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 2014 2020
Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 2016 2030
Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014) 2014 2024
Zásady státní lesnické politiky (2012) 2012 --
Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023 2018 2023
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016] 2016 2020
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 2022
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 2012 2020
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010) 2010 2015
Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025 2016 2025
Národní program snižování emisí ČR (2015) 2015 2020
Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 2015 2024
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) 2015 2021
Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 2017 2030
Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) 2014 2020
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025 2016 2025
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009] 2009 2021
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 2016 2025
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) 2015 2020
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 2015 2020
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015) 2015 2018
Akční plán pro Společnost 4.0 (2017) 2017 --
Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018 2016 2018
Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018) 2018 2030
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (2013) 2013 2013
Inovační strategie České republiky 2019-2030 2019 2030
Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2016-2020 2016 2020
Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015) 2015 --
Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022 2017 2022
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020 2016 2020
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017) 2017 2020
Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018 2008 2018
Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018 2010 2018
Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2019 2019 2019
Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech (2015) 2015 --
Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2015-2020 2015 2020
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 2016 2020
Strategie podpory Čechů v institucích EU: Nová Koncepce pro období 2018-2020 a Revidovaný akční plán 2018 2020
Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 2015 2020
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 185

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020 2015 2020
Operační program Doprava 2014-2020 2014 2023
Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy ČR 2017-2021 2017 2021
Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020 2015 2020
Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018 2017 2018
Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016) 2016 --
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008-2018 [akt. 2016] 2008 2018
Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015] 2014 2023
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 2019 2020
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019-2020 [akt. 2019] 2019 2020
Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015) 2015 2017
Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR - "Český automobilový průmysl 2025" (2017) 2017 --
Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [akt. 2017] 2017 2020
Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015) 2015 2020
Jednotná koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území ČR (2017) 2017 --
Národní akční plán čisté mobility 2016-2018 2016 2018
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 2014 2023
Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2017 2017
Státní program na podporu úspor energie 2017-2021 2017 2021
Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace (2018) 2018 2018
Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí VaV 2017-2020 2017 2020
Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020 2018 2020
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015) 2014 2023
Akční plán boje proti organizovanému zločinu 2018-2019 2018 2019
Akční plán prevence kriminality 2016-2020 2016 2020
Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016] 2017 2020
Národní program – Azylový, migrační a integrační fond [akt. 2015] 2014 2020
Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020 2014 2023
Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010) 2010 --
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015) [akt. 2017] 2015 2020
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015) [akt. 2017] 2015 2020
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu [akt. 2016] 2015 2020
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015) [akt. 2017] 2015 2020
3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020 2018 2020
Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020 2017 2020
Koncepce návazné péče 2014-2020 2014 2020
Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012) 2012 --
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022 2015 2022
Zdraví 2020 ČR - AP č. 01: Podpora pohybové aktivity 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02a: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 a) Správná výživa a stravovací návyky 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02b: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 b) Prevence obezity 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02c: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 c) Bezpečnost potravin 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 03: Duševní zdraví 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 04a: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 a) Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 04b: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 b) Akční plán pro oblast kontroly tabáku 2015-2018 2015 2018
Zdraví 2020 ČR - AP č. 04c: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 c) K omezení škod působených alkoholem 2015-2018 2015 2018
Zdraví 2020 ČR - AP č. 05: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 06a: Zvládání infekčních onemocnění - 6 a) Provakcinace 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 06b: Zvládání infekčních onemocnění - 6 b) Zvládání infekčních onemocnění 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 08a: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - a) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 08b: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - b) Zvýšení dostupnosti návazné péče 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - b) Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti 2015 2020
Zdraví 2020 ČR - AP č. 13: Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel 2015 2020
Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020 2017 2020
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2012-2016 2012 2016
Operační program Rybářství 2014-2020 2015 2023
Plány managementu úhoře v ČR (2009) 2009 --
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018 2016 2018
Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (2018) 2018 2030
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) 2017 2020
Národní program Životní prostředí 2015 --
Nová zelená úsporám [akt. 2016] 2015 2024
Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014 2023
Akční plán boje s korupcí na rok 2018 2018 2018
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2018-2020 2018 2020
Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další 2016 2016
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2015-2018 [akt. 2017] 2015 2018
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2015-2018 pro oblast hazardního hraní [akt. 2017] 2015 2018
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2016-2018 v oblasti nelegálních návykových látek 2016 2018
Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 2016 2020
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 2018 2018 2018
Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
Rámcový rezortní interní protikorupční program ČR (2013) [akt. 2017] 2013 --
Dokumentů: 82

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017 2017 2023
Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014) 2014 --
Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015) 2015 --
Audit národní bezpečnosti (2016) 2016 --
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011) 2011 --
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 284Strategické dokumenty [v přípravě]

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 [v přípravě] 2019 --
Dokumentů: 1..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*