Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

ČESKÁ REPUBLIKA

Strategické dokumenty

Strategické mapy ČRZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (2020) 2021 --
Národní program reforem České republiky (2023) 2023 2024
Strategie rovnosti žen a mužů 2021-2030 2021 2030
Dopravní politika České republiky 2021-2027 s výhledem do roku 2050 2021 2027
Státní kulturní politika 2021-2025 2021 2025
Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 2021 2030
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020] 2014 2023
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 2019 --
Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.7 [akt. 2024] 2024 --
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)IPRÚ 2021 2027
Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2023 2023 --
Národní plán obnovy (2020) 2020 2026
Informační koncepce Ministerstva spravedlnosti 2023-2028 2023 2028
Strategický rámec eJustice 2023+ 2023 2031
Digitální Česko: Úvodní dokument (2018) 2018 2030
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2020-2023 2020 2023
Koncepce zahraniční politiky České republiky (2015) 2015 --
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2020] 2019 2030
Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 2021 2030
Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (2021) 2021 2040
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
Dokumentů: 21

Strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018) 2018 2030
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2024 2024 2024
Inovační strategie České republiky 2019-2030 2019 2030
Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021-2025 2021 2025
Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015) 2015 --
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025 [akt. 2022] 2021 2025
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 2019 2027
Strategie romské integrace 2021-2030 2021 2030
Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 2021-2030 2021 2030
Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 2017] 2013 2020
Koncepce letecké dopravy ČR 2016-2020 2016 2020
Koncepce městské a aktivní mobility 2021-2030 2021 2030
Koncepce nákladní dopravy ČR 2024-2035 2024 2035
Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030 2020 2025
Národní kosmický plán 2020-2025 2020 2025
Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR (2017) 2017 --
Strategie BESIP 2021-2030 2020 2030
Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050 2021 2027
Vize rozvoje autonomní mobility ČR (2017) 2017 --
Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (2007) 2007 --
Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023 2019 2023
Konvergenční program České republiky (2024) 2024 2025
Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 (2020) 2020 --
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2018-2020 2017 2020
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2025-2027 2024 2027
Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 2020 2020
Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020 2015 2020
Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020 2015 2020
Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2021-2027 2021 2027
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 2015 2020
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020 2016 2020
Koncepce zahraničního působení Ministerstva kultury 2021-2025 2021 2025
Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 2023-2030 2023 2030
Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020 2013 2020
Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020 2015 2020
Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví 2021-2025 2021 2025
Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013) 2013 --
Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013) 2013 --
Koncepce operační přípravy státního území ČR 2017-2020 2017 2020
Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 2019 2024
Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020 2012 2020
Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020 2015 2017
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 2013 2020
Koncepce rodinné politiky ČR (2017) 2017 2022
Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011) 2011 --
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 2015 2025
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017 2013 2017
Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 2008 --
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008) 2008 --
Národní strategie ochrany práv dětí (2012) 2012 2018
Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 2016 2025
Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025 2021 2025
Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020 2015 2020
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015) 2014 2020
Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022 2018 2022
Strategie sociálního začleňování 2021-2030 2021 2030
Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2021] 2021 2030
Koncepce bydlení České republiky 2021+ 2021 --
Koncepce rozvoje venkova 2021-2027 2021 2027
Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony 2021 2030
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
Národní strategie veřejného zadávání v ČR 2024-2028 2024 2028
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2022
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2022-2030 [akt. 2022] 2022 2030
Digitální ekonomika a společnost (2023) 2023 2027
Exportní strategie ČR 2023-2033 2023 2033
Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice (2020) 2020 --
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice (2019) 2019 2027
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR (2021) 2022 2026
Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017) 2017 2027
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015) 2015 --
Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016) 2016 2030
Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou (2021) 2021 2027
Národní politika kvality 2023-2030 2023 2030
Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024 2019 2024
Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035 2019 2035
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) 2021 2027
Plán pro malé a střední reaktory v České republice – využití a hospodářský přínos 2023 --
Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019] 2019 2022
Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025 2021 2025
Státní energetická koncepce České republiky (2015) 2015 2040
Strategie CzechTrade 2023-2026 2023 2026
Strategie podpory malých a středních podniků v České republice 2021-2027 2021 2027
Strategie spotřebitelské politiky 2021-2030 2021 2030
Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017) 2017 --
Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem 2022-2025 2022 2025
Vodíková strategie České republiky (2021) 2021 --
Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 2017 2025
Koncepce vězeňství do roku 2025 [akt. 2023] 2016 2025
Strategie prevence kriminality Ministerstva spravedlnosti (2023) 2023 --
Vládní koncepce boje proti korupci 2023-2026 2023 2026
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020 2016 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 2019 2023
Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020 2014 2020
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT 2014-2020 2014 2020
Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025" 2016 2025
Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2023 2023 --
Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015) 2015 2020
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 2020 2030
Digitální Česko: Informační koncepce České republiky [akt. 2022] 2020 --
Informační koncepce Ministerstva vnitra na rok 2023 2023 2024
Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021) 2021 2030
Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018) 2018 2023
Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 2021 2026
Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016 2016 --
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 2021 2025
Koncepce požární prevence ČR 2018-2021 2018 2021
Koncepce programu Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021) 2022 --
Koncepce rozvoje archivnictví v České republice 2018-2025 s výhledem do roku 2035 2018 2025
Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027 2021 2027
Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027 2021 2027
Koncepce Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021) 2022 --
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017) 2017 --
Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016) 2016 2022
Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024 2020 2024
Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 --
Strategie migrační politiky ČR (2015) 2015 --
Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady 2021-2023 2021 2023
Strategie prevence kriminality v České republice 2022-2027 2022 2027
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015) 2015 --
Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí 2017-2020 2017 2020
Bezpečnostní strategie ČR (2011) 2011 --
Koncepce jednotné prezentace ČR [akt. 2019] 2005 --
Strategie Českých center 2020-2023 2020 2023
Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017) 2017 --
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030 2018 2030
Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury (2015) 2016 --
Koncepce domácí péče v ČR (2020) 2020 --
Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013) 2013 --
Koncepce lázeňství České republiky 2022+ 2022 --
Koncepce ošetřovatelství (2021) 2021 2030
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 [akt. 2023] 2023 2030
Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 2011 --
Národní onkologický plán České republiky 2030 [akt. 2022] 2022 2030
Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026 2016 2026
Pandemický plán České republiky (2011) 2011 --
Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014) 2014 2023
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020 2016 2020
Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020 2012 2020
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015] 2012 --
Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 --
Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025 2017 2025
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022 2016 2022
Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020 2015 2020
Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice 2018-2022 2018 2022
Národní plán povodí Dunaje (2015) 2016 2021
Národní plán povodí Labe (2015) 2016 2021
Národní plán povodí Odry (2015) 2016 2021
Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025" 2017 2025
Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 2014 2020
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR (2000) 2000 --
Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 2016 2030
Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014) 2014 2024
Zásady státní lesnické politiky (2012) 2012 --
Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020) 2020 2023
Aktualizace národního programu snižování emisí (2019) 2019 --
Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023 2018 2023
Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050 2021 2030
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 2022
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 2012 2020
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010) 2010 2015
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050 2016 2035
Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 2015 2024
Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 2017 2030
Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) 2014 2020
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025 2016 2025
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 2016 2025
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2021) 2021 2030
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 2015 2020
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020) 2021 2030
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR po roce 2020 2021 2027
Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025 2021 2025
Dokumentů: 175

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 2023 2025
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2023-2026 2023 2026
Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2022 2022 2022
Operační program Doprava 2014-2020 2014 2023
Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy ČR 2017-2021 2017 2021
Akční plán ke Strategii rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví 2021-2023 2021 2023
Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020 2015 2020
Akční plán 2021-2023 Strategie sociálního začleňování 2021-2030 2021 2023
Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016) 2016 --
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008-2018 [akt. 2016] 2008 2018
Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015] 2014 2023
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 2019 2020
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022 2021 2022
Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030 2022 2030
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024 [akt. 2022] 2022 2024
Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015) 2015 2017
Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR - "Český automobilový průmysl 2025" (2017) 2017 --
Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (2017) [akt. 2017] 2017 2020
Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015) 2015 2020
Národní akční plán čisté mobility 2016-2018 2016 2018
Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 / Aktualizace NAP SG 2019 2030
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK) 2021 2030
The Country for the Future 2020-2027 2020 2027
Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024 2023 2024
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 2023 2024
Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro roky 2023 a 2024 2023 2024
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023-2024 2023 2024
Rámcový rezortní interní protikorupční program (2013) [akt. 2018] 2013 --
Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí VaV 2017-2020 2017 2020
Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020 2018 2020
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015) 2014 2023
Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 2021 2023
Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023-2024 2023 2024
Akční plán boje proti organizovanému zločinu 2022-2023 2022 2023
Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020 2014 2023
Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Operační program Azylového, migračního a integračního fondu 2021-2027 2021 2027
Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost 2021-2027 2021 2027
Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz 2021-2027 2021 2027
Program eu-INIS 2022 2022 2024
Schengenský implementační plán 2023 2023 2024
Priority a formy činnosti Českých center 2021-2022 2021 2022
Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026 2017 2026
Akční plán k Národnímu onkologickému plánu České republiky 2030 na léta 2022-2024 [akt. 2023] 2022 2024
Akční plán ke Koncepci ošetřovatelství do roku 2030 2022 2027
Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče 2021 2030
Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti 2021 2030
Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví 2021 2030
Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví 2021 2030
Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví 2021 2030
Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví 2021 2030
Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021] 2021 2024
Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020] 2020 --
Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 2020 2030
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 [akt. 2021] 2021 2030
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020] 2020 2030
Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012) 2012 --
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019] 2020 2026
Český včelařský program 2020-2022 [akt. 2021] 2019 2022
Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020 2017 2020
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 2018-2022 2018 2022
Operační program Rybářství 2014-2020 2015 2023
Plány managementu úhoře v ČR (2009) 2009 --
Program revitalizace Krušných hor (2017) 2017 2030
Program rozvoje venkova 2014-2020 - 11. aktualizované znění (2023) [akt. 2023] 2015 2025
Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023-2027 ver. 2.1 2023 --
2. implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (pro roky 2022-2025) 2022 2025
Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice (2018) 2018 2030
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2021) 2021 2025
Národní program Životní prostředí 2015 --
Nová zelená úsporám [akt. 2016] 2015 2024
Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014 2023
Státní program ochrany přírody a krajiny (2020) 2020 2025
Akční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025 2021 2025
Dokumentů: 79

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015) 2015 --
Audit národní bezpečnosti (2016) 2016 --
Strategický plán eu-INIS (2021) 2021 --
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2020) 2020 --
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) 2015 2021
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 280..archiv show