*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)
[AP PDS ČR 2015]
Název dokumentu anglickyAction Plan to support increasing self-sufficiency of the Czech Republic in raw material resources by substituting secondary raw materials for primary resources
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor ekologie /MPO
Datum schválení13.7.2015
Doba platnosti2015 - 2017
Popis dokumentu
Akční plán stanovuje krátkodobé úkoly v horizontu 2 let pro uvedení Politiky druhotných surovin ČR do praxe. Celkem je stanoveno 20 konkrétních úkolů, které bezprostředně reagují na konkrétní  problémové oblasti při získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. show
Implementace
Realizace Akčního plánu bude probíhat do 31.12.2016. V souhrnné zprávě o plnění, která bude předložena vládě do 30.4.2017, bude uvedeno i doporučení k dalšímu postupu realizace Politiky druhotných surovin ČR.
AP PDS ČR 2015 je implementačním plánem k dokumentuPolitika druhotných surovin ČR (2014)
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 755 ze dne 15. září 2014 k Politice druhotných surovin ČR, kterým se ukládá ministru průmyslu a obchodu realizovat cíle a opatření stanovená v Politice v kapitole 4 v souladu se stanoviskem z procesu posuzování vlivu na životní prostředí. V kapitole 4 je stanoveno Opatření č. 1.1 „Zpracovat Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
564 / 2015
ZIP
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Souhrnná zpráva do 30.4.2017 neuvedeno
*