Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Action Plan to support increasing self-sufficiency of the Czech Republic in raw material resources by substituting secondary raw materials for primary resources
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor ekologie /MPO
Datum schválení
13.7.2015
Doba platnosti
2015 - 2017
Popis dokumentu
Akční plán stanovuje krátkodobé úkoly v horizontu 2 let pro uvedení Politiky druhotných surovin ČR do praxe. Celkem je stanoveno 20 konkrétních úkolů, které bezprostředně reagují na konkrétní  problémové oblasti při získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. show
Implementace
Realizace Akčního plánu bude probíhat do 31.12.2016. V souhrnné zprávě o plnění, která bude předložena vládě do 30.4.2017, bude uvedeno i doporučení k dalšímu postupu realizace Politiky druhotných surovin ČR.
AP PDS ČR 2015 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 755 ze dne 15. září 2014 k Politice druhotných surovin ČR, kterým se ukládá ministru průmyslu a obchodu realizovat cíle a opatření stanovená v Politice v kapitole 4 v souladu se stanoviskem z procesu posuzování vlivu na životní prostředí. V kapitole 4 je stanoveno Opatření č. 1.1 „Zpracovat Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
564 / 2015
ZIP
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Souhrnná zpráva do 30.4.2017 neuvedeno