Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Czech Action Plan for Development of Organic farming 2016–2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor enviromentálního a ekologického zemědělství
Datum schválení
20.11.2015
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Předkládaný „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020“ (dále jen „AP“) si klade za cíl podporovat růst ekologického zemědělství v ČR s výhledem do roku 2020 a je zpracován jako již třetí v pořadí. show
Implementace
Institucí odpovědnou za realizaci Akčního plánu je MZe. Koordinaci a praktickou realizaci AP včetně vyhodnocení postupu bude provádět Komise pro naplňování AP, která bude ustanovena od 1. 1. 2016 za účelem implementace AP na období 2016–2020. show
Výchozí legislativa
Pravidla EZ, výroby i distribuce biopotravin jsou upravena národní i evropskou legislativou. V současné době platí nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které od 1. 1. 2009 nahradilo do té doby platné nařízení Rady (EHS) č. 2092/91. Detailní pravidla jsou pak uvedena v jeho prováděcím nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Dalším prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1235/2008 jsou upravena pravidla pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí. Na národní úrovni jsou dodatečná pravidla definována v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a jeho prováděcí vyhlášce č. 16/2006 Sb., v platném znění.
Zákon o EZ je průběžně novelizován v souladu s potřebou přizpůsobení se novým nařízením EU. Od roku 2009 MZe navíc vydává Metodické pokyny z důvodu sjednocení výkladu legislativy a srozumitelného popisu jednotlivých postupů a pravidel ekologické produkce.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
938 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno