Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Plán hlavních povodí ČR 2007-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Ministerstvo zemědělství
Datum schválení
23.5.2007
Doba platnosti
2007 - 2012
Popis dokumentu
PHP ČR je strategickým dokumentem vodohospodářské politiky a představuje dlouhodobou koncepci v oblasti vod pro období do roku 2027. Integruje záměry a cíle rezortních politik ústředních vodoprávních úřadů při sdílení kompetencí dle § 108 vodního zákona. show
Implementace
Závazná část PHP ČR je podkladem pro návrhy opatření k zajištění rámcových cílů ze strany ústředních správních úřadů včetně zajišťování finančních zdrojů na realizaci navrhovaných opatření pro pořizování koncepčních dokumentů se vztahem k vodám a vodnímu hospodářství a podkladem pro pořízení plánů show
Výchozí legislativa
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
562 / 2007
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná