Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
National Health Information System -NHIS (2016)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS)
Datum schválení
1.6.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2016 - 2021
Popis dokumentu
Materiál definuje působnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS“) jako správce Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) s legislativně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. show
Implementace
1. Strategické rozvojové úkoly jsou vždy předkládány ve formě standardizovaného materiálu poradě vedení MZ ČR a klíčové úkoly vycházejí s nařízení ministra zdravotnictví ČR; materiály neinformační povahy procházejí vnitřním připomínkovým řízením – zejména návrhy na investice či realizaci dílčích show
Na KR NZIS MZd 2014 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Novela z. 372/2011 sb., ve znění pozdější předpisů.

I-2. Koncepce rozvoje NZIS – mezinárodní závazky a spolupráce
Koncepce rozvoje NZIS zajišťuje významnou mezinárodní spolupráci a posílí dodržování závazků České republiky k mezinárodně zavedeným sledováním stavu, výkonnosti a kvality zdravotnických systémů a sledováním zdravotního stavu obyvatel.
I-2.3. Evropská unie (European Union, EU)
• Veřejně zdravotnické statistiky předávají členské státy EU podle závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Statistiky obsahují ve formě harmonizovaného a společného souboru údajů informace nezbytné pro činnost Společenství v oblasti veřejného zdraví, pro podporu vnitrostátních strategií k rozvoji kvalitní, všeobecně přístupné a udržitelné zdravotní péče a pro činnost Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• V současnosti jsou účinná prováděcí nařízení 328/2011 (statistiky příčin smrti, spolupracuje ÚZIS), 349/2011 (statistiky pracovních úrazů), 141/2013 (statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví, administruje ÚZIS) a 359/2015 (statistické údaje o výdajích na zdravotní péči a financování zdravotní péče, spolupracuje ÚZIS).
• V budoucnosti lze očekávat další prováděcí nařízení s ohledem na přílohu I (zdravotní stav a zdravotní determinanty, s Eurostatem jedná ÚZIS) a přílohu II (zdravotní péče, s Eurostatem jedná ÚZIS) nařízení č. 1338/2008. Dojde k formalizaci předávání údajů z aktuálně využívaného společného dotazníku (Joint Questionnaire), kterým členské státy zasílají údaje o zdravotní péči (výdajové i nevýdajové) do Eurostatu, WHO a OECD. Joint Questionnaire je administrován ÚZIS.
• Vedle údajů z registrů a administrativních dat je důležitou součástí NZIS také zmíněné evropské dotazníkové šetření o zdraví. Druhá vlna Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS) se v ČR uskutečnila v období červen 2014 – leden 2015. Výběrová šetření o zdravotním stavu jsou nedílnou součástí zdravotnické statistiky. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že poskytují data, která jsou z jiných zdrojů nedostupná, navíc umožňují provázat několik typů informací navzájem. Dotazníkové šetření zkoumá např. zdravotní stav, výskyt rizikových faktorů a životní styl, čerpání zdravotních služeb nebo základní socioekonomické a demografické charakteristiky respondentů. Individuální údaje (tzv. mikrodata) z tohoto šetření byly v souladu se zmíněným prováděcím nařízením předány Eurostatu, který tato data dá mezinárodně k dispozici prostřednictvím zmíněných databází.
• V návaznosti na dotazníkové šetření o zdraví EHIS se uskutečnil Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) – lékařské vyšetření u vybraných respondentů ve věku 25–64 let. Jednalo se o vyšetření zdravotníkem (lékařem, zdravotní sestrou apod.), při kterém bylo provedeno měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, krevního tlaku, dále odběr a analýza žilní krve (celkový a HDL cholesterol a glykovaný hemoglobin pro stanovení dlouhodobé hladiny glukózy).
• ÚZIS se podílí na poskytování dat dalším agenturám EU: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.
• Pro analytické využití členskými státy jsou informace ze získaných dat šířeny například prostřednictvím následujících veřejně dostupných portálů:
o Eurostat Database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
o European Core Health Indicators Data Tool: http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators_en

I-2.3. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO)
• Z dat členských států (získaných například prostřednictvím Joint Questionnaire a dále dotazníkem HFA-DB data request, které za ČR administruje ÚZIS) vytváří WHO-EURO četné mezinárodní databáze, např.:
o Databáze Zdraví pro všechny (HFA-DB)
o Úmrtnost (HFA-MDB, DMDB)
o Nemocniční morbidita (HMDB)
o Lidské a technické zdroje (HlthRes-DB)
o Infekční choroby (CISID)
o Inventář politik prevence násilí a zranění
o Výživa, obezita a fyzická aktivita (NOPA)
o Tabák, alkohol (EISAH), drogy
• Pro analytické využití členskými státy jsou informace ze získaných dat šířeny například prostřednictvím následujících veřejně dostupných portálů:
o http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases
o European Health Information Gateway
http://gateway.euro.who.int/en/
I-2.4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)
• Z dat členských států (získaných zejména prostřednictvím Joint Questionnaire včetně specifického OECD modulu, dotazník za ČR administruje ÚZIS) provádí OECD analýzy k podpoře politik svých členských států.
• ÚZIS se rovněž podílí na projektu Health Care Quality Indicators, v jehož rámci jsou vyvíjeny zdravotní indikátory a sbírány podklady pro jejich mezinárodní srovnání.
• Pro analytické využití členskými státy jsou informace ze získaných dat šířeny například prostřednictvím následujících veřejně dostupných publikací/portálů:
• periodická publikace Health at a Glance
• Databáze OECD.Stat
http://stats.oecd.org/Index.aspx
• Nástroj OECD Data
https://data.oecd.org/health.htm
• OECD iLibrary
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-health-statistics_health-data-en
I-2.5. Další vybrané mezinárodní aktivity
• statistiky zátěže populace zhoubnými nádory a vedení programů screeningu zhoubných nádorů: spolupráce se Společným výzkumným střediskem EU, Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny, studie CONCORD aj., výstup k dispozici např. na portálu
http://eco.iarc.fr/eucan/
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno ministrem zdravotnictví a poradou vedení MZd, dílčí koncepce schváleny vedením ÚZIS ČR a MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Materiál bude v průběhu roku 2019 revidován v návaznosti na přípravu věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno