*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
National Health Information System -NHIS (2016)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS)
Datum schválení
1.6.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2016 - 2021
Popis dokumentu
Materiál definuje působnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS“) jako správce Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) s legislativně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. show
Implementace
1. Strategické rozvojové úkoly jsou vždy předkládány ve formě standardizovaného materiálu poradě vedení MZ ČR a klíčové úkoly vycházejí s nařízení ministra zdravotnictví ČR; materiály neinformační povahy procházejí vnitřním připomínkovým řízením – zejména návrhy na investice či realizaci dílčích show
Výchozí legislativa
Novela z. 372/2011 sb., ve znění pozdější předpisů.

I-2. Koncepce rozvoje NZIS – mezinárodní závazky a spolupráce
Koncepce rozvoje NZIS zajišťuje významnou mezinárodní spolupráci a posílí dodržování závazků České republiky k mezinárodně zavedeným sledováním stavu, výkonnosti a kvality zdravotnických systémů a sledováním zdravotního stavu obyvatel.
I-2.3. Evropská unie (European Union, EU)
• Veřejně zdravotnické statistiky předávají členské státy EU podle závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Statistiky obsahují ve formě harmonizovaného a společného souboru údajů informace nezbytné pro činnost Společenství v oblasti veřejného zdraví, pro podporu vnitrostátních strategií k rozvoji kvalitní, všeobecně přístupné a udržitelné zdravotní péče a pro činnost Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• V současnosti jsou účinná prováděcí nařízení 328/2011 (statistiky příčin smrti, spolupracuje ÚZIS), 349/2011 (statistiky pracovních úrazů), 141/2013 (statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví, administruje ÚZIS) a 359/2015 (statistické údaje o výdajích na zdravotní péči a financování zdravotní péče, spolupracuje ÚZIS).
• V budoucnosti lze očekávat další prováděcí nařízení s ohledem na přílohu I (zdravotní stav a zdravotní determinanty, s Eurostatem jedná ÚZIS) a přílohu II (zdravotní péče, s Eurostatem jedná ÚZIS) nařízení č. 1338/2008. Dojde k formalizaci předávání údajů z aktuálně využívaného společného dotazníku (Joint Questionnaire), kterým členské státy zasílají údaje o zdravotní péči (výdajové i nevýdajové) do Eurostatu, WHO a OECD. Joint Questionnaire je administrován ÚZIS.
• Vedle údajů z registrů a administrativních dat je důležitou součástí NZIS také zmíněné evropské dotazníkové šetření o zdraví. Druhá vlna Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS) se v ČR uskutečnila v období červen 2014 – leden 2015. Výběrová šetření o zdravotním stavu jsou nedílnou součástí zdravotnické statistiky. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že poskytují data, která jsou z jiných zdrojů nedostupná, navíc umožňují provázat několik typů informací navzájem. Dotazníkové šetření zkoumá např. zdravotní stav, výskyt rizikových faktorů a životní styl, čerpání zdravotních služeb nebo základní socioekonomické a demografické charakteristiky respondentů. Individuální údaje (tzv. mikrodata) z tohoto šetření byly v souladu se zmíněným prováděcím nařízením předány Eurostatu, který tato data dá mezinárodně k dispozici prostřednictvím zmíněných databází.
• V návaznosti na dotazníkové šetření o zdraví EHIS se uskutečnil Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) – lékařské vyšetření u vybraných respondentů ve věku 25–64 let. Jednalo se o vyšetření zdravotníkem (lékařem, zdravotní sestrou apod.), při kterém bylo provedeno měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, krevního tlaku, dále odběr a analýza žilní krve (celkový a HDL cholesterol a glykovaný hemoglobin pro stanovení dlouhodobé hladiny glukózy).
• ÚZIS se podílí na poskytování dat dalším agenturám EU: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.
• Pro analytické využití členskými státy jsou informace ze získaných dat šířeny například prostřednictvím následujících veřejně dostupných portálů:
o Eurostat Database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
o European Core Health Indicators Data Tool: http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators_en

I-2.3. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO)
• Z dat členských států (získaných například prostřednictvím Joint Questionnaire a dále dotazníkem HFA-DB data request, které za ČR administruje ÚZIS) vytváří WHO-EURO četné mezinárodní databáze, např.:
o Databáze Zdraví pro všechny (HFA-DB)
o Úmrtnost (HFA-MDB, DMDB)
o Nemocniční morbidita (HMDB)
o Lidské a technické zdroje (HlthRes-DB)
o Infekční choroby (CISID)
o Inventář politik prevence násilí a zranění
o Výživa, obezita a fyzická aktivita (NOPA)
o Tabák, alkohol (EISAH), drogy
• Pro analytické využití členskými státy jsou informace ze získaných dat šířeny například prostřednictvím následujících veřejně dostupných portálů:
o http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases
o European Health Information Gateway
http://gateway.euro.who.int/en/
I-2.4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)
• Z dat členských států (získaných zejména prostřednictvím Joint Questionnaire včetně specifického OECD modulu, dotazník za ČR administruje ÚZIS) provádí OECD analýzy k podpoře politik svých členských států.
• ÚZIS se rovněž podílí na projektu Health Care Quality Indicators, v jehož rámci jsou vyvíjeny zdravotní indikátory a sbírány podklady pro jejich mezinárodní srovnání.
• Pro analytické využití členskými státy jsou informace ze získaných dat šířeny například prostřednictvím následujících veřejně dostupných publikací/portálů:
• periodická publikace Health at a Glance
• Databáze OECD.Stat
http://stats.oecd.org/Index.aspx
• Nástroj OECD Data
https://data.oecd.org/health.htm
• OECD iLibrary
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-health-statistics_health-data-en
I-2.5. Další vybrané mezinárodní aktivity
• statistiky zátěže populace zhoubnými nádory a vedení programů screeningu zhoubných nádorů: spolupráce se Společným výzkumným střediskem EU, Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny, studie CONCORD aj., výstup k dispozici např. na portálu
http://eco.iarc.fr/eucan/
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno ministrem zdravotnictví a poradou vedení MZd, dílčí koncepce schváleny vedením ÚZIS ČR a MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Materiál bude v průběhu roku 2019 revidován v návaznosti na přípravu věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*