Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče/Odbor zdravotních služeb
Datum schválení
14.6.2010
Doba platnosti
2010 - 2020
Popis dokumentu
Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 (dále jen Národní strategie či NS) shrnuje problematiku vzácných onemocnění z hlediska EU i ČR a navrhuje hlavní cíle a opatření ke zlepšení situace v dané oblasti v ČR. show
Implementace
Dílčí úkoly, nástroje, odpovědnost, termíny, případné finanční náklady a indikátory plnění jednotlivých úkolů jsou specifikovány v rámci příslušného Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014 a nově na léta 2015 – 2017.
Výchozí legislativa
NS vznikla v návaznosti na „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vzácných onemocněních: výzvy pro Evropu“ byla problematika vzácných onemocnění diskutována v pracovních orgánech Rady EU i Evropského parlamentu. V návaznosti na to přijala Rada EU, v průběhu předsednictví ČR v Radě EU (www.eu2009.cz) dne 9. 6.2009 „Doporučení Rady o akci v oblasti vzácných onemocnění“ („Council Recommendation on an action in the field of rare diseases“, http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:EN:PDF).
Obsah těchto dokumentů vyplývá z doporučení multidisciplinární mezinárodní pracovní skupiny pod záštitou Evropské komise - DG SANCO „Rare Disease Task Force“ (www.rtdf.org), projektu Orphanet (www.orpha.net) a evropské organizace pacientských organizací pro vzácná onemocnění - Eurordis (www.eurordis.org). Obsah dokumentů je rovněž v souladu s probíhajícím Evropským projektem pro rozvoj národních plánů pro vzácná onemocnění (EUROPLAN; www.europlanproject.eu), v rámci programu Společenství v oblasti veřejného zdraví.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
466 / 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne Nerelevantní neuvedeno