*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDotační program MZd - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 2017
[DP AIDS MZd 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví / odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení27.10.2016
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
Základní cíle a zaměření projektů v rámci tohoto dotačního programu je: a) Snižování rizika vzniku a šíření HIV infekce edukací a intervencí v cílové populaci. show
Implementace
Tematické okruhy, ke kterým lze pro rok 2017 podávat Žádosti jsou následující: 1. Zajištění a propagace anonymního a bezplatného testování na HIV, případně s vyšetřením zaměřeným na diagnostiku jiných sexuálně přenosných onemocnění a poradenství, a to poskytovatelem zdravotních služeb a show
DP AIDS MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentuNárodní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013-2017
Výchozí legislativa-zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
-usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
- ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 593 „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“
-usnesení vlády z 20. prosince 2012 č. 956 k „Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 – 2017“
-„Zdraví 2020 – Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválen Poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Nerelevantní neuvedeno
*