*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

i
tisk

Dotační program MZd - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví / odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví
Datum schválení
27.10.2016
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Základní cíle a zaměření projektů v rámci tohoto dotačního programu je: a) Snižování rizika vzniku a šíření HIV infekce edukací a intervencí v cílové populaci. show
Implementace
Tematické okruhy, ke kterým lze pro rok 2017 podávat Žádosti jsou následující: show
DP AIDS MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
-zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
-usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
- ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 593 „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“
-usnesení vlády z 20. prosince 2012 č. 956 k „Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 – 2017“
-„Zdraví 2020 – Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválen Poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Nerelevantní neuvedeno
*