*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor ochrany vod / MŽP
Datum schválení
10.11.2010
Doba platnosti
2010 - 2015
Popis dokumentu
Cílem Koncepce je s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti a zájmy ochrany přírody a krajiny vyhodnotit a zvládat povodňová rizika v souladu se směrnicí 2007/60/ES a s cíli směrnice 2000/60/ES na základě: - zhodnocení současného platného legislativního prostředí, show
Implementace
Koncepce je implementována následujícími nástroji: MZe - Program 229 060 Prevence před povodněmi - Pozemkové úpravy - Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) - Dobrý zemědělský a enviromentální stav (GAEC) MŽP show
Výchozí legislativa
usnesení vlády ze dne 15. března 2010 č. 204
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES
směrnice 2007/60/ES
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
799 / 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
V příloze k dokumentu je vložen text stále platné Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, která byla vládou schválena 19. 4. 2000 usnesením vlády č. 382.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 2013 neuvedeno
*