*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva životního prostředí

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MŽP Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 [akt. 2016] 2016 2020
MŽP Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MŽP Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023 2018 2023
MŽP Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016] 2016 2020
MŽP Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 2022
MŽP Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 2012 2020
MŽP Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010) 2010 2015
MŽP Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025 2016 2025
MŽP Národní program snižování emisí ČR (2015) 2015 2020
MŽP Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 2015 2024
MŽP Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) 2015 2021
MŽP Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 2017 2030
MŽP Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) 2014 2020
MŽP Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025 2016 2025
MŽP Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009] 2009 2021
MŽP Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 2016 2025
MŽP Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) 2015 2020
MŽP Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 2015 2020
Dokumentů: 16

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
MŽP Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018 2016 2018
MŽP Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (2018) 2018 2030
MŽP Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) 2017 2020
MŽP Národní program Životní prostředí 2015 --
MŽP Nová zelená úsporám [akt. 2016] 2015 2024
MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014 2023
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 24


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*