» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 12/2023 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva životního prostředí

ZÁKONYvyžadujícívznikstrategiePŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaNárodní program čistší produkce (2007)Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištěníZákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředíZákon č. 224/2015 Sb.,o prevencizávaž. haváriíNárodní plánypovodí (2022)Zákonč. 114/1992 Sb.,o ochraně přírodya krajinyZákonč. 254/2001 Sb.,o vodáchZákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělskéhopůdního fonduZákonč. 185/2001 Sb.,o odpadechZákonč. 123/1998 Sb.,o právu na informaceo ŽPStrategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2021)Národní programsnižování emisíČR (2019)Plány zlepšováníkvality ovzduší(2016)Strategie ochranybiolog. rozmanitostiČR 2016-2025Aktualizovaný Národníimplementační plánStockholmské úmluvyo perzistentníchorganických polutantech2018-2023 (2017)Program předcházenívzniku odpadů ČR(2014)Plán odpadovéhohospodářství ČR2015-2024(akt. 2021)Státní programenvironmentálníhovzdělávání, výchovya osvěty a environ-mentálního poraden-ství na léta 2016–2025(2016)Národní programenvironmentálníhoznačení (2007)Koncepce MA21(2012)Státní programochrany přírodya krajiny 2020Zákon č. 167/2008Sb. o předch.ekol. újměa o její nápravěZákon č.73/2012 Sb.,o látkách kterépoškozují ozon.vrstvu a o fluorov.skleník. plynechZákon č.383/2012Sb., o podmínkáchobchodování spovolenkami naemise skleník. plynůZákon č. 162/2003Sb., o podmínkáchprovoz. zool. zahradZákon č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů naŽPZákon č. 350/2011 Sb.,o chem.látkách achemic. směsíchZákon č. 78/2004 Sb.,o nakl.s genet. modif.orgány agenet. produktyZákon č. 61/1988Sb., o hornic. čin.,výbušninách astát. báň. správěZákon č. 62/1988Sb., o geolog.pracíchZákon č. 44/1988Sb., o ochraně avyuž. nerost.bohatstvíZákon č. 477/2001Sb., o obalechZákon č. 25/2008 Sb.,o integrovanémregistru znečišťováníŽP a o integrovanémsystému plněníohlašovacíchpovinnostíZákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředíKoncepce environmentálníbezpečnosti 2021-2030s výhledem do 2050(2020)Zákon č. 100/2004Sb., o ochr. volněžij. živoč. a planěros. rostlinZákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzdušíPlány pro zvládánípovodňovýchrizik (2022)Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (2020)Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2021)Politika ochrany klimatu(2017)Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)Státní politika životního prostředí ČR do r. 2030 (výhled do 2050) (2021)2. implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (pro roky 2022-2025)Strategický rámeccirkulární ekonomikyČR 2040 (2021)Koncepce ochrany před následky sucha na území ČR (2017)Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředíOchranaovzdušíOchrana přírodya krajinyOchrana akumul.vod, vod. zdrojůa jakosti vodRizikaOchrana zeměděl.půdního fonduOchrana horninovéhoprostředí, geologieOdpadovéhospodářstvíInformační systémŽP, monitoring,EŠV, EMASNárodní strategieřešení nelegálníhozabíjení a otravvolně žijícíchživočichů v ČR2020-2030(2020)Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050Aktualizovaný programEMAS (2002)
zobrazit legendu