» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 08/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva životního prostředí

ZÁKONY vyžadující vznik strategiePŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištěníZákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředíZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závaž. haváriíNárodní plán povodí pro Labe (2015)Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fonduZákon č. 185/2001 Sb., o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPStrategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)Střednědobá strategie (do 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)Národní program snižování emisí ČR (2015)Program zlepšování kvality ovzduší (2016) Strategie ochrany biolog.rozmanitosti ČR (2016)Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2018-2023 (2017)Národní program čistší produkce (2007)Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 (2014)Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environ- mentálního poraden- ství na léta 2016–2025 (2016)Národní program environmentálního značení (NPEZ)Koncepce MA21(2012)AP pro roky 2016-2018 ke Koncepci MA21 (2016)Státní program ochrany přírody a krajiny (akt. 2009)Koncepce záchran. programů a progr. péče (2014)Zákon č. 167/2008 Sb. o předch.ekol. újmě a o její nápravěZákon č.73/2012 Sb., o látkách které poškozují ozon. vrstvu a o fluorov. skleník. plynechZákon č.383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleník. plynůZákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provoz. zool. zahradZákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽPZákon č. 350/2011 Sb., o chem.látkách a chemic. směsíchZákon č. 78/2004 Sb., o nakl.s genet. modif. orgány a genet. produktyZákon č. 61/1988 Sb., o hornic. čin., výbušninách a stát. báň. správěZákon č. 62/1988 Sb., o geolog. pracíchZákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využ. nerost. bohatstvíZákon č. 477/2001 Sb., o obalechZákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinnostíZákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředíKoncepce environmentální bezpečnosti 2016 – 2020, s výhledem do roku 2030 (2016)Zákon č. 100/2004 Sb., o ochr. volně žij. živoč. a planě ros. rostlinZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíNárodní plán povodí pro Odru (2015)Národní plán povodí pro Dunaj (2015)Plány pro zvládání povodňových rizik (2015)Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (2014)Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)Politika ochrany klimatu (2017)Státní program ochrany přírody a krajiny (v přípravě)Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 (akt. 2016)Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)Státní politika životního prostředí ČR do r. 2030 (výhled do 2050) (v přípravě)Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (v přípravě)Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (v přípravě)Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (v přípravě)Národní program snižování emisí ČR (v přípravě)Cirkulární Česko 2040 (v přípravě)Koncepce ochrany před následky sucha na území ČRNárodní program snižování emisí 2021+Program zlepšování kvality ovzduší 2021-2030Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředíOchrana ovzdušíOchrana přírody a krajinyOchrana akumul. vod, vod. zdrojů a jakosti vodRizikaOchrana zeměděl. půdního fonduOchrana horninového prostředí, geologieOdpadové hospodářstvíInformační systém ŽP, monitoring, EŠV, EMAS
zobrazit legendu