Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1730 aktuálních strategií

z toho:

- 57 na mezinárodní úrovni
- 285 na národní úrovni ČR
- 247 na úrovni regionální
- 197 na úrovni oblastní
- 944 na úrovni místní

.. a dalších 778 v archivu

Přehled strategických map ČR

Název Mapa Verze
Strategická mapa Úřadu vlády ČR
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaSTRATEGICKÉ DOKUMENTYNárodní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky 2021+Národní program reforem ČR 2019Koncepcepolitiky ČR v EU: Aktivnía srozumitelnáČR v jednotnéEvropěNárodní strategieotevřenéhopřístupu ČRk vědeckýminformacím 2017-2020Národní prio-rity orientova-ného výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací(2012-2030)Implementace Národních prio-rit orientované-ho výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací (2014-2020)Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021 až 2025Vládnístrategie prorovnost žen amužů v ČR2014-2020Aktualizova-ná opatřeníPriorit apostupůvlády připrosazovánírovnostižen a mužů(2018)Vládní plánfinancováníNárodníhorozvojovéhoprogramumobilitypro všechnyna období2016-2025Akční plán Strategie bojeproti sociálnímu vyloučenína období 2016-2020Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2015-2020Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2021-2025Strategiepodpory Čechův institucích EU: NováKoncepce2018-2020a Revidovaný akční plánKomunikační strategiečeskéhopředsednictvív radě EU2022Komunikační strategieo evropskýchzáležitostech - akt. 2019Národní rozvojovýprogram mobilitypro všechnyPrioritizace cílůstrategickéhorámce ČR 2030Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním2019-2027Akční plánpro rovnostžen a mužů2019-2020Digitální Česko 2030:Česko v digitálníEvropě (2018)Akční plán prevencedomácíhoa genderově podmíněného násilí 2019-2022Národní akční pláninformačního systémuv závislostech (NAPISZ)2020-2022Akční plán proimplementaciNárodní strategieotevřenéhopřístupu ČRk vědeckýminformacím2017-2020Národní akčníplán pro byznys a lidská práva2017-2022Inovačnístrategie ČR2019-2030Akční plán realizaceNárodní Strategie prevencea snižování škod spojenýchse závislostním chováním2019-2021UdržitelnýrozvojRůstovépolitiky ahospodářskýrozvoj, EUzáležitostiVěda, výzkuma inovaceSociálnízačleňováníOchranamenšinRovnostžen a mužů,prevence domácíhonásilíZdravotnípostiženíOchrana zdraví,protidrogová politikaStrategie boje protisociálnímu vyloučení2016-2020Zásady dlouhodobéKoncepce romské integracedo roku 2025Nařízení EP a Ra-dy č. 1303/2013,Obecné nařízeníZákon č. 130/2002 Sb.,o podpoře výz-kumu, experi-mentálního vývoje a inovacíz veřejnýchprostředkůStrategie romské integracedo roku 2020Koncepce sociálního bydleníČeské republiky 2015-2025Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020Zákon č. 198/2009 Sb., rovné zacházení a ochranapřed diskriminacíZákon č.273/2001 Sb., právanárodnost-ních menšinZákon č.329/2011 Sb.,o poskytovánídávek osobámse zdravotnímpostiženímStátní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2021-2028Strategie boje se sociálnímvyloučením 2019-2028Strategie romské integracedo roku 2030Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020Eliminace virové hepatitidytypu C mezi uživateli drogv ČR: východiska a akční plán2019-2021Zákon č. 65/2017 Sb.,o ochraně zdravípřed škodlivými účinkynávykových látek
02/2021
Strategická mapa Ministerstva spravedlnosti
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍVZNIKSTRATEGIEStátnísprávasoudůCivilní, trestní, procesní aprofesní právoStátnísprávastátníchzastupitestvíZákon č.555/1992 Sb.o Vězeňské ajustiční strážiČeskérepublikyVězeňstvíProbaceamediaceRejstříkyaevidenceStřetzájmůOdškodňovánía peněžitápomocobětemtrestnýchčinůZastupováníČR přivyřizovánístížnostív oblastilidskýchprávPrávníposudkyk úvěrovýmagarančnímdohodámČRMezinárodníjustičníspolupráceResortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020Zákon č.6/2002 Sb.,o soudecha soudcíchZákon č.7/2002 Sb.,o řízení vevěcechsoudců,státníchzástupcůa soudníchexekutorůZákon č.121/2008Sb., o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.283/1993Sb.,o státnímzastupitelstvíZákon č.121/2008Sb., o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.169/1999Sb., o výkonutrestu odnětísvobodyZákon č.129/2008 Sb.,o výkonuzabezpečo-vací detenceZákon č.257/2000Sb.,o Probačnía mediačníslužběZákon č.269/1994 Sb,.o RejstříkutrestůZákon č.159/2006 Sb.,o střetuzájmůZákon č.304/2013 Sb.,o veřejnýchrejstřícíchprávnickýcha fyzickýchosobZákon č.82/1998 Sb., oodpovědnostiza škoduzpůsobenoupři výkonuveřejné mocirozhodnutímnebonesprávnýmúřednímpostupemZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestných činůZákon č.59/2017 Sb.o použitípeněžníchprostředků zmajetkovýchtrestních sankcíuložených vtrestním řízeníZákon č.89/2012 Sb.,občanskýzákoníkZákon č.99/1963Sb., občanskýsoudní řádZákon č.182/2006 Sb., insolvenční zákonZákon č.159/2006Sb., o střetuzájmůZákon č.90/2012 Sb. o obchodních společnostechZákon č.292/2013 Sb.,o zvláštníchřízeníchsoudníchZákon č.120/2001 Sb.,exekuční řádZákon č.91/2012 Sb, omezinárodnímprávusoukromémZákon č.104/2013 Sb.,o mezinárodníjustičníspoluprácive věcechtrestníchZákon č.91/2012 Sb, omezinárodnímprávusoukromémZákon č.150/2002 Sb.,soudní řádsprávníZákon č.629/2004 Sb.o zajištěníprávnípomoci vpřeshranič-ních sporechv rámci EUZákon č.40/2009Sb., trestnízákoníkZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestnýchčinůZákon č.141/1961 Sb., o trestním řízením soudnímZákon č.358/1992 Sb.,notářský řádZákon č.218/2003 Sb.,o soudnictvíve věcechmládežeZákon č.216/1994 Sb.,o rozhodčímřízení a ovýkonurozhodčíchnálezůZákon č.202/2012Sb., o mediaciZákon č.85/1996 Sb.,o advokaciiZákon č.312/2006Sb., oinsolvenčníchsprávcíchKoncepce vězeňství do roku 2025Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025(2021)Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace doroku 2025(2021)Boj skorupcí,otevřenévládnutíVládní koncepce boje s korupcí 2018-2022Zákon č.257/2000 Sb.o Probační amediačníslužběRámcový rezortníinterníprotikorupčníprogram 2013[akt.2018]Akční plánboje proti korupci2021-2022Akční plánČeské republikyPartnerství prootevřené vládnutí2020-2022Zákon č.293/1993 Sb.,o výkonuvazbyZákon č.182/2006 Sb.,o úpadkua způsobechjeho řešeníZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestných činůa o změněněkterýchzákonůZákon č.254/2019 Sb.,o znalcích,znaleckýchkancelářích aznaleckýchústavechZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.120/2001 Sb.,o soudníchexekutorecha exekučníčinnostia o změnědalších zákonůZákon č.312/2006 Sb.,o insolvenčníchsprávcíchZákon č.216/1994 Sb.,o rozhodčímřízenía o výkonurozhodčíchnálezůZákon č.202/2012 Sb.,o mediacia o změněněkterýchzákonůZákon č.59/2017 Sb.,o použitípeněžníchprostředků zmajetkovýchtrestníchsankcíuložených vtrestnímřízeníZákon č.121/2008 Sb.,o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.254/2019 Sb.,o znalcích,znaleckýchkancelářícha znaleckýchústavechZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.418/2011 Sb.,o trestníodpovědnostiprávnickýchosob a řízeníproti nimZákon č.279/2003 Sb.,o výkonuzajištěnímajetku a věcív trestnímžízeníZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.125/2008 Sb.,o přeměnáchobchodníchspolečnostía družstevZákon č.360/2004 Sb.,o EvropskémhospodářskémzájmovémsdruženíZákon č.627/2004 Sb.,o evropskéspolečnostiZákon č.307/2006 Sb.,o evropskédružstevníspolečnostiZákon č.119/1990 Sb.o soudnírehabilitaciZákon č.37/2021 Sb.,o evidenciskutečnýchmajitelůZákon č.37/2021 Sb.,o evidenciskutečnýchmajitelů
03/2021
Strategická mapa Ministerstva dopravy
STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY vgesci ministerstvaZÁKONYvyžadujícívznik strategiePŮSOBNOSTI(dle kompete-čního zákona)* vychází z Aktualizace statní energetické koncepce (MPO)Koncepcezpoplatněnípozemníchkomunikací v ČRAkční plánrozvojeinteligentníchdopravníchsystémů (ITS)v ČR do roku2020(s výhledemdo roku 2050)Zákon č. 194/2010 Sb.,o veřejných službách v přepravě cestujícíchDopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie,2. fáze(2013)akt. 2017Bílá kniha -Koncepceveřejnédopravy2015-2020(s výhledemdo roku2030)Akční plánDopravníchsektorovýchstrategií, 2. fázeNárodnístrategierozvojecyklistickédopravy Českérepublikypro léta2013-2020Národnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu naobdobí let2011-2020[akt. 2017]Zákon č.111/1994 Sb.,o silničnídopravěZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnáchněkterých zákonů (zákono silničním provozu)Zákon č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu napozemních komunikacíchZákonč. 49/1997 Sb.,o civilnímletectvíZákonč. 114/1995 Sb.,o vnitrozemsképlavběZákonč. 416/2009 Sb.,o urychlení výstavbydopravní, vodnía energetickéinfrastrukturyZákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacíchZákon č. 266/1994 Sb.,o dráháchKoncepcevodnídopravyDopravaNárodní kosmický plán 2020-2025Koncepceletecké dopravyČR 2016-2020Plándopravníobsluhy území vlakycelostátnídopravy(2017-2021)Koncepcenákladnídopravy ČRpro období 2017-2023 s výhledemdo roku 2030Národní akční plánčistémobilityProgram rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR(2017)Vize rozvoje autonomnímobility (2017)Dopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie- Akční plán2021KoncepceveřejnédopravyNárodnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu2021+Strategiecyklistickédopravy aměstskémobility ČRpro léta2021 - 2027
04/2020
Strategická mapa Ministerstva zahraničních věcí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIERezoluce RadybezpečnostiOSN č. 1325,o ženách, mírua bezpečnosti(2000)Střednědobá vize posilováníkapacit České rozvojové agenturyZahraničnírozvojovápomocVztahy kostatnímstátům amezinárodnímorganizacímMezinárodnísmlouvya dohodyMezinárodnísankceVnějšíekonomickévztahyOchrana práva zájmů ČR ajejích občanův zahraničíZastupitelskéúřady vzahraničíSprávamajetku ČRv zahraničíKoncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce (2015)Zákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministerstev ajiných ústředníchorgánů státnísprávy ČeskérepublikyZákon č. 151/2010 Sb., o zahraničnírozvojovéspolupráci ahumanit. pomociposkytovanédo zahraničíStrategie zahraniční rozvojovéspolupráce České republiky2018-2030Bezpečnostní strategie ČR (2011)Koncepce zahraniční politiky ČR (2015)Strategie prouplatňováníčeských občanův mezinárodníchorganizacích(2017)Akční plánČeské republikyk implementacirezoluce Radybezpečnosti OSN č. 1325(2000), o ženách, mírua bezpečnostia souvisejícíchrezolucí na období2017-2020Koncepcejednotnéprezentace ČR2021+
04/2020
Strategická mapa Ministerstva obrany
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY vyžadující vznik strategieBílá kniha o obraně ČR 2035 - Dlouhodobý výhled pro obranuZákon č. 289 /2005Sb., oVojenském zpravo-dajstvíZabezpečování obrany ČRPlán obranyČR (2011)Řízení ArmádyČRSprávavojenskýchújezdůDlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany (2008 - 2028)Koncepceoperační přípravystátního území ČR2017-2020Koncepcemobilizaceozbrojenýchsil ČR (2013)Zákon č. 221/1999 Sb., ovojácích zpovoláníZákon č. 222/1999 Sb., ozajišťováníobrany ČeskérepublikyÚstavní zákon č. 110/1998Sb., obezpečnosti ČeskérepublikyZákon č. 310/1999 Sb., opobytu ozbrojenýchsil jinýchstátů na území České republikyZákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministersteva jiných ústředníchorgánů státnísprávy České republikyKoncepce přípravyobčanů k obraněstátu 2019-2024Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013)Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (2015)Zákon č. 214/2004 Sb., ozřízení Univerzity obranyZákon č. 170 /2002 Sb., oválečných veteránechZákon č. 300 /2013 Sb. oVojenské policiiZákon č. 220/1999 Sb., oprůběhu zá-kladní nebonáhradní služby a vo-jenskýchcvičení a o některých právníchpoměrechvojáků v zálozeZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČeskérepublikyZákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojenýchsilách ČeskérepublikyPlán operačnípřípravy státníhoúzemí ČRna léta2017 až 2020Koncepce obranného aplikovaného výzkumua vývoje na období 2016 až 2022Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025 (2015)Obranná strategie ČR(aktualizace)Zákon č. 585/2004 Sb., obranné po-vinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
04/2020
Strategická mapa Ministerstva zemědělství
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYOSTATNÍ ZÁKONYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 110/1997 Sb., o potravinácha tabákovýchvýrobcíchAkční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020(2012)Zákon č.254/2001Sb., o vodáchRostlinolékař.péčeZemědělstvíVeterinárnípéčePotravinářskýprůmyslKomoditníburzyLesníhospodářstvíVodníhospodářstvíKoncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022Zákon č. 219/2003 Sb., ouvádění do oběhu osivaa sadby pěstovanýchrostlinZásady státnílesnické politiky(2012)Myslivost,rybářství a včelařstvíStrategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017-2025Národní akční plán ke sníženípoužívání pesticidů v ČR (2012)Akční plán ČR pro rozvoj eko-logického zemědělství 2016-2020Zákon č.274/2001 Sb.,o vodovod. a kanal.Koncepce MZek hospodářsképolitice státníhopodniku LesyČR od roku 2012Víceletý národnístrategický plánpro akvakulturu(2014)Zákon č. 408/2000 Sb.,o ochraně práv k odrůdám rostlinZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými orgány a genetickými produktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělskémZákon č. 154/2000 Sb., ošlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířatZákon č. 242/2000 Sb., o ekologickémzemědělstvíZákon č. 156/1998 Sb., o hnojivechZákon č. 91/1996 Sb., o krmivechZákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmeleZákon č. 321/2004 Sb., ovinohradnictvía vinařstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 166/1999 Sb.,o veterinární péčiZákon č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat protitýráníZákon č. 61/1997 Sb., o lihuZákon č. 229/1992 Sb., o komoditníchburzáchZákon č. 89/1995 Sb., o lesíchZákon č. 149/2003 Sb., ouvádění dooběhu reprodukčníhomateriálu les-ních dřevinZákon č. 449/2001 Sb., o myslivostiZákon č. 99/2004 Sb.,Zákon o rybářstvíZákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZákon č. 326/2004 Sb., orostlinolékař-ské péčiZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní plánypovodí pro Labe (2015)Národní plán povodí Dunaje(2015)Národní plán povodí Odry (2015)Strategie bezpečnostipotravin a výživy 2014-2020Generel územíchráněných pro akumula-ci povrchovýchvod a základní využití těchto území (2011)Národní lesnickýprogram pro období do roku2013 (jeho platnost trvá i nadále do stanovení jeho aktualizace v budoucíchletech)Zákon č. 226/2013 Sb.,Zákon o uvá-dění dřevaa dřevařskýchvýrobkůna trhZákon č. 148/2003 Sb., okonzervaci avyužívánígenetických zdrojů rostlinamikroorganismůvýznamných pro výživu a zemědělstvíZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifi-kovanými orgány a genetickýmiproduktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavuzemědělskémZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012-2016Český včelařský program 2017-2019Český včelařský program 2020-2022Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020
04/2020
Strategická mapa Ministerstva životního prostředí
ZÁKONYvyžadujícívznikstrategiePŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaNárodní program čistší produkce (2007)Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištěníZákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředíZákon č. 224/2015 Sb.,o prevencizávaž. haváriíNárodní plánypovodí (2015)Zákonč. 114/1992 Sb.,o ochraně přírodya krajinyZákonč. 254/2001 Sb.,o vodáchZákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělskéhopůdního fonduZákonč. 185/2001 Sb.,o odpadechZákonč. 123/1998 Sb.,o právu na informaceo ŽPStrategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)Národní programsnižování emisíČR (2019)Plány zlepšováníkvality ovzduší(2016)Strategie ochranybiolog. rozmanitostiČR (2016-2025)Aktualizovaný Národníimplementační plánStockholmské úmluvyo perzistentníchorganických polutantechna léta 2018-2023 (2017)Program předcházenívzniku odpadů ČR(2014)Plán odpadovéhohospodářství ČRpro období2015-2024 (2014)Státní programenvironmentálníhovzdělávání, výchovya osvěty a environ-mentálního poraden-ství na léta 2016–2025(2016)Národní programenvironmentálníhoznačení (2007)Koncepce MA21(2012)Státní programochrany přírodya krajiny 2020-2025(v přípravě)Zákon č. 167/2008Sb. o předch.ekol. újměa o její nápravěZákon č.73/2012 Sb.,o látkách kterépoškozují ozon.vrstvu a o fluorov.skleník. plynechZákon č.383/2012Sb., o podmínkáchobchodování spovolenkami naemise skleník. plynůZákon č. 162/2003Sb., o podmínkáchprovoz. zool. zahradZákon č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů naŽPZákon č. 350/2011 Sb.,o chem.látkách achemic. směsíchZákon č. 78/2004 Sb.,o nakl.s genet. modif.orgány agenet. produktyZákon č. 61/1988Sb., o hornic. čin.,výbušninách astát. báň. správěZákon č. 62/1988Sb., o geolog.pracíchZákon č. 44/1988Sb., o ochraně avyuž. nerost.bohatstvíZákon č. 477/2001Sb., o obalechZákon č. 25/2008 Sb.,o integrovanémregistru znečišťováníŽP a o integrovanémsystému plněníohlašovacíchpovinnostíZákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředíKoncepce environmentálníbezpečnosti 2021-2030s výhledem do 2050(2020)Zákon č. 100/2004Sb., o ochr. volněžij. živoč. a planěros. rostlinZákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzdušíPlány pro zvládánípovodňovýchrizik (2015)Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (2014)Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)Politika ochrany klimatu(2017)Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)Státní politika životního prostředí ČR do r. 2030 (výhled do 2050) (2021)Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (2018)Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (v přípravě)Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (v přípravě)CirkulárníČesko 2040(v přípravě)Koncepce ochrany před následky sucha na území ČR (2017)Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředíOchranaovzdušíOchrana přírodya krajinyOchrana akumul.vod, vod. zdrojůa jakosti vodRizikaOchrana zeměděl.půdního fonduOchrana horninovéhoprostředí, geologieOdpadovéhospodářstvíInformační systémŽP, monitoring,EŠV, EMASNárodní strategieřešení nelegálníhozabíjení a otravvolně žijícíchživočichů v ČR2020-2030(2020)Národní plánypovodí(v přípravě)Plány pro zvládánípovodňovýchrizik (v přípravě)Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025 (2016)Aktualizovaný programEMAS (2002)
06/2021
Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)ZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaStrategie rozvoje zemského digitálního televizního vysíláníZákon č. 194/2017 Sb., o opatř. ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlost.sítí elektron.komunikací a o změně některých souvisejících zákonůPlán rekonstrukce objektů v působnostičlánku 5 směrnice Evropského parlamentua Rady 2012/27/EU (2017)Jednotná koncepcesprávy a následnéhovyužívání rekultivovanýchúzemíNávrh nařízení EP aRady č. 2018/0196NařízeníEvropskéhoparlamentua Rady (EU)2018/1999Zákon č.263/2016 Sb.,atomový zákon(§ 113 odst. 5)Nařízení EP a Radyč. 1303/2013Státní energetická koncepce České republikyAktualizace Koncepce nakládánís radioaktivními odpadya vyhořelým jaderným palivem(2014-2030)Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČeskérepubliceSurovinová politika ČR v oblasti nerostných surovina jejich zdrojů (2017)Politika druhotných surovin ČRPolitika druhotnýchsurovin České republiky2019-2022Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelnýchzdrojů (2010-2020)Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (2017)Národní akční plán čisté mobility 2016-2018Národní akční plán pro chytré sítěInformace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 včetně Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020Těžba, úprava a zušlechťování ropya zemního plynu, tuhých paliv,radioaktivních surovin, rud a nerudSurovinová politika,využívání nerostnéhobohatství sběrné suroviny a kovový odpadEnergetika, teplárenství,plynárenstvíPrůmyslovývýzkum, rozvojtechnikya technologiíMalé a střednípodniky, živnostiZahraničníekonomickápolitika, zahraničníobchod, podporaexportuObchodnípolitikaStátníprůmyslovápolitikaSměrnice Rady 2011/70/Euratom- pro odpovědné a bezpečné naklá-dání s vyhořelým palivema radioaktivním odpademZákon č.406/2000Sb., ohospodařenís energiíSměrnice EPa Rady2012/27/EUo energetickéúčinnostia rozhodnutíKomise2013/242/EUZákon č.165/2012 Sb., opodporovanýchzdrojích energie /RozhodnutíKomise2009/548/ESZákon č.127/2005Sb., o elektronickýchkomunikacíchStrategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-2020Digitální Česko v. 2.0(2013-2020)Strategie správyrádiového spektraNárodní plán rozvoje sítí nové generaceKoncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014-2020Národní inovační strategie České republiky (2012-2020)Zákon č228/2005 Sb.,o kontroleobchodu svýrobky, jejichždržení se v ČRomezuje zbezpečnostníchdůvodůZákon č222/2009 Sb.,o volnémpohybu služebZákon č 594/2004Sb.,jímž se provádí režim Evropskýchspolečenství prokontrolu vývozu,přepravy,zprostředkovánía tranzitu zbožídvojího užitíZákon č 47/2002 Sb.,o podpoře malého astředního podnikáníZákon č 455/1991Sb., o živnostenskémpodnikání(živnostenský zákon)Zákon č 72/2000 Sb.,o investičníchpobídkáchZákon č 29/2000 Sb.,o poštovních službáchZákon č 304/2007 Sb.,- přechod na digitálnívysíláníZákon č 480/2004 Sb.,o některých službáchinformační společnostiZákon č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikánía o výkonu státní správy v energetickýchodvětvíchZákon č 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostnéhobohatství (horní zákon)Zákon č 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,o řešení stavů ropné nouzeZákon č 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o státníbáňské správěZákon č 18/1997 Sb.,o mírovém využívní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)Zákon č 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpademZákon č 634/1992Sb., o ochraněspotřebiteleZákon č 160/2007Sb., kterým semění některézákony v oblastiochranyspotřebiteleZákon č 102/2001Sb., o obecnébezpečnostivýrobkůZákon č.505/1990 Sb.,o metrologiiZákon č.22/1997 Sb.,o technickýchpožadavcíchna výrobkyTechnickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíZákon č.20/1993 Sb.,- technickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíKoncepcerozvojenárodníhometrologickéhosystémuČeskérepublikypro období2017-2021Vnitřníobchod aochranazájmůspotřebitelůNárodní akční plán společenskéodpovědnostiorganizací vČR (2016)Priorityspotřebitelsképolitiky(2015-2020)Elektronickékomunikace apoštovní službyAkční plán obudoucnosti automobilovéhoprůmyslu v ČR- "Českýautomobilovýprůmysl 2025"(2017)Akční plán pro rozvojdigitálního trhuRozvoj zemskéhodigitálního vysíláníČeského rozhlasuNárodní výzkumnáa inovační strategiepro inteligentníspecializaci ČR2014-2020Národní výzkumnáa inovační strategiepro inteligentníspecializaci ČR2021+Plán implementace Národní výzkumnéa inovační strategiepro inteligentní specializaci ČR2019-2020Plán implementace Národní výzkumnéa inovační strategiepro inteligentní specializaci ČR2018-2019Koncepce podpory malých a středníchpodnikatelů 2014-2020Plán činnosti Správy úložišťradioaktivních odpadů na rok 2017, tříletý plán a dlouhodobý plánVnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu(2020)Státní program na podporu úspor energie 2017-2021Národní strategie uměléinteligence ČR 2019-2035Plán systémovéhosnížení administrativnízátěže podnikání2019-2022The Country for the Future 2020-2027Národní strategieregenerací brownfieldů2019-2024
07/2021
Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYvyžadující vznikstrategieStrategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030Strategie sociálního začleňování 2021 - 2030Koncepce prevencea řešení problematiky bezdomovectví 2021 - 2030Pracovně právní vztahyBezpečnost práceZaměstnanostarekvalifikaceKolektivnívyjednáváníMzdya jinéodměnyza práciDůchodovézabezpečeníNemocensképojištěníSociální péčePéče apracovnípodmínkyžen amladistvýchPrávníochranamateřstvíPéče o rodinu a dětiPéče o občanypotřebujícízvláštní pomocKoncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 - 2017, s výhledem do roku 2020Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2016+Zákon č. 435/2004 Sb., ozaměstnanostiZákon č. 155/1995 Sb., odůchodovémpojištěníZákon č. 187/2006 Sb., onemocenskémpojištěníZákon č. 582/1991 Sb.,o organizaci aprovádění sociálníhozabezpečeníZákon č.247/2014 Sb.,o poskytováníslužby péče odítě v dětskéskupiněZákon č.251/2005 Sb., o inspekcipráceZákon č. 589/1992Sb., o pojistnémna soc. zabezp. apříspěvku na státní pol. zaměstn.Zákon č. 117/1995Sb., o státnísociální podpořeZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčnímminimuZákon č.108/2006Sb., osociálníchslužbáchAkční plán k naplnění Národní strate-gie ochrany práv dětí 2016 -2020Národní strategie ochrany práv dětí2012 - 2018Koncepceprevence a řešeníproblematikybezdomovectví vČR do roku 2020Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálníhozačleňování (2012 - 2020)Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobámse zdravotním postiženímZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziStrategie odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcíInterní protikorupční program MPSVNárodní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025Akční plán Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2017 - 2025Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025Koncepcerodinné politikyKoncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro senioryProgram záruky pro mládež (2014+)Implementační plán Programu Záruky pro mládež ČR 2014 - 2020Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práciAnalýza nabídky a poptávky na trhu práce - Seznam opatření (2016)
08/2019
Strategická mapa Ministerstva kultury
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY vy-žadující vznik strategieZákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchKoncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015-2020Kulturní památkyTisk a jiné informační prostředkyKoncepce rozvoje knihoven v ČR na 2016-2020 včetně internetizace knihovenUměníKulturněvýchovnáčinnostAutorský zákonRozhlasovéa televiznívysíláníCírkve a náboženskéspolečnostiVýroba v oblastikulturyKoncepce památkové péče v ČR na 2017-2020Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013-2020Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckéhoZákon č. 148/1949 Sb.,oNárodní galerii v PrazeKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2020 až 2025Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkovépéčiKoncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2013-2018Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)Koncepce památkové péče v ČR na 2021-2025Koncepce podpory umění v ČR na 2015-2020Plán implementace státní kulturní politiky na léta 2015–2020Koncepce rozvoje knihoven v ČR na 2021-2025 včetně internetizace knihovenZákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustemZákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)Zákon č. 483/1991 Sb., o České televiziZákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kancelářiZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, v platném zněníZákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůZákon č.101/2001 Sb.,o navrácení nezákonně vyvezených kulturníchstatků, v platném zněníZákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisůZákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasuZákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasovýcha televizníchpoplatcíchZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchZákon č. 257/2001Sb., o knihovnách podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služebZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůZákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu - ČÁST TŘICÁTÁ Změna autorského zákonaZákon č. 398/2006 Sb., - úplné znění zákona č. 121 /2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb. a č. 216/2006 SbZákon č. 168/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění – novela autorského zákona, účinná od 1. 1. 2007Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a o změně některých zákonů - novela autorského zákonaZákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – novela autorského zákonaZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – původní znění autorského zákonaZákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmiZákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostechZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůStrategie podpory kultury 2021+STRATEGIE ICT MK 2015-2020Koncepce podpory umění v ČR na 2021-2025Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2021-2025Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2020 - 2025Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2016 až 2020Studie proveditelnosti nového Rejstříku církví a náboženských společností
08/2019
Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIEDlouhodobý záměr vzdělávací avědecké, výzkumné, vývojové ainovační, umělecké a další tvůrčíčinnosti pro oblast vysokých škol2016-2020 / Aktualizace pro rok2016Dlouhodobý záměr vzdělávacía vědecké, výzkumné, vývojovéa inovační, umělecké a dalšítvůrčí činnosti pro oblastvysokých škol na období 2021 – 2025Dlouhodobýzáměrvzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy ČR 2019-2023Koncepcepodporymládeže ČRna období2020-2030Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školyVysoké školyZískáváníkvalifikacív systémudalšíhovzděláváníUznáváníodbornékvalifikaceStátní péčeo děti amládežTělesnávýchova,sport,turistika asportovníreprezentacestátuVědní politika,výzkum avývojKoncepce podpory rozvojenadání a péčeo nadané na období let 2014-2020Zákon 48/1990 Sb.,o změněnázvuUniverzityJ.E.Purkyně vBrněZákon č.179/2006 Sb.,zákon ouznávánívýsledkůdalšíhovzděláváníZákon č. 109/2002 Sb., ovýkonu ústavní výchovynebo ochranné výchovyve školských zařízeních ao preventivní výchovnépéči ve školskýchzařízeníchKoncepcepodporysportu v ČR2016-2025"SPORT 2025"Koncepcepodporymládeže ČRna období2014-2020Zákon č.111/1998 Sb.,zákon ovysokýchškoláchVědeckéhodnostiZáměr rozvoječtenářské amatematickégramotnosti vzákladnímvzdělávání(2013-2018)Národní strategieprimární prevencerizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020Strategiedigitálníhovzdělávánído roku2020Rámec rozvoje vysokého školstvído roku 2020Zákon č. 306/1999Sb., o poskytovánídotací soukromýmškolám, předškolním aškolským zařízenímZákon č. 563/2004Sb., o pedagogickýchpracovnícíchZákon č.163//1990 Sb.,o bohosloveckýchfakultáchZákon č. 181/1990 Sb., ozrušení VŠ SNBZákon č. 314/1991 Sb., ozřízení Jihočeské univerzity ...Zákon č.404/2000 Sb.,o zřízeníUniverzityT.Bati ve ZlíněZákon č.214/2004 Sb.,o zřízeníUniverzityobranyZákon č.375/2004 Sb.,o zřízení VŠpolytechnickéJihlavaZákon č.162/2006 Sb.,o zřízení VŠtechnické aekonomické vČ .BudějovicíchZákon č.375/1992 Sb.,o změněnázvu VŠveterinární vBrněZákon č.192/1994 Sb.,o změně názvuněkterýchvysokých školZákon č. 46/1994 Sb., ozměně názvu VŠchemickotechnologické vPardubicíchZákon č.18/2004 Sb.,zákon ouznáváníodbornékvalifikaceZákon č.364/2000 Sb., ozrušení Fondudětí a mládežeZákon č.115/2001 Sb.,o podpoře sportuAkční pláninkluzivníhovzdělávání na období2016-2018Datováinformačnízákladna resortuškolstvíZákon č. 130/2002Sb., zákon opodpoře výzkumu,experimentálníhovývoje a inovacíchZákon č. 341/2005Sb., o veřejnýchvýzkumnýchinstitucíchZákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidskýchembryonálníchkmenových buňkácha souvisejícíchčinnostechZákon č.561/2004 Sb.,školský zákonAkční plán rozvojelidských zdrojůpro výzkum, vývoja inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020Akční plánmezinárodníspolupráce ČRve výzkumu avývoji ainternacionalizaceprostředí VaV2017-2020Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
08/2021
Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieZdravotní službyOchranaveřejného zdravíZacházenís návykovýmilátkamiPoskytovatelézdravotních služebv přímé řídícípůsobnostiZdravotní pojištěníZdravotnickýinformačnísystémZdravotnickávědeckovýzkumnáčinnostLéčivaa prostředkyzdravotnickétechnikyVyhledávání,ochranaa využívánípřírodníchléčivýchzdrojůPoužíváníbiocidníchpřípravkůPandemický plán ČRStrategie reformy psychiatrické péčeKoncepce hygienické služby a primární prevence v ochraněveřejného zdravíDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službáchZákon č. 285/2002 Sb.,o darování, odběrecha transplantacích tkání a orgánů a o změněněkterých zákonů (transplantační zákon)Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláníchZákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávánízpůsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutůZákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkánícha buňkáchZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcíchZákon č. 258/2000Sb.,o ochraněveřejného zdravíZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováníZákon č.167/1998 Sb.,o návykovýchlátkáchZákon č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotnímpojištěníZákon č.120/2002 Sb.,o podmínkáchuvádění biocidníchpřípravkůZákon č.164/2001 Sb.,o přírodníchléčivých zdrojíchZákon č.378/2007 Sb.,o léčivechZákon č. 220/1991Sb., o ČLK, ČSK aČeské lékárnickékomořeZákon č. 89/1997 Sb., o státní statistické služběAkční plán k Národní strategii elektro-nického zdravotnictví ČR 2016-2026Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016–2026Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019]Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [akt. 2020]Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtempacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020]Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020]Implementační plán č. 2.1Implementace modelůintegrované péče, integracezdravotní a sociální péče,reforma péče o duševnízdravíImplementační plán č. 1.2Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví;zvyšování zdravotnígramotnostiImplementační plán č. 1.1Reforma primární péčeImplementační plán č. 2.2Personální stabilizaceresortu zdravotnictvíImplementační plán č. 2.3Digitalizace zdravotnictvíImplementační plán č. 2.4Optimalizace systémuúhrad ve zdravotnictvíKoncepce domácí péče v ČR (2020)Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021]Koncepce ošetřovatelství (2021)
08/2021
Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj
PŮSOBNOSTIZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaAkční plán ke Koncepcistátní politiky cestovníhoruchu 2014-2020na období 2019-2020Akční plán Strategieregionálního rozvoje ČR2021-2022Nařízení EPa Rady (ES)č.1303/2013o společnýchustanoveních oEFRR, ESF, FS,EZFRV a ENRRKoheznípolitikaDohodao partnerstvípro programovéobdobí2014-2020(rev. 6/2020)Zákon č.183/2006 Sb.,o územnímplánovánía stavebnímřáduÚzemníplánováníPolitikaúzemníhorozvoje ČR,ve zněníAktualizace č.5(2015)InvestičnípolitikaZákon č.134/2016 Sb.o zadáváníveřejnýchzakázekZákon č.311/2013Sb., o převoduvlastnického právaZákon č. 183/2006Sb., o územnímplánování astavebním řáduZákon č. 360/1992Sb., o výkonupovolání autorizovanýcharchitektů, inženýrůa technikůStavební řádVyvlastněníZákon č. 26/2000Sb., o veřejnýchdražbáchVeřejné dražbya realitní činnostZákon č.184/2006Sb., ovyvlastněníZákon č.256/2001Sb.,opohřebnictvíPohřebnictvíRegionální politikaPolitikabydleníPolitikaarchitektury astavební kulturyČR (2014-2020)Zákon č. 211/2000Sb., o Státním fondurozvoje bydleníCestovní ruchKoncepce státní politikycestovního ruchu v ČR2014-2020Zákon č.159/1999 Sb.,o některých podmínkáchpodnikánív oblasticestovního ruchuZákon č. 12/2002 Sb.,o státní pomoci přiobnově území postiže-ného živelní nebo jinoupohromouZákon č. 378/2005Sb., o podpořevýstavbydružstevních bytůZákon č. 248/2000Sb., o podpořeregionálního rozvojeRozvoj domovníhoa bytového fonduNájmy bytů anebytovýchprostorZákon č. 67/2013Sb., užívání bytů anebytových prostorův domě s bytyAktualizace Strategickéhorámce hospodářskérestrukturalizaceÚsteckého,Moravskoslezského a Karlovarského kraje(2020) [akt. 2020]Zákon č. 261/2002 Sb. použití půjčky v oblastibydlení občanům postiženým povodněmiZákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorůZákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstevZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkStrategie regionálního rozvoje ČR 2021+Zásady urbánní politikyAktualizace 2017Dohodao partnerstvípro programovéobdobí2021-2027Národníkoncepcerealizacepolitiky sou-držnosti v ČRpo roce 2020Strategieelektronizacezadávání veřej-ných zakázekČR 2016-2020Souhrnný akční plánStrategie restrukturali-zace Ústeckého,Moravskoslezskéhoa Karlovarskéhokraje 2021 [akt. 2019]Koncepce rozvojevenkova 2021-2027Koncepce SMART Cities -odolnost prostřednictvímSMART řešení pro obce,města a regionyKoncepce bydleníČeské republiky2021+Strategie rozvojecestovního ruchu ČR2021-2030Krizový akční pláncestovního ruchu ČR2020-2021Strategieelektronizacezadávání veřej-ných zakázekČR 2021+Zákon č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadůepidemie koronaviruSARS CoV-2 na nájemceprostor sloužícíchk uspokojování bytovépotřeby, na příjemceúvěru poskytnutéhoStátním fondem rozvojebydlení a v souvislostis poskytováním plněníspojených s užívánímbytů a nebytovýchprostorů v domě s bytyZákon č. 39/2020Sb., o realitnímzprostředkovánía o změněsouvisejícíchzákonů (zákono realitnímzprostředkování)
09/2021
Strategická mapa Ministerstva financí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 16/1993 Sb.,o silniční daniZákon č. 456/2011 Sb.,o Finanční správě ČRZákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcíchZákon č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcíchZákon č. 243/2000 Sb.,o rozpočt. určení daníZákon č. 13/1993 Sb.,celní zákonZavedeníjednotnéměny euroHospodařenís majetkemstátu,privatizaceStát. rozpočet,státní závěr.účet, státnípokladnaFin. trh,plateb.styk,ochr. zájmůspotřebitelůDaně,poplatky,cloFinančníhospodařenía kontrolaÚčetnictví,audit, daň.poradenstvíDevizovévěci, ochr.zahr.investicTomboly,loterieKonvergenčníprogram ČR(2021)Zákon č 280/2009 Sb., o daň.řáduZákon č. 250/2000Sb., orozpočtovýchpravidlechúzemních rozpočtůZákon č. 320/2001Sb., o finančníkontroleZákon č. 563/1991Sb., o účetnictvíZákon č. 93/2009Sb., o auditorechZákon č.219/1995 Sb.,devizový zákonZákon č. 202/1990 Sb., oloteriích ajinýchpodobnýchhráchZákon č. 219/2000Sb., o majetku ČRa jejím vystupovánív právních vztazíchZákonč. 474/2017Sb., o státnímrozpočtuČRZákon č. 377/2005Sb., o doplňkovémdozoru nadbankamiZákon č. 235/2004 Sb.,o DPHZákon č. 353/2003 Sb., ospotřebníchdaníchZákon č. 338/1992 Sb., odani znemovitostíZákonč. 218/2000 Sb.,o rozpočtovýchpravidlechZákon č. 21/1992Sb., o bankáchZákon č. 523/1992Sb., o daňovémporadenství aKomoře daň.poradců ČRZákon č. 151/1997Sb., o oceňovánímajetkuZákon č. 92/1991Sb., o podmínkáchpřevodu majetkustátu na jiné osobyZák. č. 240/2013Sb., o investič.společnostech ainvestič. fondechZák. č. 190/2004Sb., o dluhopisechZákon č. 526/1990Sb., o cenáchZákon č. 256/2004Sb., o podnikánína kapitál. trhuZákon č. 265/1991Sb., o působnostiorgánů ČRv oblasti cenZákon č. 284/2009Sb., o plateb. stykuZákon č. 145/2010Sb., o spotřebitel.úvěruZákon č. 357/1992 Sb., odani dědic,darovací a zpřevodu nemov.Zákon č. 586/1992 Sb., odaníchz příjmůZákonč. 23/2017 Sb.,o pravidlechrozpočtovézodpovědnostiRozpočtovástrategie sektoruveřejných institucíČeské republiky(2021-2023)Národní strategiefinančníhovzdělávání 2.0(2020)
09/2021
Strategická mapa Ministerstva vnitra
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieKoncepcepožárníprevenceČR 2018–2021Ochranaobyvatelstva,krizovéřízení,integr.záchrannýsystémKomplexnístrategie ČRk řešeníproblematikykritickéinfrastrukturyNárodní programochrany kritickéinfrastrukturyCestovnídoklady,pobytcizinců,uprchlíciVeřejný pořádekVeřejná správa,státní službaa dalšíEl. podpis a ISveřejné správyÚzemníčlenění státuEvidenceobyvatel,matriky,státníobčanstvíArchivnictvíaspisováslužbaShromažďovacíprávoStátníhraniceZbraněastřelivoVolbyStátnísymbolyVeřejnésbírkyNárodní schengenský plán 2014 (2014–2020)Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013Strategiemigračnípolitiky ČR(2015)KoncepceMinisterstvavnitra proasistenciuprchlíkům astátům podsilnýmimigračnímitlakyStrategie prevencekriminality v ČR2016–2021Národní strategie bojeproti obchodování s lidmi2020–2023Koncepce boje protiorganiz. zločinudo roku 2023 (2018)Postup přirealizaciaktualizovanéKoncepceintegrace cizincův roce 2017Koncepceintegracecizinců – VevzájemnémrespektuZákon č. 329/1999 Sb., ocestovníchdokladechZákon č. 200/1990 Sb., opřestupcíchZákon č. 553/1991 Sb., oobecní policiiZákon č. 234/2014Sb., o státní služběZákon č. 128/2000 Sb., o obcíchZákon č. 365/2000 Sb., oinform. systémechveř.správyZákon č. 227/2000 Sb., oelekt.podpisuZákon č. 36/1960 Sb., oúzemnímčlenění státuZákonč. 186/2013Sb., o státnímobčanství ČRZákon č.499/2004Sb., oarchivnictvía spisovéslužběZákon č. 84/1990Sb., o právushromažďovacímZákon č.312/2001Sb., ostátníchhranicíchZákon č.119/2002Sb., ostřelnýchzbraních astřelivuZákon č. 491/2001 Sb.,o volbách dozastupitelstevobcíZákon č. 3/1993 Sb.,o státníchsymbolechČRZákon č.117/2001Sb., oveřejnýchsbírkáchZákon č.320/2015Sb., oHasičskémzáchrannémsboru ČRZákon č. 240/2000 Sb., okrizovémřízeníZákon č. 325/1999 Sb., oazyluZákon č. 197/2009 Sb., ocertifikaciveřejnýchdokladů sbiometrickýmiúdajiZákon č. 221/2003 Sb., odočasné ochraněcizincůZákon č. 273/2008 Sb., oPolicii ČRZákon č. 137/2001Sb., o zvláštníochraně svědka adalších osobv souvislostis trestním řízením ao změně občanskéhosoudního řáduZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č. 131/2000 Sb., ohlavním městěPrazeZákon č. 361/2003Sb., o služebnímpoměrupříslušníkůbezpečnostníchsborůZákon č. 309/1999Sb., o Sbírcezákonů a SbírcemezinárodníchsmluvZákon č. 500/2004Sb., správní řádZákon č.133/1985Sb., opožárníochraněZákon č. 239/2000 Sb., ointegr.záchrannémsystémuZákon č. 326/1999 Sb., opobytu cizincůna území ČRStrategie rozvoje ICT služebveřejné správy ČR (2015)Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1:Modernizace veřejné správy (2015, akt. 2016)Strategie rozvojeinfrastruktury pro prostorovéinformace 2014–2020Akční plán Strategie rozvojeinfrastruktury pro prostorovéinformace do roku 2020 (aktualizace)Akční plán prevencekriminality2016-2020Zákon č. 312/2002Sb., o úřednícíchúzemníchsamosprávnýchcelkůZákon č. 451/1991Sb., kterým sestanoví některédalší předpokladypro výkonněkterých funkcí vestátních orgánecha organizacíchČeské a SlovenskéFederativníRepubliky, Českérepubliky aSlovenskérepublikyZákon č. 279/1992Sb., o některýchdalšíchpředpokladech provýkon některýchfunkcíobsazovanýchustanovením nebojmenovánímpříslušníků PolicieČeské republikya příslušníkůVězeňské službyČeské republikyZákon č. 255/2012Sb., o kontrole(kontrolní řád)Zákon č. 191/2012Sb., o evropskéobčanské iniciativěZákon č. 198/2002Sb., odobrovolnickéslužběZákon č. 341/2011Sb., o GenerálníinspekcibezpečnostníchsborůZákon č. 424/1991Sb., o sdružování vpolitických stranácha hnutíchZákon č. 85/1990Sb., o právupetičnímZákon č. 340/2015 Sb., oregistru smluvZákon č. 300/2008 Sb., oelektron.úkonech a autor.konverzi dok.Zákon č. 111/2009 Sb., ozákladníchregistrechZákon č.216/2002Sb., oochraněstátníchhranic ČRZákon č.106/1999Sb., osvobodnémpřístupu kinformacímZákon č. 133/2000 Sb.,o evidenciobyvatel arodných číslechZákon č. 328/1999 Sb.,o občanskýchprůkazechZákon č. 301/2000 Sb.,o matrikách,jménu apříjmeníZákon č. 21/2006 Sb.,o ověřováníÚstavnízákon č. 347/1997 Sb.,o vytvořeníVÚSCZákon č. 314/2002 Sb., ostanovení obcís pověřenýmobecním úřadema stanovení obcís rozšířenoupůsobností, veznění zákona č.387/2004 SbZákon č.132/2006Sb., okronikáchobcíZákon č.130/2000 Sb.,o volbách dozastupitelstevkrajůZákon č. 247/1995 Sb., ovolbách doParlamentuZákon č. 62/2003 Sb., ovolbách doEvr.ParlamentuZákon č. 22/2004 Sb. omístnímreferenduZákon č. 275/2012 Sb.,o volběprezidentarepublikyZákon č. 118/2010 Sb.,o krajskémreferenduZákon č.352/2001Sb., oužívánístátníchsymbolů ČRSRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2:Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti atransparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu(2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizacea rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015, akt. 2016)Koncepceochranyměkkých cílůpro roky2017-2020Strat. rámec Národ.cloud computingu -eGovernment cloudČRAkční plán boje protiorganiz. zločinu2020–2021Koncepceochranyobyvatelstvado roku 2025s výhledemdo roku 2030Koncepce boje protiprojevům extremismu a předsudečné nenávisti2021–2026Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2024-2029s výhledem do roku 2035Strategie rozvoje HZS ČR 2017-2027Národní schengenský plán 2014 (2014–2020)Národní program– Azylový,migrační aintegrační fond(2014)[akt. 2020]Audit národníbezpečnostiAudit národní bezpečnostiKoncepcevzdělávánív oblastiochranyobyvatelstvaa krizovéhořízení ČRNárodní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřníbezpečnost 2014-2020Národní program pro implementaci vnitro-státních částí informačních systémů EUv oblasti spravedlnosti a vnitřních věcíStrategie Českérepubliky prointegrovanousprávu hranicKoncepcerozvojearchivnictvív ČR2018-2025s výhledemdo r. 2035Národní program ČRpro účely podpory zFondu pro vnitřníbezpečnost 2014-2020Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021)Koncepce Komunikační infrastrukturyveřejné správy 2016-2020KoncepceKomunikačníinfrastrukturyveřejnésprávy2016-2020Resortní strategiepodpory rovnostižen a mužů2016-2020Strategie ČR pro evropskouintegrovanou správu hranic2020-2024InformačníkoncepceMinisterstva vnitraProgram pro implementacivnitrostátních částíinformačníchsystémů EUv oblastispravedlnosti avnitřních věcí(2020)PožárníochranaDigitální Česko:Informačníkoncepce ČRDigitální Česko:Úvodní dokument(2018)Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030Akční plán bojeproti extremismua předsudečné nenávisti2021-2022Strategie prevence kriminality v ČR2021-2025Strategie pro práci Policie ČR ve vztahuk menšinám do roku 2021
7/2021