*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

NOVĚ VLOŽENÉ DOKUMENTY
Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1202 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 51 na mezinárodní úrovni
- 270 na národní úrovni ČR
- 201 na úrovni regionální
- 194 na úrovni oblastní
- 486 na úrovni místní

.. a dalších 521 v archivu

Přehled strategických map ČR

Název Mapa Verze
Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj
PŮSOBNOSTIZÁKONY vyžadující vznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaAkční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 na období 2017-2018Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018Nařízení EP a Rady (ES) č.1303/2013 o společných ustanoveních o EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRRKohezní politikaDohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 3/2018)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduÚzemní plánováníPolitika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 (2015)Investiční politikaZákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázekZákon č.311/2013 Sb., o převodu vlastnického právaZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduZákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a technikůStavební řádVyvlastněníZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbáchVeřejné dražby a realitní činnostZákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastněníZákon č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictvíPohřebnictvíRegionální politikaStrategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020Bytová politikaKoncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)Politika architektury a stavební kultury ČR (2014-2020)Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydleníCestovní ruchKoncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR období 2014-2020Zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikánív oblasti cestovního ruchuZákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiže- ného živelní nebo jinou pohromouZákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytůZákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvojeRozvoj domovního a bytového fondu Nájmy bytů a nebytových prostorZákon č. 67/2013 Sb., užívání bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon o realitním zprostřed- kování (v přípravě)Strategický rámec hospo-dářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského krajeZákon č. 261/2002 Sb. použití půjčky v oblastibydlení občanům postiženým povodněmiZákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorůZákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstevZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkStrategie regionálního rozvoje ČR 2021+Souhrnný akční plán Strategie restruktu-ralizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 – 2018Národní koncepce realizace politiky sou- držnosti v ČR po roce 2020Strategie elektronizace zadávání veřej-ných zakázek ČR 2016-2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využí-vání elektro-nických tržišť veřejné správy a návrh povi-nného použí-vání NENZásady urbánní politikyAktualizace 2017
01/2019
Strategická mapa Ministerstva dopravy
STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY vgesci ministerstvaZÁKONYvyžadujícívznik strategiePŮSOBNOSTI(dle kompete-čního zákona)* vychází z Aktualizace statní energetické koncepce (MPO)Koncepcezpoplatněnípozemníchkomunikací v ČRAkční plánrozvojeinteligentníchdopravníchsystémů (ITS)v ČR do roku2020(s výhledemdo roku 2050)Zákon č. 194/2010 Sb.,o veřejných službách v přepravě cestujícíchDopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie,2. fáze(2013)akt. 2017Bílá kniha -Koncepceveřejnédopravy2015-2020(s výhledemdo roku2030)Akční plánDopravníchsektorovýchstrategií, 2. fázeNárodnístrategierozvojecyklistickédopravy Českérepublikypro léta2013-2020Národnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu naobdobí let2011-2020[akt. 2017]Zákon č.111/1994 Sb.,o silničnídopravěZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnáchněkterých zákonů (zákono silničním provozu)Zákon č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu napozemních komunikacíchZákonč. 49/1997 Sb.,o civilnímletectvíZákonč. 114/1995 Sb.,o vnitrozemsképlavběZákonč. 416/2009 Sb.,o urychlení výstavbydopravní, vodnía energetickéinfrastrukturyZákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacíchZákon č. 266/1994 Sb.,o dráháchKoncepcevodnídopravyDopravaNárodní kosmický plán 2014-2019Koncepceletecké dopravyČR 2016-2020Plándopravníobsluhy území vlakycelostátnídopravy(2017-2021)Koncepcenákladnídopravy ČRpro období 2017-2023 s výhledemdo roku 2030Národní akční plánčistémobilityProgram rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR(2017)Vize rozvoje autonomnímobility (2017)Dopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie- Akční plán2021KoncepceveřejnédopravyNárodnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu2021+Strategiecyklistickédopravy aměstskémobility ČRpro léta2021 - 2027
01/2019
Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIEDlouhodobý záměr vzdělávací avědecké, výzkumné, vývojové ainovační, umělecké a další tvůrčíčinnosti pro oblast vysokých škol2016-2020 / Aktualizace pro rok2016Dlouhodobý záměr vzdělávacía vědecké, výzkumné, vývojovéa inovační, umělecké a dalšítvůrčí činnosti pro oblastvysokých škol na období 2021 – 2025Dlouhodobýzáměrvzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy ČR 2019-2023Koncepcepodporymládeže ČRna období2020-2030Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školyVysoké školyZískáváníkvalifikacív systémudalšíhovzděláváníUznáváníodbornékvalifikaceStátní péčeo děti amládežTělesnávýchova,sport,turistika asportovníreprezentacestátuVědní politika,výzkum avývojKoncepce podpory rozvojenadání a péčeo nadané na období let 2014-2020Zákon 48/1990 Sb.,o změněnázvuUniverzityJ.E.Purkyně vBrněZákon č.179/2006 Sb.,zákon ouznávánívýsledkůdalšíhovzděláváníZákon č. 109/2002 Sb., ovýkonu ústavní výchovynebo ochranné výchovyve školských zařízeních ao preventivní výchovnépéči ve školskýchzařízeníchKoncepcepodporysportu v ČR2016-2025"SPORT 2025"Koncepcepodporymládeže ČRna období2014-2020Zákon č.111/1998 Sb.,zákon ovysokýchškoláchVědeckéhodnostiZáměr rozvoječtenářské amatematickégramotnosti vzákladnímvzdělávání(2013-2018)Národní strategieprimární prevencerizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020Strategiedigitálníhovzdělávánído roku2020Dlouhodobýzáměr vzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy ČR(2015-2020)Rámec rozvoje vysokého školstvído roku 2020Zákon č. 306/1999Sb., o poskytovánídotací soukromýmškolám, předškolním aškolským zařízenímZákon č. 563/2004Sb., o pedagogickýchpracovnícíchZákon č.163//1990 Sb.,o bohosloveckýchfakultáchZákon č. 181/1990 Sb., ozrušení VŠ SNBZákon č. 314/1991 Sb., ozřízení Jihočeské univerzity ...Zákon č.404/2000 Sb.,o zřízeníUniverzityT.Bati ve ZlíněZákon č.214/2004 Sb.,o zřízeníUniverzityobranyZákon č.375/2004 Sb.,o zřízení VŠpolytechnickéJihlavaZákon č.162/2006 Sb.,o zřízení VŠtechnické aekonomické vČ .BudějovicíchZákon č.375/1992 Sb.,o změněnázvu VŠveterinární vBrněZákon č.192/1994 Sb.,o změně názvuněkterýchvysokých školZákon č. 46/1994 Sb., ozměně názvu VŠchemickotechnologické vPardubicíchZákon č.18/2004 Sb.,zákon ouznáváníodbornékvalifikaceZákon č.364/2000 Sb., ozrušení Fondudětí a mládežeZákon č.115/2001 Sb.,o podpoře sportuAkční pláninkluzivníhovzdělávání na období2016-2018Datováinformačnízákladna resortuškolstvíZákon č. 130/2002Sb., zákon opodpoře výzkumu,experimentálníhovývoje a inovacíchZákon č. 341/2005Sb., o veřejnýchvýzkumnýchinstitucíchZákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidskýchembryonálníchkmenových buňkácha souvisejícíchčinnostechZákon č.561/2004 Sb.,školský zákonAkční plán rozvojelidských zdrojůpro výzkum, vývoja inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020Akční plánmezinárodníspolupráce ČRve výzkumu avývoji ainternacionalizaceprostředí VaV2017-2020Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
01/2019
Strategická mapa Ministerstva zahraničních věcí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIERezoluce RadybezpečnostiOSN č. 1325,o ženách, mírua bezpečnosti(2000)Akční plánČeské republikyk implementacirezoluce Radybezpečnosti OSN č. 1325(2000), o ženách, mírua bezpečnostia souvisejícíchrezolucí na období2017-2020Střednědobá vize posilováníkapacit České rozvojové agenturyZahraničnírozvojovápomocVztahy kostatnímstátům amezinárodnímorganizacímMezinárodnísmlouvya dohodyMezinárodnísankceVnějšíekonomickévztahyOchrana práva zájmů ČR ajejích občanův zahraničíZastupitelskéúřady vzahraničíSprávamajetku ČRv zahraničíKoncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce (2015)Zákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministerstev ajiných ústředníchorgánů státnísprávy ČeskérepublikyZákon č. 151/2010 Sb., o zahraničnírozvojovéspolupráci ahumanit. pomociposkytovanédo zahraničíStrategie zahraniční rozvojovéspolupráce České republiky2018-2030Bezpečnostní strategie ČR (2015)Koncepce zahraniční politiky ČR (2015)Program transformační spolupráce (TRANSITION)Plán dvoustranné zahr. rozvojovéspolupráce v roce 2015 a střednědobý výhled jejíhofinancování do roku 2017Strategie prouplatňováníčeských občanův mezinárodníchorganizacích(2017)
01/2019
Strategická mapa Ministerstva spravedlnosti
PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY VYŽADUJÍCÍ VZNIK STRATEGIEStátní správa soudůCivilní, trestní, procesní a profesní právoStátní správa státních zastupitestvíZákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské a justiční stráži České republikyVězeňstvíProbace a mediaceRejstříky a evidenceStřet zájmůOdškodňování a peněžitá pomoc obětem trestných činůZastupování ČR při vyřizování stížností v oblasti lidských právPrávní posudky k úvěrovým a garančním dohodám ČRMezinárodní justiční spolupráceBílá kniha justice (aktualizace)Strategie resortu spravedlnosti do roku 2025 (v přípravě)Resortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020 (Strategie eJustice 2016-2020)Akční plán Strategie eJustice (v přípravě)Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcíchZákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorůZákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelstvíZákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelstvíZákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelstvíZákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobodyZákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečo- vací detenceZákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační služběZákon č. 269/1994 Sb,. o Rejstříku trestůZákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůZákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobZákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupemZákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činůZákon č. 59/2017 Sb. o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízeníZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádZákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákonZákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůZákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacíchZákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudníchZákon č. 120/2001 Sb., exekuční řádZákon č. 91/2012 Sb, o mezinárodním právu soukromémZákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchZákon č. 91/2012 Sb, o mezinárodním právu soukromémZákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správníZákon č. 629/2004 Sb. o zajištění právní pomoci v přeshranič- ních sporech v rámci EUZákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoníkZákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činůZákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnícíchZákon č. 141/1961 Sb., trestní řádZákon č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízenímZákon č. 358/1992 Sb., notářský řádZákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládežeZákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezůZákon č. 202/2012 Sb., o mediaciZákon č. 85/1996 Sb., o advokaciiZákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcíchKoncepce vězeňství do roku 2025Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025Akční plán ke Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025
01/2019
Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)ZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaStrategie rozvoje zemského digitálního televizního vysíláníZákon č. 194/2017 Sb., o opatř. ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlost.sítí elektron.komunikací a o změně některých souvisejících zákonůPlán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrniceEvropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (2017))Jednotná koncepcesprávy a následnéhovyužívání rekultivovanýchúzemíStátní energetická koncepce České republikyAktualizace Koncepce nakládánís radioaktivními odpadya vyhořelým jaderným palivem(2014-2030)Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČeskérepubliceSurovinová politika ČR v oblasti nerostných surovina jejich zdrojů (2017)Politika druhotných surovin ČRAkční plán na podporuzvyšování soběstačnostiČR v surovinovýchzdrojích substitucíprimárních zdrojůdruhotnými surovinami(2015)Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelnýchzdrojů (2010-2020)Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (2017)Národní akční plán čisté mobility 2016-2018Národní akční plán pro chytré sítěInformace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 včetně Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020Těžba, úprava a zušlechťování ropya zemního plynu, tuhých paliv,radioaktivních surovin, rud a nerudSurovinová politika,využívání nerostnéhobohatství sběrné suroviny a kovový odpadEnergetika, teplárenství,plynárenstvíPrůmyslovývýzkum,rozvojtechnikyatechnologiíMalé a střednípodniky, živnostiZahraničníekonomickápolitika, zahraničníobchod, podporaexportuObchodnípolitikaStátníprůmyslovápolitikaSměrnice Rady 2011/70/Euratom - proodpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpademZákon č.406/2000Sb., ohospodařenís energiíSměrnice EPa Rady2012/27/EUo energetickéúčinnostia rozhodnutíKomise2013/242/EUZákon č.165/2012 Sb., opodporovanýchzdrojích energie /RozhodnutíKomise2009/548/ESZákon č.127/2005Sb., o elektronickýchkomunikacíchStrategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-2020Digitální Česko v. 2.0(2013-2020)Strategie správyrádiového spektraNárodní plán rozvoje sítí nové generaceKoncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014-2020Národní inovační strategie České republiky (2012-2020)Zákon č228/2005 Sb.,o kontroleobchodu svýrobky, jejichždržení se v ČRomezuje zbezpečnostníchdůvodůZákon č222/2009 Sb.,o volnémpohybu služebZákon č 594/2004Sb.,jímž se provádí režim Evropskýchspolečenství prokontrolu vývozu,přepravy,zprostředkovánía tranzitu zbožídvojího užitíZákon č 47/2002 Sb.,o podpoře malého astředního podnikáníZákon č 455/1991Sb., o živnostenskémpodnikání(živnostenský zákon)Zákon č 72/2000 Sb.,o investičníchpobídkáchZákon č 29/2000 Sb.,o poštovních službáchZákon č 304/2007 Sb.,- přechod na digitálnívysíláníZákon č 480/2004 Sb.,o některých službáchinformační společnostiZákon č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikánía o výkonu státní správy v energetickýchodvětvíchZákon č 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostnéhobohatství (horní zákon)Zákon č 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,o řešení stavů ropné nouzeZákon č 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o státníbáňské správěZákon č 18/1997 Sb.,o mírovém využívní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)Zákon č 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpademZákon č 634/1992Sb., o ochraněspotřebiteleZákon č 160/2007Sb., kterým semění některézákony v oblastiochranyspotřebiteleZákon č 102/2001Sb., o obecnébezpečnostivýrobkůZákon č.505/1990 Sb.,o metrologiiZákon č.22/1997 Sb.,o technickýchpožadavcíchna výrobkyTechnickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíZákon č.20/1993 Sb.,- technickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíKoncepcerozvojenárodníhometrologickéhosystémuČeskérepublikypro období2017-2021Vnitřníobchod aochranazájmůspotřebitelůNárodní akční plán společenskéodpovědnostiorganizací vČR (2016)Priorityspotřebitelsképolitiky(2015-2020)Elektronickékomunikace apoštovní službyAkční plán obudoucnosti automobilovéhoprůmyslu v ČR- "Českýautomobilovýprůmysl 2025"(2017)Akční plán pro rozvojdigitálního trhuRozvoj zemskéhodigitálního vysíláníČeského rozhlasu
01/2019
Strategická mapa Ministerstva kultury
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY vy-žadující vznik strategieZákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchKoncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015-2020Kulturní památkyTisk a jiné informační prostředkyKoncepce rozvoje knihoven v ČR na 2016-2020 včetně internetizace knihovenUměníKulturněvýchovnáčinnostAutorský zákonRozhlasovéa televiznívysíláníCírkve a náboženskéspolečnostiVýroba v oblastikulturyKoncepce památkové péče v ČR na 2017-2020Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013-2020Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckéhoZákon č. 148/1949 Sb.,oNárodní galerii v PrazeKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2020 až 2025Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkovépéčiKoncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2013-2018Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)Koncepce památkové péče v ČR na 2021-2025Koncepce podpory umění v ČR na 2015-2020Plán implementace státní kulturní politiky na léta 2015–2020Koncepce rozvoje knihoven v ČR na 2021-2025 včetně internetizace knihovenZákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustemZákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)Zákon č. 483/1991 Sb., o České televiziZákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kancelářiZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, v platném zněníZákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůZákon č.101/2001 Sb.,o navrácení nezákonně vyvezených kulturníchstatků, v platném zněníZákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisůZákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasuZákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasovýcha televizníchpoplatcíchZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchZákon č. 257/2001Sb., o knihovnách podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služebZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůZákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu - ČÁST TŘICÁTÁ Změna autorského zákonaZákon č. 398/2006 Sb., - úplné znění zákona č. 121 /2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb. a č. 216/2006 SbZákon č. 168/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění – novela autorského zákona, účinná od 1. 1. 2007Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a o změně některých zákonů - novela autorského zákonaZákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – novela autorského zákonaZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – původní znění autorského zákonaZákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmiZákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostechZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůStrategie podpory kultury 2021+STRATEGIE ICT MK 2015-2020Koncepce podpory umění v ČR na 2021-2025Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2021-2025Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2020 - 2025Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2016 až 2020Studie proveditelnosti nového Rejstříku církví a náboženských společností
01/2019
Strategická mapa Ministerstva zemědělství
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYOSTATNÍ ZÁKONYZÁKONY vyžadující vznik strategieProgram aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025"Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinácha tabákovýchvýrobcíchAkční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020(2012)Zákon č.254/2001Sb., o vodáchRostlinolékař.péčeZemědělstvíVeterinárnípéčePotravinářskýprůmyslKomoditníburzyLesníhospodářstvíVodníhospodářstvíKoncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016 – 2022Zákon č. 219/2003 Sb., ouvádění do oběhu osivaa sadby pěstovanýchrostlinZásady státnílesnické politiky(2012)Myslivost,rybářství a včelařstvíStrategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030Národní akční plán ke sníženípoužívání pesticidů v ČR (2012)Akční plán ČR pro rozvoj eko-logického zemědělství 2016 – 2020Koncepce řeše-ní probl. ochra-ny před povod.v ČR (2010)Zákon č.274/2001 Sb.,o vodovod. a kanal.Koncepce MZek hospodářsképolitice státníhopodniku LesyČR od roku 2012Víceletý národnístrategický plánpro akvakulturu(2014)Zákon č. 408/2000 Sb.,o ochraně práv k odrůdám rostlinZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými orgány a genetickými produktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělskémZákon č. 154/2000 Sb., ošlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířatZákon č. 242/2000 Sb., o ekologickémzemědělstvíZákon č. 156/1998 Sb., o hnojivechZákon č. 91/1996 Sb., o krmivechZákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmeleZákon č. 321/2004 Sb., ovinohradnictvía vinařstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 166/1999 Sb.,o veterinární péčiZákon č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat protitýráníZákon č. 61/1997 Sb., o lihuZákon č. 229/1992 Sb., o komoditníchburzáchZákon č. 89/1995 Sb., o lesíchZákon č. 149/2003 Sb., ouvádění dooběhu reprodukčníhomateriálu les-ních dřevinZákon č. 449/2001 Sb., o myslivostiZákon č. 99/2004 Sb.,Zákon o rybářstvíZákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZákon č. 326/2004 Sb., orostlinolékař-ské péčiZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní plánypovodí pro Labe (2015)Národní plán povodí Dunaje(2015)Národní plán povodí Odry (2015)Strategie bezpečnostipotravin a výživy 2014–2020Generel územíchráněných pro akumula-ci povrchovýchvod a základní využití těchto území (2011)Národní lesnickýprogram pro období do roku2013 (jeho platnost trvá i nadále do stanovení jeho aktualizace v budoucíchletech)Plán rozvoje VaK území ČR(2008)Zákon č. 226/2013 Sb.,Zákon o uvá-dění dřevaa dřevařskýchvýrobkůna trhZákon č. 148/2003 Sb., okonzervaci avyužívánígenetických zdrojů rostlinamikroorganismůvýznamných pro výživu a zemědělstvíZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifi-kovanými orgány a genetickýmiproduktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavuzemědělskémZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012 – 2016Český včelařský program 2017-2019
01/2019
Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieAP DuševnízdravíAP Rozvojukazatelůzdravotníhostavu obyvatelAP RozvojzdravotnígramotnostiAP ElektronizacezdravotnictvíAP Vzdělávání zdravotnickýchpracovníkůAP Zajištěníkvalitya bezpečí poskytovanýchzdravotních služebAP Zvýšení kvality,dostupnosti a efektivity následné,dlouhodobé, návazné a domácí péčeAP Rozvoj programůzdravotníhoscreeninguAP ZvládáníinfekčníchonemocněníAP Snižovánírizik zeživotníhoa pracovníhoprostředíAP Omezovánízdravotně rizikovéhochováníAP prooblast správné výživy astravovacíchnávykůAP Podpory pohybové aktivityStrategie Zdraví 2020 [13 vyplývajících akčních plánů]Koncepcezdravotnického aplikovaného výzkumua vývoje do roku 2015Koncepcezdravotnického výzkumudo roku 2022Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016-2020Zdravotní službyOchrana veřejného zdravíZacházení s návykovými látkamiPoskytovatelé zdravotních služeb v přímé řídící působnostiZdravotní pojištěníZdravotnický informační systémZdravotnická vědeckovýzkumná činnostLéčiva a prostředky zdravotnické technikyVyhledávání, ochrana a využívání přírodních léčivých zdrojůPoužívání biocidních přípravkůNAP pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019Pandemický plán ČRStrategie reformy psychiatrické péče 2014–2023Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdravíNS a AP pro vzácná onemocnění na r. 2010–2020Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013–2017Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017DALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službáchZákon č. 285/2002 Sb.,o darování, odběrecha transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláníchZákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutůZákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkáchZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcíchZákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdravíZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováníZákon č. 167/1998 Sb.,o návykových látkáchZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 120/2002 Sb.,o podmínkách uvádění biocidních přípravkůZákon č. 164/2001 Sb.,o přírodních léčivých zdrojíchZákon č. 378/2007 Sb.,o léčivechZákon č. 220/1991 Sb., o ČLK, ČSK a České lékárnické komořeZákon č. 89/1997 Sb., o státní statistické služběAP k NSeZ(2016-2020)Koncepce návazné péče 2014-2020
04/2017
Strategická mapa Ministerstva financí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 16/1993 Sb., o silniční daniZákon č. 456/2011 Sb.,o Finanční správě ČRZákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcíchZákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchZákon č. 243/2000 Sb., o rozpočt. určení daníZákon č. 13/1993 Sb., celní zákonZavedeníjednotnéměny euroHospodařenís majetkemstátu,privatizaceStát. rozpočet,státní závěr.účet, státnípokladnaFin. trh,plateb.styk,ochr. zájmůspotřebitelůStrategiefinancování ařízení státníhodluhu ČR(aktualizace na2. pol. 2015)Národní strategiefinančního vzděláv.(2010-2015)Daně,poplatky,cloFinančníhospodařenía kontrolaÚčetnictví,audit, daň.poradenstvíDevizovévěci, ochr.zahr.investicTomboly,loterieKonvergenčníprogram ČR(2018)Zákon č 280/2009 Sb., o daň.řáduZákon č. 250/2000Sb., orozpočtovýchpravidlechúzemních rozpočtůZákon č. 320/2001Sb., o finančníkontroleZákon č. 563/1991Sb., o účetnictvíZákon č. 93/2009Sb., o auditorechZákon č.219/1995 Sb.,devizový zákonZákon č. 202/1990 Sb., o loteriích ajiných podobnýchhráchZákon č. 219/2000Sb., o majetku ČRa jejím vystupovánív právních vztazíchZákonč. 474/2017 Sb., o státnímrozpočtuČRZákon č. 377/2005Sb., o doplňkovémdozoru nadbankamiZákon č. 235/2004 Sb., o DPHZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebníchdaníchZákon č. 338/1992 Sb., odani z nemovitostíZákonč. 218/2000 Sb.,o rozpočtovýchpravidlechZákon č. 21/1992Sb., o bankáchZákon č. 523/1992Sb., o daňovémporadenství aKomoře daň.poradců ČRZákon č. 151/1997Sb., o oceňovánímajetkuZákon č. 92/1991Sb., o podmínkáchpřevodu majetkustátu na jiné osobyRámcová politikaMF pro oblastfinan. trhu (2010)Národní strategiena ochranufinančníchzájmů ES (2008)Zák. č. 240/2013Sb., o investič. společnostech ainvestič. fondechZák. č. 190/2004Sb., o dluhopisechZákon č. 526/1990Sb., o cenáchZákon č. 256/2004Sb., o podnikánína kapitál. trhuZákon č. 265/1991Sb., o působnostiorgánů ČRv oblasti cenZákon č. 284/2009Sb., o plateb. stykuZákon č. 145/2010Sb., o spotřebitel.úvěruZákon č. 357/1992 Sb., o dani dědic,darovací a zpřevodu nemov.Zákon č. 586/1992 Sb., o daníchz příjmůZákonč. 23/2017 Sb.,o pravidlech rozpočtové zodpovědnostiRozpočtovástrategie sektoruveřejných institucí České republiky (2019-2021)
06/2018
Strategická mapa Ministerstva vnitra
PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategie Koncepce požární prevence ČR 2018– 2021Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízeníPožární ochranaOchrana obyvatelstva, krizové řízení, integr. záchranný systémKomplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastrukturyNárodní program ochrany kritické infrastrukturyCestovní doklady, pobyt cizinců, uprchlíciKoncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014)Veřejný pořádekVeřejná správa, státní služba a dalšíEl. podpis a IS veřejné správyÚzemní členění státuEvidence obyvatel, matriky, státní občanstvíArchivnictví a spisová službaShromažďovací právoStátní hraniceZbraně a střelivoVolbyStátní symbolyVeřejné sbírkyNárodní schengenský plán 2014 (2014–2020)Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám (pro období let 2015–2017)Strategie migrační politiky ČR (2015)Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlakyStrategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2016–2019Koncepce boje proti organiz. zločinu 2015–2017Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízeníPostup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektuZákon č. 329/ 1999 Sb., o cestovních dokladechZákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcíchZákon č. 553/ 1991 Sb., o obecní policiiZákon č. 234/2014 Sb., o státní služběZákon č. 128/ 2000 Sb., o obcíchZákon č. 365/ 2000 Sb., o inform. systémech veř.správyZákon č. 227/ 2000 Sb., o elekt.podpisuZákon č. 36/ 1960 Sb., o územním členění státuZákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČRZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služběZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímZákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicíchZákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivuZákon č. 491/ 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcíZákon č. 3/ 1993 Sb., o státních symbolech ČRZákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkáchZákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČRZákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízeníZákon č. 325/ 1999 Sb., o azyluZákon č. 197/ 2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údajiZákon č. 221/ 2003 Sb., o dočasné ochraně cizincůZákon č. 273/ 2008 Sb., o Policii ČRZákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně občanského soudního řáduZákon č. 129/ 2000 Sb., o krajíchZákon č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůZákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluvZákon č. 500/2004 Sb., správní řádZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 239/ 2000 Sb., o integr. záchranném systémuZákon č. 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČRStrategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČRStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015, akt. 2016)Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 2014–2020Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 2014–2020Národní schengenský plán 2014 (2014–2020)Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celkůZákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republikyZákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republikyZákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativěZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služběZákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborůZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutíchZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 340/ 2015 Sb., o registru smluvZákon č. 300/ 2008 Sb., o elektron. úkonech a autor. konverzi dok.Zákon č. 111/ 2009 Sb., o základních registrechZákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČRZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslechZákon č. 328/ 1999 Sb., o občanských průkazechZákon č. 301/ 2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníZákon č. 21/ 2006 Sb., o ověřováníÚstavní zákon č. 347/ 1997 Sb., o vytvoření VÚSCZákon č. 314/ 2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 SbZákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcíZákon č.130/ 2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajůZákon č. 247/ 1995 Sb., o volbách do ParlamentuZákon č. 62/ 2003 Sb., o volbách do Evr. ParlamentuZákon č. 22/ 2004 Sb. o místním referenduZákon č. 275/ 2012 Sb., o volbě prezidenta republikyZákon č. 118/ 2010 Sb., o krajském referenduZákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČRSRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015, akt. 2016)Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020Strat. rámec Národ. cloud computingu - eGovernment cloud ČRKoncepce boje proti extremismu pro rok 2017Koncepce rozvoje policie do roku 2020Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 2030
06/2018
Strategická mapa Úřadu vlády ČR
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaSTRATEGICKÉ DOKUMENTYNárodní program reforem České republiky 2015Akční plán podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR (2015)StrategiepůsobeníČR v EUKoncepcepolitiky ČR vEU: Aktivní asrozumitel-ná ČR vjednotnéEvropěReforma systémuvýzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008-2015)Národní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky na léta 2016 až 2020s výhledem do roku 2025Národní prio-rity orientova-ného výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací(2012-2030)Implementace Národních prio-rit orientované-ho výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací (2014-2020)Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020Národní výzkumná ainovačnístrategie prointeligentní specializaciČeské repu-bliky (2014-2022) - RIS3Implementační plán Národní RIS3(2015-2016)Vládníkoncepce bojes korupcí naléta 2015 až2017Akční plán prorozvoj digitálníhotrhu 2015Vládnístrategie prorovnost žen amužů vČeskérepublice naléta 2014 -2020 a návrhdalšíchopatřeníAktualizova-ná opatřeníPriorit apostupůvlády připrosazovánírovnostižen a mužů(2014)Národnístrategieprevencenásilí nadětech v ČR2008-2018Akční plánprevencedomácího agenderověpodmíněnéhonásilí na léta2015 - 2018Národní plánpro osoby sezdravotnímpostiženímna období2015 - 2020Vládní plánfinancováníNárodníhorozvojovéhoprogramumobility provšechny naobdobí2016-2025Akční plánrealizaceNárodní stra-tegie proti-drogovépolitiky prooblasthazardního hraní na období 2015 -2018Akční plán České rep.Partnerství pro otevřené vládnutí na období let2016 až 2018Národní strategie proti-drogové politiky na období 2010-2018 (revize 2016)Národní akční plán drogového informační-ho systému (NAPDIS) na období 2016-2018UdržitelnýrozvojRůstovépolitiky ahospodářskýrozvoj, EUzáležitostiVěda, výzkuma inovaceBoj skorupcí,otevřenévládnutíSociálnízačleňováníOchranamenšinRovnostžen a mužůPrevencedomácíhonásilíZdravotnípostiženíOchrana zdraví,protidrogová politikaZákonč. 108/2006Sb., o so-ciálníchslužbáchStrategie boje protisociálnímu vyloučení2016-2020Zásady dlouhodobéKoncepce romské integracedo roku 2025Nařízení EP a Ra-dy č. 1303/2013,Obecné nařízeníZákon č. 130/2002 Sb., opodpoře výz-kumu, experi-mentálního vývoje a inovacíz veřejnýchprostředkůZákon č. 379/2005 Sb. - ochrana před škodamiz tabáku, alkoholu atd.Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010-2030)Strategie romské integracedo roku 2020Koncepce sociálního bydleníČeské republiky 2015-2025Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 a? 2020Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017Zákon č. 198/2009 Sb., rovné zacházení a ochrana předdiskriminacíZákon č.273/2001 Sb., právanárodnost-níchmenšinZákon č.329/2011 Sb., oposkytovánídávek oso-bám sezdravotnímpostiženímZákon č.359/1999 Sb., osociálně-právníochranědětíZákon č. 167/1998 Sb., onávykových látkáchAkční plán boje s korupcí na rok 2016Národnístrategieprotidrogovépolitiky prooblasthazardníhohraní naobdobí2015-2018Česká republika 2030 - v přípravěAkční plán pro vyrovna-né zastoupe-ní žen a mužův rozhodova-cích pozicích na léta 2016-2018Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek
07/2016
Strategická mapa Ministerstva životního prostředí
image/svg+xml ZÁKONY vyžadující vznik strategie PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona) STRATEGICKÉ DOKUMENTY DALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstva Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závaž. havárií Národní plán povodí pro Labe (2015) Ochrana ovzduší Ochrana přírody a krajiny Ochrana akumul. vod, vod. zdrojů a jakosti vod Rizika Ochrana zeměděl. půdního fondu Ochrana horninového prostředí, geologie Odpadové hospodářství Informační systém ŽP, monitoring, EŠV, EMAS Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) Střednědobá strategie (do 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) Národní program snižování emisí ČR (2015) Programy zlepšování kvality ovzduší (2016) Strategie ochrany biolog.rozmanitosti ČR (2016) Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2018-2023 (2017) Národní program čistší produkce (2007) Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 (2014) Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environ- mentálního poraden- ství na léta 2016–2025 (2016) Aktualizovaný program EMAS (2002) Národní program environmentálního značení (2007) Koncepce MA21(2012) AP pro roky 2016-2018 ke Koncepci MA21 (2016) Státní program ochrany přírody a krajiny (akt. 2009) Koncepce záchran. programů a progr. péče (2014) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 167/2008 Sb. o předch.ekol. újmě a o její nápravě Zákon č.73/2012 Sb., o látkách které poškozují ozon. vrstvu a o fluorov. skleník. plynech Zákon č.383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleník. plynů Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provoz. zool. zahrad Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP Zákon č. 350/2011 Sb., o chem.látkách a chemic. směsích Zákon č. 78/2004 Sb., o nakl.s genet. modif. orgány a genet. produkty Zákon č. 61/1988 Sb., o hornic. čin., výbušninách a stát. báň. správě Zákon č. 62/1988 Sb., o geolog. pracích Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využ. nerost. bohatství Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností Zákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí Koncepce environmentální bezpečnosti 2015 – 2020, s výhledem do roku 2030 (2015) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochr. volně žij. živoč. a planě ros. rostlin Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Národní plán povodí pro Odru (2015) Národní plán povodí pro Dunaj (2015) Plány pro zvládání povodňových rizik (2015) Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (2014) Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) Politika ochrany klimatu (2017) Státní program ochrany přírody a krajiny (v přípravě) Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 (akt. 2016) Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) Státní politika životního prostředí ČR do r. 2030 (výhled do 2050) (v přípravě) Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (v přípravě) Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (v přípravě) Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (v přípravě) Koncepce ochrany před následky sucha na území ČR (2017) Národní program snižování emisí ČR (v přípravě) Cirkulární Česko 2040 (v přípravě)
08/2018
Strategická mapa Ministerstva obrany
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY vyžadující vznik strategieBílá kniha o obraně (2011 - 2014)Zákon č. 289 /2005Sb., oVojenském zpravo-dajstvíZabezpečování obrany ČRPlán obranyČR (2011)Řízení ArmádyČRSprávavojenskýchújezdůDlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany (2008 - 2028)Koncepceoperační přípravystátního území ČR(2004)Koncepcemobilizaceozbrojenýchsil ČR (2013)Zákon č. 221/1999 Sb., ovojácích zpovoláníZákon č. 222/1999 Sb., ozajišťováníobrany ČeskérepublikyÚstavní zákon č. 110/1998Sb., obezpečnosti ČeskérepublikyZákon č. 310/1999 Sb., opobytu ozbrojenýchsil jinýchstátů na území České republikyZákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministersteva jiných ústředníchorgánů státnísprávy České republikyKoncepce přípravyobčanů k obraněstátu (2013)Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013)Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (2015)Zákon č. 214/2004 Sb., ozřízení Univerzity obranyZákon č. 170 /2002 Sb., oválečných veteránechZákon č. 300 /2013 Sb. oVojenské policiiZákon č. 220/1999 Sb., oprůběhu zá-kladní nebonáhradní služby a vo-jenskýchcvičení a o některých právníchpoměrechvojáků v zálozeZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČeskérepublikyZákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojenýchsilách ČeskérepublikyPlán operačnípřípravy státníhoúzemí ČRna léta2013 až 2016Koncepce obranného aplikovaného výzkumua vývoje do roku 2015 (2008 - 2015)Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025 (2015)Obranná strategieČR (2012)Zákon č. 585/2004 Sb., obranné po-vinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
09/2015
Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYvyžadující vznikstrategiePracovně právní vztahyBezpečnost práceZaměstnanostarekvalifikaceKolektivnívyjednáváníMzdya jinéodměnyza práciDůchodovézabezpečeníNemocensképojištěníSociální péčePéče apracovnípodmínkyžen amladistvýchPrávníochranamateřstvíPéče o rodinu a dětiPéče o občanypotřebujícízvláštní pomocKoncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 - 2017, s výhledem do roku 2020Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2016+Zákon č. 435/2004 Sb., ozaměstnanostiZákon č. 155/1995 Sb., odůchodovémpojištěníZákon č. 187/2006 Sb., onemocenskémpojištěníZákon č. 582/1991 Sb.,o organizaci aprovádění sociálníhozabezpečeníZákon č.247/2014 Sb.,o poskytováníslužby péče odítě v dětskéskupiněZákon č.251/2005 Sb., o inspekcipráceZákon č. 589/1992Sb., o pojistnémna soc. zabezp. apříspěvku na státní pol. zaměstn.Zákon č. 117/1995Sb., o státnísociální podpořeZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčnímminimuZákon č.108/2006Sb., osociálníchslužbáchAkční plán k naplnění Národní strate-gie ochrany práv dětí 2016 -2020Národní strategie ochrany práv dětí2012 - 2018Koncepceprevence a řešeníproblematikybezdomovectví vČR do roku 2020Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálníhozačleňování (2012 - 2020)Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobámse zdravotním postiženímZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziStrategie odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcíInterní protikorupční program MPSVNárodní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025Akční plán Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2017 - 2025Koncepce podpory bydlení (MPSV/MMR)Koncepcerodinné politikyKoncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2020Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro senioryProgram záruky pro mládež (2014+)Implementační plán Programu Záruky pro mládež ČR 2014 - 2020Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práciAnalýza nabídky a poptávky na trhu práce - Seznam opatření (2016)
12/2016
*