*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1549 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 51 na mezinárodní úrovni
- 283 na národní úrovni ČR
- 217 na úrovni regionální
- 195 na úrovni oblastní
- 803 na úrovni místní

.. a dalších 626 v archivu

Přehled strategických map ČR

Název Mapa Verze
Strategická mapa Ministerstva spravedlnosti
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍVZNIKSTRATEGIEStátnísprávasoudůCivilní, trestní, procesní aprofesní právoStátnísprávastátníchzastupitestvíZákon č.555/1992 Sb.o Vězeňské ajustiční strážiČeskérepublikyVězeňstvíProbaceamediaceRejstříkyaevidenceStřetzájmůOdškodňovánía peněžitápomocobětemtrestnýchčinůZastupováníČR přivyřizovánístížnostív oblastilidskýchprávPrávníposudkyk úvěrovýmagarančnímdohodámČRMezinárodníjustičníspolupráceResortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020Zákon č.6/2002 Sb.,o soudecha soudcíchZákon č.7/2002 Sb.,o řízení vevěcechsoudců,státníchzástupcůa soudníchexekutorůZákon č.121/2008Sb., o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.283/1993Sb.,o státnímzastupitelstvíZákon č.121/2008Sb., o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.169/1999Sb., o výkonutrestu odnětísvobodyZákon č.129/2008 Sb.,o výkonuzabezpečo-vací detenceZákon č.257/2000Sb.,o Probačnía mediačníslužběZákon č.269/1994 Sb,.o RejstříkutrestůZákon č.159/2006 Sb.,o střetuzájmůZákon č.304/2013 Sb.,o veřejnýchrejstřícíchprávnickýcha fyzickýchosobZákon č.82/1998 Sb., oodpovědnostiza škoduzpůsobenoupři výkonuveřejné mocirozhodnutímnebonesprávnýmúřednímpostupemZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestných činůZákon č.59/2017 Sb.o použitípeněžníchprostředků zmajetkovýchtrestních sankcíuložených vtrestním řízeníZákon č.89/2012 Sb.,občanskýzákoníkZákon č.99/1963Sb., občanskýsoudní řádZákon č.182/2006 Sb., insolvenční zákonZákon č.159/2006Sb., o střetuzájmůZákon č.90/2012 Sb. o obchodních společnostechZákon č.292/2013 Sb.,o zvláštníchřízeníchsoudníchZákon č.120/2001 Sb.,exekuční řádZákon č.91/2012 Sb, omezinárodnímprávusoukromémZákon č.104/2013 Sb.,o mezinárodníjustičníspoluprácive věcechtrestníchZákon č.91/2012 Sb, omezinárodnímprávusoukromémZákon č.150/2002 Sb.,soudní řádsprávníZákon č.629/2004 Sb.o zajištěníprávnípomoci vpřeshranič-ních sporechv rámci EUZákon č.40/2009Sb., trestnízákoníkZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestnýchčinůZákon č.141/1961 Sb., o trestním řízením soudnímZákon č.358/1992 Sb.,notářský řádZákon č.218/2003 Sb.,o soudnictvíve věcechmládežeZákon č.216/1994 Sb.,o rozhodčímřízení a ovýkonurozhodčíchnálezůZákon č.202/2012Sb., o mediaciZákon č.85/1996 Sb.,o advokaciiZákon č.312/2006Sb., oinsolvenčníchsprávcíchKoncepce vězeňství do roku 2025Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025(2019)Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace (2019)Boj skorupcí,otevřenévládnutíVládní koncepce boje s korupcí 2018-2022Zákon č.257/2000 Sb.o Probační amediačníslužběAkční plánČeské republikyPartnerství prootevřené vládnutí2018-2020Rámcový rezortníinterníprotikorupčníprogram 2013[akt.2018]Akční plánboje s korupcína rok 2020Akční plánČeské republikyPartnerství prootevřené vládnutí2020-2022Zákon č.293/1993 Sb.,o výkonuvazbyZákon č.182/2006 Sb.,o úpadkua způsobechjeho řešeníZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestných činůa o změněněkterýchzákonůZákon č.254/2019 Sb.,o znalcích,znaleckýchkancelářích aznaleckýchústavechZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.120/2001 Sb.,o soudníchexekutorecha exekučníčinnostia o změnědalších zákonůZákon č.312/2006 Sb.,o insolvenčníchsprávcíchZákon č.216/1994 Sb.,o rozhodčímřízenía o výkonurozhodčíchnálezůZákon č.202/2012 Sb.,o mediacia o změněněkterýchzákonůZákon č.59/2017 Sb.,o použitípeněžníchprostředků zmajetkovýchtrestníchsankcíuložených vtrestnímřízeníZákon č.121/2008 Sb.,o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.254/2019 Sb.,o znalcích,znaleckýchkancelářícha znaleckýchústavechZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.418/2011 Sb.,o trestníodpovědnostiprávnickýchosob a řízeníproti nimZákon č.279/2003 Sb.,o výkonuzajištěnímajetku a věcív trestnímžízeníZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.125/2008 Sb.,o přeměnáchobchodníchspolečnostía družstevZákon č.360/2004 Sb.,o EvropskémhospodářskémzájmovémsdruženíZákon č.627/2004 Sb.,o evropskéspolečnostiZákon č.307/2006 Sb.,o evropskédružstevníspolečnostiAkční plán Koncepce rozvoje probace a mediace (2020)Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025(2020)
04/2020
Strategická mapa Ministerstva obrany
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY vyžadující vznik strategieBílá kniha o obraně ČR 2035 - Dlouhodobý výhled pro obranuZákon č. 289 /2005Sb., oVojenském zpravo-dajstvíZabezpečování obrany ČRPlán obranyČR (2011)Řízení ArmádyČRSprávavojenskýchújezdůDlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany (2008 - 2028)Koncepceoperační přípravystátního území ČR2017-2020Koncepcemobilizaceozbrojenýchsil ČR (2013)Zákon č. 221/1999 Sb., ovojácích zpovoláníZákon č. 222/1999 Sb., ozajišťováníobrany ČeskérepublikyÚstavní zákon č. 110/1998Sb., obezpečnosti ČeskérepublikyZákon č. 310/1999 Sb., opobytu ozbrojenýchsil jinýchstátů na území České republikyZákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministersteva jiných ústředníchorgánů státnísprávy České republikyKoncepce přípravyobčanů k obraněstátu 2019-2024Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013)Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (2015)Zákon č. 214/2004 Sb., ozřízení Univerzity obranyZákon č. 170 /2002 Sb., oválečných veteránechZákon č. 300 /2013 Sb. oVojenské policiiZákon č. 220/1999 Sb., oprůběhu zá-kladní nebonáhradní služby a vo-jenskýchcvičení a o některých právníchpoměrechvojáků v zálozeZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČeskérepublikyZákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojenýchsilách ČeskérepublikyPlán operačnípřípravy státníhoúzemí ČRna léta2017 až 2020Koncepce obranného aplikovaného výzkumua vývoje na období 2016 až 2022Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025 (2015)Obranná strategie ČR(aktualizace)Zákon č. 585/2004 Sb., obranné po-vinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
04/2020
Strategická mapa Ministerstva zemědělství
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYOSTATNÍ ZÁKONYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 110/1997 Sb., o potravinácha tabákovýchvýrobcíchAkční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020(2012)Zákon č.254/2001Sb., o vodáchRostlinolékař.péčeZemědělstvíVeterinárnípéčePotravinářskýprůmyslKomoditníburzyLesníhospodářstvíVodníhospodářstvíKoncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022Zákon č. 219/2003 Sb., ouvádění do oběhu osivaa sadby pěstovanýchrostlinZásady státnílesnické politiky(2012)Myslivost,rybářství a včelařstvíStrategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017-2025Národní akční plán ke sníženípoužívání pesticidů v ČR (2012)Akční plán ČR pro rozvoj eko-logického zemědělství 2016-2020Zákon č.274/2001 Sb.,o vodovod. a kanal.Koncepce MZek hospodářsképolitice státníhopodniku LesyČR od roku 2012Víceletý národnístrategický plánpro akvakulturu(2014)Zákon č. 408/2000 Sb.,o ochraně práv k odrůdám rostlinZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými orgány a genetickými produktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělskémZákon č. 154/2000 Sb., ošlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířatZákon č. 242/2000 Sb., o ekologickémzemědělstvíZákon č. 156/1998 Sb., o hnojivechZákon č. 91/1996 Sb., o krmivechZákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmeleZákon č. 321/2004 Sb., ovinohradnictvía vinařstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 166/1999 Sb.,o veterinární péčiZákon č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat protitýráníZákon č. 61/1997 Sb., o lihuZákon č. 229/1992 Sb., o komoditníchburzáchZákon č. 89/1995 Sb., o lesíchZákon č. 149/2003 Sb., ouvádění dooběhu reprodukčníhomateriálu les-ních dřevinZákon č. 449/2001 Sb., o myslivostiZákon č. 99/2004 Sb.,Zákon o rybářstvíZákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZákon č. 326/2004 Sb., orostlinolékař-ské péčiZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní plánypovodí pro Labe (2015)Národní plán povodí Dunaje(2015)Národní plán povodí Odry (2015)Strategie bezpečnostipotravin a výživy 2014-2020Generel územíchráněných pro akumula-ci povrchovýchvod a základní využití těchto území (2011)Národní lesnickýprogram pro období do roku2013 (jeho platnost trvá i nadále do stanovení jeho aktualizace v budoucíchletech)Zákon č. 226/2013 Sb.,Zákon o uvá-dění dřevaa dřevařskýchvýrobkůna trhZákon č. 148/2003 Sb., okonzervaci avyužívánígenetických zdrojů rostlinamikroorganismůvýznamných pro výživu a zemědělstvíZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifi-kovanými orgány a genetickýmiproduktyZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavuzemědělskémZákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciNárodní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012-2016Český včelařský program 2017-2019Český včelařský program 2020-2022Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství 2015-2020
04/2020
Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj
PŮSOBNOSTIZÁKONY vyžadující vznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaAkční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 na období 2017-2018Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020Nařízení EP a Rady (ES) č.1303/2013 o společných ustanoveních o EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRRKohezní politikaDohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 3/2018)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduÚzemní plánováníPolitika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 (2015)Investiční politikaZákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázekZákon č.311/2013 Sb., o převodu vlastnického právaZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduZákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a technikůStavební řádVyvlastněníZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbáchVeřejné dražby a realitní činnostZákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastněníZákon č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictvíPohřebnictvíRegionální politikaStrategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020Bytová politikaKoncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)Politika architektury a stavební kultury ČR (2014-2020)Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydleníCestovní ruchKoncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR období 2014-2020Zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikánív oblasti cestovního ruchuZákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiže- ného živelní nebo jinou pohromouZákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytůZákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvojeRozvoj domovního a bytového fondu Nájmy bytů a nebytových prostorZákon č. 67/2013 Sb., užívání bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon o realitním zprostřed- kování (v přípravě)Strategický rámec hospo-dářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského krajeZákon č. 261/2002 Sb. použití půjčky v oblastibydlení občanům postiženým povodněmiZákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorůZákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstevZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkStrategie regionálního rozvoje ČR 2021+Zásady urbánní politikyAktualizace 2017Dohoda o partnerství pro programové období 2021-2027Národní koncepce realizace politiky sou- držnosti v ČR po roce 2020Akční plán plně- ní Strategie elektronizace zadávání veřej- ných zakázek pro období 2016-2020Strategie elektronizace zadávání veřej- ných zakázek ČR 2016-2020Souhrnný akční plán Strategie restrukturali- zace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019-2020 [akt. 2019]
08/2019
Strategická mapa Ministerstva životního prostředí
ZÁKONY vyžadující vznik strategiePŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištěníZákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředíZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závaž. haváriíNárodní plán povodí pro Labe (2015)Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fonduZákon č. 185/2001 Sb., o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPStrategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)Střednědobá strategie (do 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)Národní program snižování emisí ČR (2015)Program zlepšování kvality ovzduší (2016) Strategie ochrany biolog.rozmanitosti ČR (2016)Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2018-2023 (2017)Národní program čistší produkce (2007)Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 (2014)Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environ- mentálního poraden- ství na léta 2016–2025 (2016)Národní program environmentálního značení (NPEZ)Koncepce MA21(2012)AP pro roky 2016-2018 ke Koncepci MA21 (2016)Státní program ochrany přírody a krajiny (akt. 2009)Koncepce záchran. programů a progr. péče (2014)Zákon č. 167/2008 Sb. o předch.ekol. újmě a o její nápravěZákon č.73/2012 Sb., o látkách které poškozují ozon. vrstvu a o fluorov. skleník. plynechZákon č.383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleník. plynůZákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provoz. zool. zahradZákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽPZákon č. 350/2011 Sb., o chem.látkách a chemic. směsíchZákon č. 78/2004 Sb., o nakl.s genet. modif. orgány a genet. produktyZákon č. 61/1988 Sb., o hornic. čin., výbušninách a stát. báň. správěZákon č. 62/1988 Sb., o geolog. pracíchZákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využ. nerost. bohatstvíZákon č. 477/2001 Sb., o obalechZákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinnostíZákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředíKoncepce environmentální bezpečnosti 2016 – 2020, s výhledem do roku 2030 (2016)Zákon č. 100/2004 Sb., o ochr. volně žij. živoč. a planě ros. rostlinZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíNárodní plán povodí pro Odru (2015)Národní plán povodí pro Dunaj (2015)Plány pro zvládání povodňových rizik (2015)Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (2014)Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)Politika ochrany klimatu (2017)Státní program ochrany přírody a krajiny (v přípravě)Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 (akt. 2016)Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)Státní politika životního prostředí ČR do r. 2030 (výhled do 2050) (v přípravě)Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (v přípravě)Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (v přípravě)Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (v přípravě)Národní program snižování emisí ČR (v přípravě)Cirkulární Česko 2040 (v přípravě)Koncepce ochrany před následky sucha na území ČRNárodní program snižování emisí 2021+Program zlepšování kvality ovzduší 2021-2030Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředíOchrana ovzdušíOchrana přírody a krajinyOchrana akumul. vod, vod. zdrojů a jakosti vodRizikaOchrana zeměděl. půdního fonduOchrana horninového prostředí, geologieOdpadové hospodářstvíInformační systém ŽP, monitoring, EŠV, EMAS
08/2019
Strategická mapa Ministerstva dopravy
STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY vgesci ministerstvaZÁKONYvyžadujícívznik strategiePŮSOBNOSTI(dle kompete-čního zákona)* vychází z Aktualizace statní energetické koncepce (MPO)Koncepcezpoplatněnípozemníchkomunikací v ČRAkční plánrozvojeinteligentníchdopravníchsystémů (ITS)v ČR do roku2020(s výhledemdo roku 2050)Zákon č. 194/2010 Sb.,o veřejných službách v přepravě cestujícíchDopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie,2. fáze(2013)akt. 2017Bílá kniha -Koncepceveřejnédopravy2015-2020(s výhledemdo roku2030)Akční plánDopravníchsektorovýchstrategií, 2. fázeNárodnístrategierozvojecyklistickédopravy Českérepublikypro léta2013-2020Národnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu naobdobí let2011-2020[akt. 2017]Zákon č.111/1994 Sb.,o silničnídopravěZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnáchněkterých zákonů (zákono silničním provozu)Zákon č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu napozemních komunikacíchZákonč. 49/1997 Sb.,o civilnímletectvíZákonč. 114/1995 Sb.,o vnitrozemsképlavběZákonč. 416/2009 Sb.,o urychlení výstavbydopravní, vodnía energetickéinfrastrukturyZákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacíchZákon č. 266/1994 Sb.,o dráháchKoncepcevodnídopravyDopravaNárodní kosmický plán 2014-2019Koncepceletecké dopravyČR 2016-2020Plándopravníobsluhy území vlakycelostátnídopravy(2017-2021)Koncepcenákladnídopravy ČRpro období 2017-2023 s výhledemdo roku 2030Národní akční plánčistémobilityProgram rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR(2017)Vize rozvoje autonomnímobility (2017)Dopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050Dopravnísektorovéstrategie- Akční plán2021KoncepceveřejnédopravyNárodnístrategiebezpečnostisilničníhoprovozu2021+Strategiecyklistickédopravy aměstskémobility ČRpro léta2021 - 2027
08/2019
Strategická mapa Ministerstva financí
PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 16/1993 Sb., o silniční daniZákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČRZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchZákon č. 243/2000 Sb., o rozpočt. určení daníZákon č. 13/1993 Sb., celní zákonZavedení jednotné měny euroHospodaření s majetkem státu, privatizaceStát. rozpočet, státní závěr. účet, státní pokladnaFin. trh, plateb.styk, ochr. zájmů spotřebitelůDaně, poplatky, cloFinanční hospodaření a kontrolaÚčetnictví, audit, daň. poradenstvíDevizové věci, ochr. zahr. investicTomboly, loterieKonvergenční program ČR (2018)Zákon č 280/ 2009 Sb., o daň. řáduZákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůZákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontroleZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíZákon č. 93/2009 Sb., o auditorechZákon č. 219/1995 Sb., devizový zákonZákon č. 202 /1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hráchZákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazíchZákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČRZákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankamiZákon č. 235 /2004 Sb., o DPHZákon č. 353 /2003 Sb., o spotřebních daníchZákon č. 338 /1992 Sb., o dani z nemovitostíZákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechZákon č. 21/1992 Sb., o bankáchZákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daň. poradců ČRZákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetkuZákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osobyZák. č. 240/2013 Sb., o investič. společnostech a investič. fondechZák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisechZákon č. 526/1990 Sb., o cenáchZákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitál. trhuZákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cenZákon č. 284/2009 Sb., o plateb. stykuZákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitel. úvěruZákon č. 357 /1992 Sb., o dani dědic, darovací a z převodu nemov.Zákon č. 586 /1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové zodpovědnostiRozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky (2019-2021)Národní strategie finančního vzdělávání 2.0
08/2019
Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYvyžadující vznikstrategieStrategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030Strategie sociálního začleňování 2021 - 2030Koncepce prevencea řešení problematiky bezdomovectví 2021 - 2030Pracovně právní vztahyBezpečnost práceZaměstnanostarekvalifikaceKolektivnívyjednáváníMzdya jinéodměnyza práciDůchodovézabezpečeníNemocensképojištěníSociální péčePéče apracovnípodmínkyžen amladistvýchPrávníochranamateřstvíPéče o rodinu a dětiPéče o občanypotřebujícízvláštní pomocKoncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 - 2017, s výhledem do roku 2020Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2016+Zákon č. 435/2004 Sb., ozaměstnanostiZákon č. 155/1995 Sb., odůchodovémpojištěníZákon č. 187/2006 Sb., onemocenskémpojištěníZákon č. 582/1991 Sb.,o organizaci aprovádění sociálníhozabezpečeníZákon č.247/2014 Sb.,o poskytováníslužby péče odítě v dětskéskupiněZákon č.251/2005 Sb., o inspekcipráceZákon č. 589/1992Sb., o pojistnémna soc. zabezp. apříspěvku na státní pol. zaměstn.Zákon č. 117/1995Sb., o státnísociální podpořeZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčnímminimuZákon č.108/2006Sb., osociálníchslužbáchAkční plán k naplnění Národní strate-gie ochrany práv dětí 2016 -2020Národní strategie ochrany práv dětí2012 - 2018Koncepceprevence a řešeníproblematikybezdomovectví vČR do roku 2020Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálníhozačleňování (2012 - 2020)Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobámse zdravotním postiženímZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziStrategie odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcíInterní protikorupční program MPSVNárodní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025Akční plán Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2017 - 2025Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025Koncepcerodinné politikyKoncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro senioryProgram záruky pro mládež (2014+)Implementační plán Programu Záruky pro mládež ČR 2014 - 2020Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práciAnalýza nabídky a poptávky na trhu práce - Seznam opatření (2016)
08/2019
Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIEDlouhodobý záměr vzdělávací avědecké, výzkumné, vývojové ainovační, umělecké a další tvůrčíčinnosti pro oblast vysokých škol2016-2020 / Aktualizace pro rok2016Dlouhodobý záměr vzdělávacía vědecké, výzkumné, vývojovéa inovační, umělecké a dalšítvůrčí činnosti pro oblastvysokých škol na období 2021 – 2025Dlouhodobýzáměrvzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy ČR 2019-2023Koncepcepodporymládeže ČRna období2020-2030Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školyVysoké školyZískáváníkvalifikacív systémudalšíhovzděláváníUznáváníodbornékvalifikaceStátní péčeo děti amládežTělesnávýchova,sport,turistika asportovníreprezentacestátuVědní politika,výzkum avývojKoncepce podpory rozvojenadání a péčeo nadané na období let 2014-2020Zákon 48/1990 Sb.,o změněnázvuUniverzityJ.E.Purkyně vBrněZákon č.179/2006 Sb.,zákon ouznávánívýsledkůdalšíhovzděláváníZákon č. 109/2002 Sb., ovýkonu ústavní výchovynebo ochranné výchovyve školských zařízeních ao preventivní výchovnépéči ve školskýchzařízeníchKoncepcepodporysportu v ČR2016-2025"SPORT 2025"Koncepcepodporymládeže ČRna období2014-2020Zákon č.111/1998 Sb.,zákon ovysokýchškoláchVědeckéhodnostiZáměr rozvoječtenářské amatematickégramotnosti vzákladnímvzdělávání(2013-2018)Národní strategieprimární prevencerizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020Strategiedigitálníhovzdělávánído roku2020Dlouhodobýzáměr vzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy ČR(2015-2020)Rámec rozvoje vysokého školstvído roku 2020Zákon č. 306/1999Sb., o poskytovánídotací soukromýmškolám, předškolním aškolským zařízenímZákon č. 563/2004Sb., o pedagogickýchpracovnícíchZákon č.163//1990 Sb.,o bohosloveckýchfakultáchZákon č. 181/1990 Sb., ozrušení VŠ SNBZákon č. 314/1991 Sb., ozřízení Jihočeské univerzity ...Zákon č.404/2000 Sb.,o zřízeníUniverzityT.Bati ve ZlíněZákon č.214/2004 Sb.,o zřízeníUniverzityobranyZákon č.375/2004 Sb.,o zřízení VŠpolytechnickéJihlavaZákon č.162/2006 Sb.,o zřízení VŠtechnické aekonomické vČ .BudějovicíchZákon č.375/1992 Sb.,o změněnázvu VŠveterinární vBrněZákon č.192/1994 Sb.,o změně názvuněkterýchvysokých školZákon č. 46/1994 Sb., ozměně názvu VŠchemickotechnologické vPardubicíchZákon č.18/2004 Sb.,zákon ouznáváníodbornékvalifikaceZákon č.364/2000 Sb., ozrušení Fondudětí a mládežeZákon č.115/2001 Sb.,o podpoře sportuAkční pláninkluzivníhovzdělávání na období2016-2018Datováinformačnízákladna resortuškolstvíZákon č. 130/2002Sb., zákon opodpoře výzkumu,experimentálníhovývoje a inovacíchZákon č. 341/2005Sb., o veřejnýchvýzkumnýchinstitucíchZákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidskýchembryonálníchkmenových buňkácha souvisejícíchčinnostechZákon č.561/2004 Sb.,školský zákonAkční plán rozvojelidských zdrojůpro výzkum, vývoja inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020Akční plánmezinárodníspolupráce ČRve výzkumu avývoji ainternacionalizaceprostředí VaV2017-2020Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
08/2019
Strategická mapa Ministerstva zahraničních věcí
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIERezoluce RadybezpečnostiOSN č. 1325,o ženách, mírua bezpečnosti(2000)Střednědobá vize posilováníkapacit České rozvojové agenturyZahraničnírozvojovápomocVztahy kostatnímstátům amezinárodnímorganizacímMezinárodnísmlouvya dohodyMezinárodnísankceVnějšíekonomickévztahyOchrana práva zájmů ČR ajejích občanův zahraničíZastupitelskéúřady vzahraničíSprávamajetku ČRv zahraničíKoncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce (2015)Zákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministerstev ajiných ústředníchorgánů státnísprávy ČeskérepublikyZákon č. 151/2010 Sb., o zahraničnírozvojovéspolupráci ahumanit. pomociposkytovanédo zahraničíStrategie zahraniční rozvojovéspolupráce České republiky2018-2030Bezpečnostní strategie ČR (2011)Koncepce zahraniční politiky ČR (2015)Strategie prouplatňováníčeských občanův mezinárodníchorganizacích(2017)Akční plánČeské republikyk implementacirezoluce Radybezpečnosti OSN č. 1325(2000), o ženách, mírua bezpečnostia souvisejícíchrezolucí na období2017-2020
08/2019
Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)ZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaStrategie rozvoje zemského digitálního televizního vysíláníZákon č. 194/2017 Sb., o opatř. ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlost.sítí elektron.komunikací a o změně některých souvisejících zákonůPlán rekonstrukce objektů v působnostičlánku 5 směrnice Evropského parlamentua Rady 2012/27/EU (2017)Jednotná koncepcesprávy a následnéhovyužívání rekultivovanýchúzemíNařízení EP aRady č. 1303/2013Návrh nařízení EP aRady č. 2018/0196NařízeníEvropskéhoparlamentua Rady (EU)2018/1999Zákon č.263/2016 Sb.,atomový zákon(§ 113 odst. 5)Státní energetická koncepce České republikyAktualizace Koncepce nakládánís radioaktivními odpadya vyhořelým jaderným palivem(2014-2030)Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČeskérepubliceSurovinová politika ČR v oblasti nerostných surovina jejich zdrojů (2017)Politika druhotných surovin ČRPolitika druhotnýchsurovin České republiky2019-2022Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelnýchzdrojů (2010-2020)Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (2017)Národní akční plán čisté mobility 2016-2018Národní akční plán pro chytré sítěInformace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 včetně Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020Těžba, úprava a zušlechťování ropya zemního plynu, tuhých paliv,radioaktivních surovin, rud a nerudSurovinová politika,využívání nerostnéhobohatství sběrné suroviny a kovový odpadEnergetika, teplárenství,plynárenstvíPrůmyslovývýzkum, rozvojtechnikya technologiíMalé a střednípodniky, živnostiZahraničníekonomickápolitika, zahraničníobchod, podporaexportuObchodnípolitikaStátníprůmyslovápolitikaSměrnice Rady 2011/70/Euratom- pro odpovědné a bezpečné naklá-dání s vyhořelým palivema radioaktivním odpademZákon č.406/2000Sb., ohospodařenís energiíSměrnice EPa Rady2012/27/EUo energetickéúčinnostia rozhodnutíKomise2013/242/EUZákon č.165/2012 Sb., opodporovanýchzdrojích energie /RozhodnutíKomise2009/548/ESZákon č.127/2005Sb., o elektronickýchkomunikacíchStrategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-2020Digitální Česko v. 2.0(2013-2020)Strategie správyrádiového spektraNárodní plán rozvoje sítí nové generaceKoncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014-2020Národní inovační strategie České republiky (2012-2020)Zákon č228/2005 Sb.,o kontroleobchodu svýrobky, jejichždržení se v ČRomezuje zbezpečnostníchdůvodůZákon č222/2009 Sb.,o volnémpohybu služebZákon č 594/2004Sb.,jímž se provádí režim Evropskýchspolečenství prokontrolu vývozu,přepravy,zprostředkovánía tranzitu zbožídvojího užitíZákon č 47/2002 Sb.,o podpoře malého astředního podnikáníZákon č 455/1991Sb., o živnostenskémpodnikání(živnostenský zákon)Zákon č 72/2000 Sb.,o investičníchpobídkáchZákon č 29/2000 Sb.,o poštovních službáchZákon č 304/2007 Sb.,- přechod na digitálnívysíláníZákon č 480/2004 Sb.,o některých službáchinformační společnostiZákon č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikánía o výkonu státní správy v energetickýchodvětvíchZákon č 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostnéhobohatství (horní zákon)Zákon č 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,o řešení stavů ropné nouzeZákon č 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o státníbáňské správěZákon č 18/1997 Sb.,o mírovém využívní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)Zákon č 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpademZákon č 634/1992Sb., o ochraněspotřebiteleZákon č 160/2007Sb., kterým semění některézákony v oblastiochranyspotřebiteleZákon č 102/2001Sb., o obecnébezpečnostivýrobkůZákon č.505/1990 Sb.,o metrologiiZákon č.22/1997 Sb.,o technickýchpožadavcíchna výrobkyTechnickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíZákon č.20/1993 Sb.,- technickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíKoncepcerozvojenárodníhometrologickéhosystémuČeskérepublikypro období2017-2021Vnitřníobchod aochranazájmůspotřebitelůNárodní akční plán společenskéodpovědnostiorganizací vČR (2016)Priorityspotřebitelsképolitiky(2015-2020)Elektronickékomunikace apoštovní službyAkční plán obudoucnosti automobilovéhoprůmyslu v ČR- "Českýautomobilovýprůmysl 2025"(2017)Akční plán pro rozvojdigitálního trhuRozvoj zemskéhodigitálního vysíláníČeského rozhlasuNárodní výzkumnáa inovační strategiepro inteligentníspecializaci ČR2014-2020Národní výzkumnáa inovační strategiepro inteligentníspecializaci ČR2021+Plán implementace Národní výzkumnéa inovační strategiepro inteligentní specializaci ČR2019-2020Plán implementace Národní výzkumnéa inovační strategiepro inteligentní specializaci ČR2018-2019Koncepce podpory malých a středníchpodnikatelů 2014-2020Plán činnosti Správy úložišťradioaktivních odpadů na rok 2017, tříletý plán a dlouhodobý plánNávrh vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatuStátní program na podporu úspor energie 2017-2021Národní strategie uměléinteligence ČR 2019-2035
08/2019
Strategická mapa Ministerstva vnitra
PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieKoncepce požární prevence ČR 2018– 2021Požární ochranaOchrana obyvatelstva, krizové řízení, integr. záchranný systémKomplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastrukturyNárodní program ochrany kritické infrastrukturyCestovní doklady, pobyt cizinců, uprchlíciKoncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014)Veřejný pořádekVeřejná správa, státní služba a dalšíEl. podpis a IS veřejné správyÚzemní členění státuEvidence obyvatel, matriky, státní občanstvíArchivnictví a spisová službaShromažďovací právoStátní hraniceZbraně a střelivoVolbyStátní symbolyVeřejné sbírkyNárodní schengenský plán 2014 (2014–2020)Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám na léta 2018-2020Strategie migrační politiky ČR (2015)Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlakyStrategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2020Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2016–2019Koncepce boje proti organiz. zločinu do roku 2023 (2018)Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2017Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektuZákon č. 329/ 1999 Sb., o cestovních dokladechZákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcíchZákon č. 553/ 1991 Sb., o obecní policiiZákon č. 234/2014 Sb., o státní služběZákon č. 128/ 2000 Sb., o obcíchZákon č. 365/ 2000 Sb., o inform. systémech veř.správyZákon č. 227/ 2000 Sb., o elekt.podpisuZákon č. 36/ 1960 Sb., o územním členění státuZákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČRZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služběZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímZákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicíchZákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivuZákon č. 491/ 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcíZákon č. 3/ 1993 Sb., o státních symbolech ČRZákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkáchZákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČRZákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízeníZákon č. 325/ 1999 Sb., o azyluZákon č. 197/ 2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údajiZákon č. 221/ 2003 Sb., o dočasné ochraně cizincůZákon č. 273/ 2008 Sb., o Policii ČRZákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně občanského soudního řáduZákon č. 129/ 2000 Sb., o krajíchZákon č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůZákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluvZákon č. 500/2004 Sb., správní řádZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 239/ 2000 Sb., o integr. záchranném systémuZákon č. 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČRStrategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČRStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015, akt. 2016)Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 2014–2020Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace do roku 2020 (aktualizace)Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celkůZákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republikyZákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republikyZákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativěZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služběZákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborůZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutíchZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 340/ 2015 Sb., o registru smluvZákon č. 300/ 2008 Sb., o elektron. úkonech a autor. konverzi dok.Zákon č. 111/ 2009 Sb., o základních registrechZákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČRZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslechZákon č. 328/ 1999 Sb., o občanských průkazechZákon č. 301/ 2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníZákon č. 21/ 2006 Sb., o ověřováníÚstavní zákon č. 347/ 1997 Sb., o vytvoření VÚSCZákon č. 314/ 2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 SbZákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcíZákon č.130/ 2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajůZákon č. 247/ 1995 Sb., o volbách do ParlamentuZákon č. 62/ 2003 Sb., o volbách do Evr. ParlamentuZákon č. 22/ 2004 Sb. o místním referenduZákon č. 275/ 2012 Sb., o volbě prezidenta republikyZákon č. 118/ 2010 Sb., o krajském referenduZákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČRSRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (2015, akt. 2016)SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015, akt. 2016)Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020Strat. rámec Národ. cloud computingu - eGovernment cloud ČRAkční plán boje proti organiz. zločinu 2018–2019Koncepce ochrany obyvatelstvaStrategie prevence kriminality v ČR2021-2025Koncepce boje protiextremismu pro rok 2018Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2024-2029s výhledem do roku 2035Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2020–2025Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021–2025Strategie rozvoje HZS ČR 2017-2027Národní schengenský plán 2014 (2014–2020)Národní program – Azylový, migrační a integrační fondAudit národní bezpečnostiAudit národní bezpečnostiAkční plán prevence kriminality 2021-2025Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČRNárodní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020Národní program pro implementaci vnitro-státních částí informačních systémů EUv oblasti spravedlnosti a vnitřních věcíStrategie České republiky pro integrovanou správu hranicKoncepcerozvojearchivnictvív ČR2018-2025s výhledemdo r. 2035Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020Klientsky orientovaná veřejná správa 2030Koncepce Komunikační infrastruktury veřejné správy 2016-2020Koncepce Komunikační infrastruktury veřejné správy 2016-2020Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů 2016-2020Strategie ČR pro inte-grovanou správu hranicInformačníkoncepceMinisterstva vnitraNárodní programpro implementacivnitrostátních částíinformačníchsystémů EUv oblastispravedlnosti avnitřních věcíDigitání Česko 2030:Úvodní dokument(2018)Informačníkoncepce ČR(2018)Digitálníekonomikaa společnost(2018)Českov digitální Evropě(2018)
08/2019
Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví
PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieAP Duševní zdravíAP Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatelAP Rozvoj zdravotní gramotnostiAP Elektronizace zdravotnictvíAP Vzdělávání zdravotnických pracovníkůAP Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služebAP Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé, návazné a domácí péčeAP Rozvoj programů zdravotního screeninguAP Zvládání infekčních onemocněníAP Snižování rizik ze životního a pracovního prostředíAP Omezování zdravotně rizikového chováníAP pro oblast správné výživy a stravovacích návykůAP Podpory pohybové aktivityAkční plány pro implementaci Zdraví 2020 (13 AP)Zdravotní službyOchrana veřejného zdravíZacházení s návykovými látkamiPoskytovatelé zdravotních služeb v přímé řídící působnostiZdravotní pojištěníZdravotnický informační systémZdravotnická vědeckovýzkumná činnostLéčiva a prostředky zdravotnické technikyVyhledávání, ochrana a využívání přírodních léčivých zdrojůPoužívání biocidních přípravkůNAP pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019Pandemický plán ČRStrategie reformy psychiatrické péčeKoncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdravíNárodní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022DALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službáchZákon č. 285/2002 Sb.,o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláníchZákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutůZákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkáchZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcíchZákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdravíZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováníZákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkáchZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravkůZákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojíchZákon č. 378/2007 Sb., o léčivechZákon č. 220/1991 Sb., o ČLK, ČSK a České lékárnické komořeZákon č. 89/1997 Sb., o státní statistické služběKoncepce návazné péče 2014-2020Akční plán k Národní strategii elektro-nického zdravotnictví ČR 2016-2020Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 – 2020Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022
08/2019
Strategická mapa Ministerstva kultury
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY vy-žadující vznik strategieZákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchKoncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015-2020Kulturní památkyTisk a jiné informační prostředkyKoncepce rozvoje knihoven v ČR na 2016-2020 včetně internetizace knihovenUměníKulturněvýchovnáčinnostAutorský zákonRozhlasovéa televiznívysíláníCírkve a náboženskéspolečnostiVýroba v oblastikulturyKoncepce památkové péče v ČR na 2017-2020Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013-2020Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckéhoZákon č. 148/1949 Sb.,oNárodní galerii v PrazeKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2020 až 2025Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkovépéčiKoncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2013-2018Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)Koncepce památkové péče v ČR na 2021-2025Koncepce podpory umění v ČR na 2015-2020Plán implementace státní kulturní politiky na léta 2015–2020Koncepce rozvoje knihoven v ČR na 2021-2025 včetně internetizace knihovenZákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustemZákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)Zákon č. 483/1991 Sb., o České televiziZákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kancelářiZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, v platném zněníZákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůZákon č.101/2001 Sb.,o navrácení nezákonně vyvezených kulturníchstatků, v platném zněníZákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisůZákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasuZákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasovýcha televizníchpoplatcíchZákon č. 71/1994 Sb., oprodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchZákon č. 257/2001Sb., o knihovnách podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služebZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůZákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu - ČÁST TŘICÁTÁ Změna autorského zákonaZákon č. 398/2006 Sb., - úplné znění zákona č. 121 /2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb. a č. 216/2006 SbZákon č. 168/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění – novela autorského zákona, účinná od 1. 1. 2007Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a o změně některých zákonů - novela autorského zákonaZákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – novela autorského zákonaZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – původní znění autorského zákonaZákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmiZákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostechZákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonůStrategie podpory kultury 2021+STRATEGIE ICT MK 2015-2020Koncepce podpory umění v ČR na 2021-2025Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2021-2025Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2020 - 2025Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republiky na léta 2016 až 2020Studie proveditelnosti nového Rejstříku církví a náboženských společností
08/2019
Strategická mapa Úřadu vlády ČR
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaSTRATEGICKÉ DOKUMENTYNárodní program reforemKoncepcepolitiky ČR v EU: Aktivnía srozumitelnáČR v jednotnéEvropěNárodní strategieotevřenéhopřístupu ČRk vědeckýminformacím 2017-2020Národní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky na léta 2016 až 2020s výhledem do roku 2025Národní prio-rity orientova-ného výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací(2012-2030)Implementace Národních prio-rit orientované-ho výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací (2014-2020)Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020Vládnístrategie prorovnost žen amužů v ČR2014-2020Aktualizova-ná opatřeníPriorit apostupůvlády připrosazovánírovnostižen a mužů(2018)Národní strategieprevence násilína dětech v ČR2008-2018Vládní plánfinancováníNárodníhorozvojovéhoprogramumobilitypro všechnyna období2016-2025Akční plánrealizaceNárodní stra-tegie proti-drogovépolitiky prooblasthazardního hraní na období 2015 - 2018Národní akční plán drogového informační-ho systému (NAPDIS) na období 2016-2018Akční plán Strategie bojeproti sociálnímu vyloučenína období 2016-2020Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2015-2020Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2021-2025Národní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky na léta 2021 až 2025Strategiepodpory Čechův institucích EU: NováKoncepce2018-2020a Revidovaný akční plánKomunikační strategiečeskéhopředsednictvív radě EU2022Komunikační strategieo evropskýchzáležitostechNárodní akčníplán pro byznys a lidská právaNárodní rozvojovýprogram mobilitypro všechnyOtevřeněo Evropě:Komunikačnístrategieo evropskýchzáležitostech- aktualizacepro rok 2019Prioritizace cílůstrategickéhorámce ČR 2030Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním2019-2027Akční plánpro rovnostžen a mužů2019-2020Digitální Česko 2030:Česko v digitálníEvropě (2018)Akční plán domácíhoa genderově podmíněného násilí 2019-2022UdržitelnýrozvojRůstovépolitiky ahospodářskýrozvoj, EUzáležitostiVěda, výzkuma inovaceSociálnízačleňováníOchranamenšinRovnostžen a mužů,prevence domácíhonásilíZdravotnípostiženíOchrana zdraví,protidrogová politikaStrategie boje protisociálnímu vyloučení2016-2020Zásady dlouhodobéKoncepce romské integracedo roku 2025Nařízení EP a Ra-dy č. 1303/2013,Obecné nařízeníZákon č. 130/2002 Sb.,o podpoře výz-kumu, experi-mentálního vývoje a inovacíz veřejnýchprostředkůZákon č. 379/2005 Sb. - ochrana před škodamiz tabáku, alkoholu atd.Strategie romské integracedo roku 2020Koncepce sociálního bydleníČeské republiky 2015-2025Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacímZákon č. 198/2009 Sb., rovné zacházení a ochranapřed diskriminacíZákon č.273/2001 Sb., právanárodnost-ních menšinZákon č.329/2011 Sb.,o poskytovánídávek osobámse zdravotnímpostiženímAkční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látekAkční plánsnižováníškod užívánínelegálníchdrog a psychoakti-vních léčivýchpřípravků2019-2021Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2021-2028Strategie boje se sociálnímvyloučením 2019-2028Strategie romské integracedo roku 2030Akční plánsnižováníškodhazardníhohraní a dalšíchnelátkovýchzávislostí2019-2021
08/2019
*