Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (2021)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu
Datum schválení
13.9.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR představuje národní adaptační strategii a je v souladu s Adaptační strategií EU. První aktualizace strategie pro období 2021–2030 byla schválena usnesením vlády č. 785 ze dne 13. září 2021, předchozí verze byla schválena v říjnu 2015. show
Implementace
Implementačním dokumentem strategie je Národní akční plán adaptace na změnu klimatu - 1. aktualizace pro období 2021-2025, který byl schválen společně s aktualizací strategie a rozpracovává cíle do opatření a konkrétních úkolů.
Na SPZK ČR 2021-2030 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 1452/2009, usnesení vlády č. 34/2017, Strategie EU pro přizpůsobení se změnám klimatu (2021)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
785 / 2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Na aktualizaci obou dokumentů se podílelo více než 170 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí. Materiály se opírají zejména o odborné podklady zpracované rezortními organizacemi MŽP (ČHMÚ a CENIA) s podporou Akademie věd ČR (zejm. CZECHGLOBE - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.) a řady dalších výzkumných organizací.

Adaptační strategie je zaměřena na řešení všech významných projevů změny klimatu v Česku.
Hlavní projevy změny klimatu v ČR:
1. Dlouhodobé sucho
2. Povodně a přívalové povodně
3. Vydatné srážky
4. Zvyšování teplot
5. Extrémně vysoké teploty
6. Extrémní vítr
7. Požáry vegetace

Hlavní oblasti dopadů změny klimatu v ČR (sektory):
1. Lesní hospodářství
2. Zemědělství
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
4. Biodiverzita a ekosystémové služby
5. Zdraví a hygiena
6. Urbanizovaná krajina
7. Cestovní ruch
8. Průmysl a energetika
9. Doprava
10. Kulturní dědictví
11. Bezpečné prostředí

Aktualizovaná adaptační strategie reflektuje pokrok ve vědomostní základně a formuluje cíle k roku 2030 s vizí do roku 2050. Oproti původnímu dokumentu z roku 2015 došlo mj. k aktualizaci trendů a dopadů změny klimatu nebo podrobnější analýze finančních nákladů a ekonomických nástrojů.

V analytické části přehledně shrnuje pozorovaný a očekávaný vývoj klimatu ve světě a na území ČR, provedené analýzy rizik, zranitelnosti a dopadů změny klimatu na území ČR v členění podle hlavních projevů změny klimatu v ČR a prioritních oblastí zájmu (sektorů), uvádí do kontextu ekonomické nástroje adaptace na změnu klimatu, finanční náklady související s adaptací, analýzu legislativního zajištění adaptace a potřeby institucionálního a personálního zajištění adaptace. Dále sumarizuje vyhodnocení naplňování dosavadního akčního plánu a začlenění adaptace na změnu klimatu do oblastí výchovy, vzdělávání a osvěty (VVO) a výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI).
V návrhové části formuluje základní principy adaptace, vizi a cíle adaptace do roku 2030 s výhledem do roku 2050.
V implementační části shrnuje principy a předpoklady úspěšné adaptace, nástroje řízení a implementace, nastavení implementačního cyklu strategie (vč. již zavedeného systému realizace, monitoringu, vyhodnocení a aktualizace) a komunikační strategii vč. zapojení veřejnosti prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Národní sítě zdravých měst.
Do příloh je pak zahrnut rámec adaptačních opatření pro roky 2021 – 2025, provázanost s dalšími strategiemi ČR, příklady dobré praxe, přehled výchozích dokumentů a informačních zdrojů aj.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 5 let neuvedeno