Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021-2027 (Národní RIS3 strategie)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
71310
Datum schválení
25.1.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) zajišťuje efektivní zacílení prostředků především z evropských, národních a územních rozpočtů na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. show
Implementace
Implementace RIS3 probíhá na národní a krajské úrovni, a to institucionálním uspořádáním řízení a implementací RIS3 a nastavení EDP procesu na obou úrovních. Zároveň probíhá systémový průmětu priorit Národní RIS3 strategie do operačních programů a dalších programů podpory. show
Výchozí legislativa
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci naplňuje základní podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací „Řádná správa vnitrostátní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci“ dle přílohy IV návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)375).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
66 / 2021
Usnesení vlády č. 66 ze dne 25. 01. 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno