*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny / MŽP
Datum schválení
26.10.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Adaptační strategie shrnuje pozorované změny klimatu na globální, evropské a národní úrovni a prezentuje zpracované projekce dalšího vývoje klimatu a předpokládané dopady na území ČR. show
Implementace
V roce 2016 bude zpracován Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
Na Adaptační strategie ČR 2015 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
- Usnesení Vlády ČR č. 1452 z 30. listopadu 2009,
- Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
861 / 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Obsah strategie:
Úvod
1. Změna klimatu v globálním, kontinentálním a národním měřítku
- Globální trendy klimatické změny
- Trendy klimatické změny v Evropě
- Trendy klimatické změny v ČR
2. Současný stav zkoumané problematiky
- Mezinárodní dokumenty
- Evropská unie
- Česká republika
3. Vliv změny klimatu na vybrané oblasti hospodářství a životního prostředí (sektory) a základní principy adaptačních opatření
- Zranitelnost a předpokládané dopady
- Obecná charakteristika adaptačních opatření
- Soubor navržených adaptačních opatření
3. Přizpůsobení politiky ve vztahu ke změnám přírodních podmínek v ČR
- Platné právní předpisy a návrh jejich změn
- Ekonomické aspekty - finanční náročnost, ekonomické nástroje a možnosti jejich využití, vliv na podnikatelské prostředí, náklady v případě nečinnosti
- Komunikační strategie a zapojení veřejnosti, vzdělávání, výchova a osvěta
- Směrování vědy a výzkumu
4. Koordinace naplňování strategie a organizační opatření
5. Shrnutí
6. Přílohy
- Pilotní projekty, realizace vhodných adaptačních opatření
- Přehled výchozích dokumentů a použité literatury
- Souhrn adaptačních opatření
- Souhrn hlavních doporučení pro přizpůsobení se změně klimatu v ČR
- Indikativní výčet Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) vhodných pro financování adaptačních opatření
- Využitelnost programu LIFE pro financování adaptačních opatření
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně 4 roky neuvedeno
*