*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023
[NIP SÚ ČR 2018-2023]
Název dokumentu anglicky Updated National Implementation Plan for implementation of Stockholm Convention on persistent organic pollutants in the Czech Republic for the period 2018-2023
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituciOdbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení24.7.2017
Doba platnosti2018 - 2023
Popis dokumentu
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je globální environmentální dohodou, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Česká republika Úmluvu ratifikovala v roce 2002, v platnost vstoupila v roce 2004. show
Implementace
Návrh Státní politiky životního prostředí na léta 2012-2020 zahrnuje plnění závazků přinášejících největší zlepšení podmínek a kvality životního prostředí v návaznosti na povinnosti smluvních stran vyplývající z ratifikace mnohostranných environmentálních dohod zaměřených na chemické látky a odpady show
Výchozí legislativačlánek 7 Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a
Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 862 k plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012 až 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
553 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne do 31. října 2021 neuvedeno

Archiv

*