*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní plán povodí Odry (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Odbor vodohospodářské polititky a protipovodňových opatření
Datum schválení
21.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2021
Popis dokumentu
Národní plán povodí Odry stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zjištění vodohospodářských služeb a pro show
Implementace
NPP je podkladem pro územní plánování, pro správce povodí při podávání podnětů, návrhů a vyjádření vodoprávním úřadům a jiným správním úřadům a pro vodoprávní úřady.
Výchozí legislativa
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1083 / 2015
Opatření obecné povahy č.j. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12.1.2016
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano po 6 letech neuvedeno
*