Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví/Oddělení podpory zdraví a primární prevence
Datum schválení
8.1.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. show
Implementace
K dokumentu existuje 13 akčních plánů, které zajišťují jeho implementaci.
Na Z2020 ČR 2014-2020 navazuje implementační dokument
Dotační program MZd - Péče o dorost a Prevence kriminality 2017
Dotační program MZd - Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče 2017
Dotační program MZd - Protidrogová politika 2017
Koncepce návazné péče 2014-2020
Národní program zdraví - projekty podpory zdraví 2017 [akt. 2016]
Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026
Zdraví 2020 ČR - AP č. 01: Podpora pohybové aktivity
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02a: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 a) Správná výživa a stravovací návyky
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02b: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 b) Prevence obezity
Zdraví 2020 ČR - AP č. 02c: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 c) Bezpečnost potravin
Zdraví 2020 ČR - AP č. 04a: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 a) Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí
Zdraví 2020 ČR - AP č. 04b: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 b) Akční plán pro oblast kontroly tabáku 2015-2018
Zdraví 2020 ČR - AP č. 04c: Omezování zdravotně rizikového chování - 4 c) K omezení škod působených alkoholem 2015-2018
Zdraví 2020 ČR - AP č. 05: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
Zdraví 2020 ČR - AP č. 06a: Zvládání infekčních onemocnění - 6 a) Provakcinace
Zdraví 2020 ČR - AP č. 06b: Zvládání infekčních onemocnění - 6 b) Zvládání infekčních onemocnění
Zdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu
Zdraví 2020 ČR - AP č. 08a: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - a) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
Zdraví 2020 ČR - AP č. 08b: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče - b) Zvýšení dostupnosti návazné péče
Zdraví 2020 ČR - AP č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů
Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - b) Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví
Zdraví 2020 ČR - AP č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti
Zdraví 2020 ČR - AP č. 13: Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel
Výchozí legislativa
Národní strategie vychází z programu Světové zdravotnické organizace (WHO) Zdraví 2020. Navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ podpořený vládou ČR v roce 2002 usnesením č. 1046/2002 a je naplněním požadavku vlády na aktualizaci tohoto strategického dokumentu. Využívá mimo jiné zkušenosti a doporučení „Zprávy o hodnocení plnění jednotlivých cílů dokumentu Zdraví 21 od roku 2003 do roku 2012“ a rovněž navazuje na „Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“, která byla přijata Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013. Je v souladu s vývojem a závazky na mezinárodní úrovni jak v rámci Evropské unie (EU), tak evropského regionu WHO.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
23 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Prioritní oblasti, které jsou uvedeny v části "struktura dokumentu", navazují na oba strategické cíle. Hierarchická linie prioritních oblastí je samostatná. V přílohách k dokumentu se nachází "Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí".
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno