Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Protidrogová politika 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče / oddělení zdravotních programů
Datum schválení
4.7.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit lidské společnosti zdraví, důstojnost a bezpečí. show
Implementace
Termín pro předložení žádosti do druhého kola dotačního řízení je 20. 5. 2017. Cílem 2. kola je podpoření aktivit, které byly v oblasti protidrogové politiky MZ aktuálně identifikovány jako žádoucí. Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících 3 aktivit: show
DP Drogy MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
• v souladu se zákonem č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• v návaznosti na Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (Národní strategie Zdraví 2020), tj. Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015-2018 a Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015-2018,
• v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
• v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018 schválenou usnesením vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 340, a Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek a Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní,
• v návaznosti na usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657,
• v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017,
• v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
• v souvislosti s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
• v návaznosti na Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády ČR ze dne 18. dubna 2012 č. 283,
• v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2005 č. 300, kterým byl schválen systém certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách, a dále s usnesením vlády ČR ze dne 7. června 2006 č. 693 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence,
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno