*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Protidrogová politika 2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDotační program MZd - Protidrogová politika 2017
[DP Drogy MZd 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče / oddělení zdravotních programů
Datum schválení4.7.2016
Doba platnosti2016 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit lidské společnosti zdraví, důstojnost a bezpečí. show
Implementace
Termín pro předložení žádosti do druhého kola dotačního řízení je 20. 5. 2017. Cílem 2. kola je podpoření aktivit, které byly v oblasti protidrogové politiky MZ aktuálně identifikovány jako žádoucí. show
DP Drogy MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Výchozí legislativa• v souladu se zákonem č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• v návaznosti na Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (Národní strategie Zdraví 2020), tj. Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015-2018 a Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015-2018,
• v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
• v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018 schválenou usnesením vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 340, a Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek a Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní,
• v návaznosti na usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657,
• v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017,
• v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
• v souvislosti s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),
• v návaznosti na Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády ČR ze dne 18. dubna 2012 č. 283,
• v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2005 č. 300, kterým byl schválen systém certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách, a dále s usnesením vlády ČR ze dne 7. června 2006 č. 693 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence,
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno
*