*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní plán povodí Dunaje (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní plán povodí Dunaje (2015)
[NPP Dunaj 2015]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciOdbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Datum schválení21.12.2015
Doba platnosti2016 - 2021
Popis dokumentu
Národní plán povodí Dunaje stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zjištění vodohospodářských služeb a pro show
Implementace
NPP je podkladem pro územní plánování, pro správce povodí při podávání podnětů, návrhů a vyjádření vodoprávním úřadům a jiným správním úřadům a pro vodoprávní úřady.
Výchozí legislativaZákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1083 / 2015
opatření obecné povahy č.j. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12.1.2016
PDF
Hodnocení SEAMZP196K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano po 6 letech neuvedeno
*