Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR - Odbor řízení a koordinace fondů EU
Datum schválení
26.8.2014
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. show
Implementace
Dohoda o partnerství bude implementována skrze programy v rámci programového období 2014-2020, které byly vymezeny usnesením vlády č. 867/2012. Tyto programy vychází z Dohody o partnerství a jejich obsah a celkové nastavení musí být v souladu s tímto strategickým dokumentem. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
Usnesení Vlády České republiky č. 650/2011 z 31. 8. 2011
Usnesení Vlády České republiky č. 867/2012 z 28. 11. 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
242 / 2014
Usnesení vlády ČR 242/2014, Prováděcí nařízení EK (původní + změnová)
ZIP
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dne 24. dubna 2020 byla Evropskou komisí schválena šestá revize (aktualizace) Dohody o partnerství. Tato revize v sobě obsahuje relevantní změny vyplývající z revizí operačních programů schválených Evropskou komisí v průběhu roku 2019. Změny v textu se týkají aktualizace hlavních očekávaných výsledků v rámci tematických cílů (TC) 4, 6 a 7. Hlavní změnou je převedení očekávaných výsledků týkajících se aktivit udržitelné městské mobility (financované v rámci specifického cíle 1.2 v IROP) z TC 7 do TC 4. Dále pak vytvoření nového očekávaného výsledku v rámci TC 6 v návaznosti na vytvoření nového specifického cíle 2.4 v OP ŽP zaměřeného na snížení emisí stacionárních zdrojů v uhelných regionech. Na to navázala drobná změna v popisu OP Životní prostředí. Další revize se týkají již jen dílčích změn několika finančních tabulek. Konkrétně se jedná o aktualizaci rozdělení alokace na tematické cíle, rozdělení alokace na operační programy a dále celkové výše podpory pro cíl Klimatická změna.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně průběžně (vazba na zprávy o pokroku za léta 2017 a 2019) neuvedeno