Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 3/2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR - Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Datum schválení
26.8.2014
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. show
Implementace
Dohoda o partnerství bude implementována skrze programy v rámci programového období 2014-2020, které byly vymezeny usnesením vlády č. 867/2012. Tyto programy vychází z Dohody o partnerství a jejich obsah a celkové nastavení musí být v souladu s tímto strategickým dokumentem. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
Usnesení Vlády České republiky č. 650/2011 z 31. 8. 2011
Usnesení Vlády České republiky č. 867/2012 z 28. 11. 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
242 / 2014
Usnesení vlády ČR 242/2014, Prováděcí nařízení EK (původní + změnová)
ZIP
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dne 15. března 2018 byla Evropskou komisí schválena čtvrtá revize (aktualizace) Dohody o partnerství. Tato revize spočívá především v odstranění očekávaného výsledku v oblasti rozvoje vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T, v rozšíření zaměření očekávaného výsledku v oblasti rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře o infrastrukturu pro studijní programy zaměřené na výzkum, v aktualizaci textů týkajících se vnitrozemské vodní dopravy a energetického využívání odpadů, dále v zavedení podpory z Iniciativy pro zaměstnanost mládeže pro Moravskoslezský kraj, v aktualizaci národního institucionálního rámce pro rovnost mužů a žen a nediskriminace, v aktualizaci informací o komplementaritě mezi ESIF a novým programem Clean Sky 2 v rámci programu Horizont 2020 a doplnění informace o splnění předběžných podmínek.
Došlo rovněž ke změnách v alokaci na tematické cíle 4, 7, 10 a 11 a k navýšení alokace v oblasti ochrany klimatu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně průběžně (vazba na zprávy o pokroku za léta 2017 a 2019) neuvedeno