Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

ČESKÁ REPUBLIKA

Strategie, cíle

..knihovna dokumentů

Ukazatele, indikátory

..měření trendů a úspěšnosti

Odpovědnosti

..k dokumentům a cílům

ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD VLÁDY ČR

MINISTERSTVO DOPRAVY

MINISTERSTVO FINANCÍ

MINISTERSTVO KULTURY

MINISTERSTVO OBRANY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO VNITRA

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Další subjekty

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR)

Akademie věd ČR (AV)

Akreditační komise pro vyšší vzdělání (AKPVV)

Asociace krajů ČR (AK)

Bezpečnostní informační služba (BIS)

CENIA - česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

CzechInvest (CI)

CzechTourism (CzT)

CzechTrade (CT)

Česká agentura pro standardizaci (ČAS)

Česká centra (ČC)

Česká energetická agentura (ČEA)

Česká geologická služba (ČGS)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Česká národní banka (ČNB)

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká školní inspekce (ČŠI)

Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI)

Českomoravská rozvojová banka (ČMZRB)

Český báňský úřad (ČBÚ)

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Český statistický úřad (ČSÚ)

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP)

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZaK)

ČEZ (ČEZ)

Energetický regulační úřad (ERÚ)

Horská služba ČR (HS)

Hospodářská komora ČR (HK)

Hygienická služba (HS)

Kraje (kraje)

Masarykova univerzita Brno (MUNI)

Města (města)

Mezinárodní organizace pro migraci / International Organization for Migration (IOM)

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Národní síť místních akčních skupin ČR (NS MAS)

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Obce (obce)

Platforma zainteresovaných stran CSR (PZS CSR)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Rada kvality ČR (RK ČR)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)

Rada pro zdraví a životní prostředí (RZZP)

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) (RV BESIP)

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC)

Sdružení místních samospráv ČR (SMS)

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Senát Parlamentu ČR

Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) (SO ORP)

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Státní veterinární správa (SVS)

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Svaz měst a obcí ČR (SMO)

Univerzita Karlova Praha (UK)

Univerzita Palackého Olomouc - Katedra rekreologie (UPOLKRL)

Univerzita Palackého Olomouc - Katedra rozvojových studií (UPOLKRS)

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Úřad práce ČR (ÚP)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

Ústav územního rozvoje (ÚÚR)

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)

Vláda ČR (VLÁDA)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV)