*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

NOVĚ VLOŽENÉ DOKUMENTY
Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1235 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 51 na mezinárodní úrovni
- 278 na národní úrovni ČR
- 206 na úrovni regionální
- 194 na úrovni oblastní
- 506 na úrovni místní

.. a dalších 540 v archivu

Přehled strategických map - kraje

Název Mapa Verze
Strategická mapa Kraje Vysočina
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DMKSUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZásady územního rozvoje KV (akt. 2016)Územně analytické podklady KV (2017)Regionální inovační strategie KV (2013-2020)Koncepce prevence kriminality KV na léta 2017 až 2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KV (2011)Plány dílčích povodí (2015–2021)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeÚzemní energetická koncepce KV (2008)Krajská příloha k národní RIS 3 za KV (2014-2020)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje Kraje Vysočina 2015-2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KV(2016)Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb KV na roky 2016-2018Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v KV aktualizace pro období 2016 - 2020Strategie protidrogové politiky KV 2016 - 2019Plán odpadovéhohospodářství KV 2016–2025Strategie zvláštní územní ochrany přírody KV (2015)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KV (akt. 2015)Strategický plán rozvoje zdravotnictví do roku 2020OstatníZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Koncepce bezpečnosti silničního provozu v KV na období 2011 - 2020Plán dopravní obslužnosti území KV (2017 - 2021)Koncepce rozvoje silniční sítě na území KV (2017)Program Zdraví 2020 pro KV 2016-2020Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v KV na období 2014 - 2020Koncepce památkové péče v KV na období 2013-2016Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Jihovýchod (akt. 2016)Strategie ICT KV
01/2019
Strategická mapa Moravskoslezského kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejnéhozdravíStrategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje "Chytřejší kraj" 2017-2023Strategie rozvoje chytrého regionuMoravskoslezského kraje"Chytřejší kraj" 2017-2023Akční plán prookolí pozemníchkomunikací (2008)Program rozvoje MSK 2009-2020Regionální inovační strategieJihočeského kraje 2010-2020Krajský plánvyrovnávánípříležitostí proosoby sezdravotnímpostižením 2014-2020Koncepce podporypamátkové péče vMSK 2010-2013Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchKrajská příloha k národní RIS 3 strategii 2014-2020Koncepcezdravotní péče v MSK (2004)VzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduÚzemní energetickákoncepce MSK (2004) [akt. 2016]Zákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje (2010)Územně analyticképodklady 2015Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojevzdělávací soustavy MSK(2016)Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyAkční hlukovýplán aglomeraceOstrava (2015)Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK 2015-2020[akt. 2016]Koncepce prevencekriminality MSK2012-2016Strategie protidrogovépolitiky 2015-2020Strategie integraceromské komunity2015 - 2020Koncepce kvalitysociálních služebMSK (2008)Plán dopravníobslužnosti územíMSK (2011)Koncepce rozvojedopravníinfrastrukturyMSK (2008)Koncepce rozvojecyklistickédopravyna území MSK (2004)Koncepce rozvojezemědělství a venkova MSK (2005)Regionální lesnický program pro územíMSKStrategie řízení cestovníhoruchu v Moravsko-slezském kraji pro léta2014 - 2020Koncepce rozvojeveřejných knihovnickýcha informačních služeb 2014-2020Koncepce podporykultury 2014 - 2020Program rozvojemuzejnictví (2004)Koncepce strategieochrany přírody akrajiny (2006)Plán oblasti povodí Odry (2009)Koncepce EVVO(2015)Plán odpadového hospodářství 2004 - 2014Krajský integrovanýprogram ke zlepšeníkvality ovzduší MSK(2009)Krajský programsnižování emisí MSK(2010)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (2004)Politika životního prostředí MSK (2014 - 2020)Plán oblasti povodíMoravy (2009)
01/2019
Strategická mapa Středočeského kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DSČKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje SČK (2011+)Územně analytické podklady SČKAkční plán k RIS3 strategii SČK 2017-2018Koncepce prevence kriminality SČK 2018–2021Koncepce podpory památkové péče ve SČK na období 2014-2016Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK v letech 2011–2020Plány oblastí povodíZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeKoncepce podpory profesionálních divadel na léta 2016 – 2020Koncepce regionálních funkcí knihoven ve SČK na období 2014–2018Územní energetická koncepce SČK(2004)Strategie integrace romské komunity ve SČK na období 2017 – 2021Krajská příloha k národní RIS 3 SČK(2014)Program rozvoje cestovního ruchu SČK 2015-2020Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve SČK na období 2015 - 2018Akční plán environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK v letech 2011–2020Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02Povodňový plán SČKZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyProgram rozvoje SČK (2014–2020)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve SĆK 2016 - 2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb SČK 2015-2019Strategie protidrogové politiky SČK 2016 - 2020Plán odpadovéhohospodářství SČK 2016–2025Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SČK Strategie rozvoje zdravotnictví SČK mezi léty 2014 – 2020OstatníKrizový plán SČKHavarijní plán SČKPoplachový plán SČKDílčí plán obrany SČKPandemický plán kraje SČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Plán dopravní obslužnosti území SČK 2016 - 2020Koncepce rozvoje cyklistické dopravy SČK 2017 - 2023Koncepce pod-pory sportovních center mládeže 2017 – 2021Regionální surovinová politika SČKPlán primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve SČK 2016 - 2018Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví SČKZákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčiZákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služebZákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavyPlán nezbytných dodávek SČK (PND)Koncepce ochrany přírody a krajiny SČK 2006-2016
01/2019
Strategická mapa Ústeckého kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2011+Územně analyticképodklady 2013Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyAktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK (2010)Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy vÚsteckém kraji (2016-2020)Územní energetickákoncepce 2010+eGovernementstrategie kraje(2010)Akční hlukovýplán pro pozemníkomunikace vevlastnictví ÚK (2008)Dopravní plán2012-2016Aktualizace koncepce EVVO v ÚK (2013)Plán odpadovéhohospodářství (2005)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ÚK2014-2017Strategieprotidrogovépolitiky ÚK naobdobí 2015-2018Ústecký krajskýplán vyrovnávánípříležitostí proosoby se zdravotnímpostižením naobdobí 2015-2018Strategie rozvojecestovního ruchu v ÚK na roky 2015-2020Koncepce rozvojekultury a památkové péče v ÚK 2014-2020Koncepcezdravotnictví -rozšířené teze(2003)Strategie podporyzdraví a rozvojezdravotnictví azdravotních služebv ÚK na období2015-2020Integrovaný program ke zlepšení kvalityovzduší 2010Integrovaný krajskýprogram snižování emisí (2009)Plán rozvoje vodovodů a kanalizacíPlán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (2009 )Koncepce směrů rozvojezemědělství a venkovskýchoblastí ÚK (2007)Krajská příloha k národní RIS 3 strategii 2014-2020Strategie rozvojelidských zdrojů ÚK (2008)Regionální inovační strategie ÚK (2014)Koncepce rozvoje agroturistiky s využitím přírodního bohatství ÚK (2009)
01/2019
Strategická mapa Zlínského kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020Program rozvoje územního obvodu zlínského kraje 2013-2016Plán rozvoje (2015)/Regionální akční plánDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvojevzdělávací soustavyZlínského kraje(2016-2020)Koncepce rozvoje ZLKpro rok 2015tělovýchovya sportuve Zlínském krajiKoncept snižováníemisí a imisíZLK a ÚzemníenergetickákoncepceStrategie rozvojevenkova ZLK(2010-2015)Strategie využitíbrownfields ve ZLK (2010-2020)Regionální inovačnístrategie ZLK(2013-2020)Krajská příloha k národní RIS 3za Zlínský kraj (2014-2020)Koncepce rozvojecyklodopravy naúzemí ZLKStrategiebezpečnostisilničního provozuZLK (2012-2020)Aktualizacegenerelu dopravyZLK - NávrhvýhledovékoncepceKoncepceenvironmentálníhovzdělávání, výchovya osvěty ve ZLKPlán odpadovéhohospodářství ZLK(2015-2025)Akční plán rozvojesociálních služeb veKoncepce rozvoje ZLK pro rok 2015Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZLK pro období 2016-2020Koncepce protidrogovépolitiky ZLK (2015 -2019)Krajský plán primárníprevence rizikovéhochování ve ZLK(2015-2017)Koncepce romskéintegrace ve ZLK(2015-2018)Marketingovástrategie amarketingováznačka VýchodníMoravy(2009-2015)Program rozvojecestovního ruchuve ZLK(2015-2020)Strategie rozvojecestovního ruchuúzemí BílýchKarpat-KopanicIntegrovanástrategická kon-cepce pro řízenízdravotnictví arozvojzdravotnickýchslužeb ve ZLK(2012-2015)
01/2019
Strategická mapa Libereckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíRegionální inovační strategie LK 2009+Koncepce prevence kriminality LK 2017–2021Rozvoj psychiatrické péče 2016–2022Územní energetická koncepce LK2015+Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu LK 2017–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2011–2020 (akt. 2016)Akční plán environmen–tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2016–2020Povodňový plán LK 2013+Analýza stavudopravy LK 2018+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK 2016–2020Plán rozvojesportu LK2018-2020Regionálnísurovinová politika 2003–2020(akt. 2011)Krajská příloha k národní RIS3 LK 2018-2020Zdravotní politika LK - Dlouhodobý program zlepšovánízdravotního stavu obyvatel LK2002+Zásady řízenízdravotnictví LK v oblastilůžkové péčevč. návaznosti nazdravotnickouzáchrannouslužbu 2015–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb LK 2018–2020Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením LK 2014–2016Plán protidrogové politiky LK 2019–2022Plán dopravníobslužnosti LK2012–2018(v přípravě2019-2023)Koncepce BESIP LK2015+Program rozvojecyklistické dopravy LK2014–2020Koncepce ochranypřírody a krajinyLK 2004–2020(akt. 2014)Plán odpadovéhohospodářství LK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016-2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací LK 2004+Krajská koncepcezemědělství 2003+Program ochranyzemědělské půdy LK 2009+Plány dílčích povodí2009+Koncepce ochrany předpovodněmi LK 2006+Koncepce účinnější podpory památkové péče LK 2003+Program rozvojekulturních institucízřizovaných LK2014–2020Strategie rozvojelidských zdrojů v LK 2014+Společný akční plán LK 2014+Rozvoj návazné péče 2016–2020Sbírkotvorná činnost muzeí zřizovaných LK 2010+OstatníKoncepce zdravotních služeb v lůžkovýchzařízeních LK 2016+Krizový plán LKHavarijní plán LKPoplachový plán LKDílčí plán obrany LKPandemický plán LKKoncepce výstavby a rozvoje ISkrizového řízení a IZS LK 2013+Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Program rozvoje LK 2014–2020Akční plán protihlukových opatření LK2015+Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst v LK na silnicích II. a III. třídy 2010–2025Koncepce BESIP LK2015+Krajský lesnickýprogram 2006+Územně analytické podklady LK 2017+Zásady územního rozvoje LK 2011+Strategie rozvoje LK 2006–2020 (akt. 2012)Strategie udržitelného rozvoje LK 2006–2020
01/2019
Strategická mapa Pardubického kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje Pak (2014)Územně analytické podklady Pak (2017)Regionální inovační strategie Pak (2006)Koncepce prevence kriminality v Pak (2017–2021)Koncepce rozvoje psychiatrické péče v PaK (2015)Územní energetická koncepce Pak(2004)Strategie cestovního ruchu PaK 2016–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pak (2008)Povodňový plán Pak (2013+)Koncepce Rozvoj „eHealth“ v PaK (2017)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyProgram rozvoje PaK 2012 - 2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pak 2016–2020Regionálnísurovinová politika PaK2003Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb PaK 2016–2018Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením (2016–2020)Strategie protidrogové politiky Pak 2012–2018Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v PaK (2016)Aktualizace koncepce ochrany přírody PaK (2012)Plán odpadovéhohospodářství 2016–2025Program zlepšení kvality ovzduší PaK (2012)Plán rozvoje vodovodů akanalizací 2004Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova PaK (2004)Plán oblasti povodíHorního a Středního Labe(2009–2015)Plán oblasti povodí MoravyKoncepce protipovodňové ochrany PaK (2006)Koncepce podpory památkové péče na území Pak 2017–2020Koncepce rozvoje muzejnictví PaK 2016–2020Koncepce návazné péče PaK (2015)OstatníKrizový plán Pak (2016)Havarijní plán Pak (20015)Poplachový plánPlán obrany krajePandemický plán krajeZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha ke Strategie inteligentní specializace pro PaKj 2014–2020Strategie integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pak 2016–2020Akční plán protihlukových opatření silnic II. a III. třídy v majetku Pak (2015)Plán dopravní obslužnosti PaK na období 2016 - 2020Plán oblasti povodí DyjeKrajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v PaK 2015–2019
01/2019
Strategická mapa hlavního města Prahy
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduStrategický plán HMP (2008)Územní energetickákoncepce2013-2033Koncepce rozvojecyklistické dopravy a rekreačnícyklistiky v hl.městě Praze doroku 2020Koncepce EVVO2004 - 2015Akční plán kekoncepci EVVO2014 - 2015Střednědobý plán rozvoje sociálníchslužeb 2013-2015Koncepce účinnější péče o památkový fond (2001)Koncepce kulturnípolitiky (2017-2021)Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.379/2005 Sb.,o návykových látkáchZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíPlán odpadovéhohospodářství2012Koncepce péčeo zeleň (2010)Zásady územního rozvoje (2014)Územně analyticképodklady (2014)Regionální inovační strategieHMP (Pražská RIS 3)(2014-2020)Zákon č.258/2000 Sb.,o ochraněveřejnéhozdravíProgram realizace strategické koncepce HMP 2009 - 2015Akčníplán snižováníhluku (2008)Koncepce prevencekriminality 2017-2021Protidrogová politika2014 - 2020Koncepce primárníprevence rizikovéhochování dětí amládeže 2014-2020Koncepce návrhůřešení problematikybezdomovectví vPraze v letech2013-2020Koncepce hl. m.Prahy pro oblast integrace cizinců (2014)Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojvzdělávací soustavy (2012)
06/2018
Strategická mapa Plzeňského kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce návazné péče PKKoncepce psychiatrické péče PK 2016-2023 Regionální inovační strategie PK 2018-2019Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č. 248/2000Sb., o podpořeregionálníhorozvojeZákon č. 406/2000 Sb., o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíAktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PKZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojevzdělávací soustavyPK 2016-2020Územní energetickákoncepce PKKoncepce prevencekriminality a sociálněpatologických jevůPK na léta 2017-2020Plán dopravníobslužnostiPK na léta 2017-2021Informační strategiePK 012-2018Koncepceenvironmentálníhovzdělávání, výchovy aosvěty PKKoncepce ochrany přírody a krajiny PK (2004)Koncepce rozvojecestovního ruchuPK pro období 2014-2020Koncepce podpory státnípamátkové péče v letech2013-2020 na území PKKoncepce rozvoje muzeív PK na léta2012-2017Strategie rozvoje Studijnía vědecké knihovnyPK koncepce výkonu regionálních funkcíknihoven v PK a léta 2014-2020Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - PKProgram rozvoje PK 014+Koncepce rozvojecykloturistiky acyklodopravyPKStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v PK na období 2015 – 2018Plán rozvoje vodovodů a kanalizací PKPlán odpadového hospodářství PK 2016-2026Plány dílčích povodí – Horní Vltavy, Berounky, ostatních přítoků Dunaje a Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků LabeProgram zlepšování kvality ovzduší – zóna JihozápadPlán rozvoje sportu v PK (2018)
06/2018
Strategická mapa Olomouckého kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje OK, aktualizace č. 1 [akt. 2011]Územně analytické podklady OK (2015+)Regionální inovační strategie OK (2011)Strategie prevence kriminality OK 2017–2021 [akt. 2008]Územní energetická koncepce OKMarketingová studie cestovního ruchu OK 2014–2016Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty OK(2004)Povodňový plán OKZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu OK 2015–2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK (2016)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb OK 2015–2017Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením (2016)Strategický protidrogový plán OK 2015–2018Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy OK do r. 2020Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území OKPlán odpadovéhohospodářství OK 2016–2025Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší OKPlán rozvoje vodovodů a kanalizací OK 2017–2027Plány dílčích povodí (2016–2021)Koncepce rozvoje kultury a památkové péče OK pro období 2017–2020Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v OKOstatníKrizový plán OKHavarijní plán OKPoplachový plánPlán obrany krajePandemický plán krajeZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS 3 za OK (2014)Akční plán protihlukových opatření silnic pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví OK 2016Plán dopravní obslužnosti území OKAktualizace Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v OK pro 2014–2018Protihluková opatření aglomerace Olomouc 2015Koncepce rozvoje cyklistické dopravy OK 2017
07/2017
Strategická mapa Jihočeského kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejnéhozdravíProgram rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020Akční plán protihlukových opatření pro hlavní komunikace ve vlastnictví JČK (2015)Strategie rozvoješkolství v JČK vhorizontu do roku 2020Regionální inovační strategieJihočeského kraje 2007 - 2015Krajský plánvyrovnávánípříležitostí proosoby sezdravotnímpostižením 2013 - 2016Strategiebezpečnostisilničního provozu2010 - 2013Koncepceoptimalizacedopravní sítě naúzemí JČK(2011 - 2026)Plán dopravníobslužnostiúzemí JČK naléta 2012 - 2016Koncepce ochranypřírody a krajiny (2008)Koncepce EVVO 2012-2020Koncepce v oblasti rodinné politiky a sociálně-právníochrany dětí na území JČK 2010-2015Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2014-2016Strategie rozvoje cestovního ruchu2007 - 2013Koncepce rozvojezřizovanýchorganizací v oblasti kultury na roky 2015-2020Koncepce podporypamátkové péče,JČK na období 2015-2020Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., onávykovýchlátkáchKrajská příloha k národní RIS 3 strategii 2014-2020KoncepcezdravotnictvíJČK 2015 - 2020Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2015-2017: Strategie protidrogovépolitiky, Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární prevence rizikového chování, Koncepce sociálníhozačleňování osob ohrožených sociálním vyloučením, Koncepce integrace romské menšiny, Koncepce prevence kriminalityPlán odpadovéhohospodářství 2004-2016Program snižováníemisí (2005)Program ke zlepšováníkvality ovzduší JČK (2010)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 2013Plán oblasti povodí Dyje a Dolní Vltavy (2009)Plán oblasti povodí Horní Vltavy (2009)Koncepce proti-povodňové ochrany na území JČK (2007)VzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduÚzemní energetickákoncepce2013-2033Zákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje (2015)Územně analyticképodklady 2013-2015Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojvzdělávací soustavy (2012)Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny
09/2015
Strategická mapa Jihomoravského kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíStrategie rozvoje JMK 2020 (2012)Program rozvoje JMK 2014 - 2017Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2011+Územně analyticképodklady 2015Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje lidskýchzdrojů (2006)Dlouhodobýzáměr vzdělá-vání a rozvojvzdělávací soustavy 2012Územní energetickákoncepce 2008-2028Regionální inovační strategie IV(2014-2020)Akčníplán Brněnskéaglomerace(2008)Genereldopravy 2003 - 2030Generelkrajských silnic2006 - 2030Program rozvojesítě cyklistickýchkomunikací sminimálnímkontaktem smotorovoudopravou (2007)Koncepce ochrany přírody JMK2004 - 2019Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdavot.postižením (2013)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JMK (2015)Koncepce prevencekriminality JMK2013-2016Strategie romskéintegrace 2014-2018Program rozvojecestovního ruchu2014 - 2020Koncepcezachování a obnovy kulturních památek (2005)Akčníplán pozemníchkomunikací (2008)Strategie protidrogové politiky 2010-2018Koncepce rodinnépolitiky JMK 2015-2019Strategie transformacesociálních služeb proosoby se zdrav.postižením 2014-2020Program cílené adlouhodobé podporyintegrace cizinců třetíchzemí na území JMK (2011)Plán dopravníobslužnostiJMK pro obdobílet 2012-2016Koncepce EVVO2011 - 2020Plán odpadovéhohospodářství 2004 - 2014Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší (2012)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 2004 - 2014Plán oblasti povodíMoravy (2009)Plán oblasti povodí Dyje (2009)Program rozvojelesního hospodářství(2009)Zákon č.258/2000 Sb.,o ochraněveřejnéhozdraví
09/2015
Strategická mapa Královehradeckého kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2011+Územně analyticképodklady 2015Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce zemědělsképolitiky (2004)Plán oblasti povodí Horního a středníhoLabe (2015)Strategie rozvojelidských zdrojůKHK 2007-2015Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016Dlouhodobýzáměr vzdě-lávání a rozvoj vzdělávacísoustavy KHK2012 - 2016Regionálnísurovinová politikaKHK (2004)Regionální inovační strategieKrálovéhradeckého kraje 2010-2016Koncepcezdravotnictví KHK2011-2015Akční protihlukovéplány pro po-zemní komuni-kace ve vlastnictví KHK (2015)KoncepcecyklodopravyKHK (2010)Koncepce ochranypřírody a krajinyKHK (2004)Koncepce prevencekriminality na léta2012-2016 v KHKPlán rozvojesociálních služebv KHK 2011-2016Strategieprotidrogové politikyKHK 2011-2015Strategie integrace sociálně vyloučenýchlokalit v KHK (2011)Koncepce péče opamátkový fondKHK (2010)Koncepce rodinnépolitiky KHK 2012-2016Koncepce EVVOv KHK (2005)Plán odpadovéhohospodářstvíKHK 2004Integrovanýkrajský program snižování emisí aKrajský programke zlepšení kvalityovzduší KHK (2004)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 2004-2014Příloha k národn RIS3 strategii za KHK (2014-2020)Dotační strategieKHK 2014-2020Územníenergetickákoncepce 2010+
09/2015
Strategická mapa Karlovarského kraje
PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2010Územně analyticképodklady 2012Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyZákon č.258/2000 Sb.,o ochraněveřejnéhozdravíProgram rozvoje KK 2014 - 2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvojvzdělávacísoustavy 2012Krajská příloha k národníRIS 3 strategii 2014-2020Koncepce ochranypřírody a krajinyKK (2005)AktualizaceStrategie rozvojecykloturistiky acyklodopravy vKarlovarskémkraji (2010)Koncepcerozvoje silničnísítě v KK (2012)StrategiezdravotnictvíKK (2009)Zásady rozvojesociálních služebv KK na období 2007 - 2017Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb v KK 2014-2017Koncepce prevencekriminality a krajskáprotidrogovástrategie na léta 2013 - 2016Dlouhodobé směřováníKK v oblati zajištění arozvoje podporyseniorů a osob se zdrav.postižením (2014)Program rozvojecestovního ruchuKoncepce kulturyKK na období2013 - 2020Akční protihlu-ková opatřenípro hlavnípozemní komu-nikace KK(2015)Strategie rozvoje konkurence-schopnosti KK 2013 - 2020Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce KK (2003)Koncepce EVVOKK (2003)Plán odpadového hospodářství 2004-2014Plán rozvojevodovodů akanalizací 2004-2015Strategie ochrany před povodněmi pro KK (2010)Plány oblasti povodí Odry a VltavyStrategie rozvojezaměstnanostiKrajský plán vyrovnávánípříležitostí pro osoby sezdravotním postiženímv KKKoncepce BESIPv KK 2009 - 2012Plán dopravníobslužnosti KK(2012)Strategie KK pro oblasteGovernmentu(2010)Informatika
09/2015
*