*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Plzeňský kraj - Odbor regionálního rozvoje, Oddělení územního plánování
Datum schválení
10.3.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
V rámci samostatné působnosti kraj koordinuje rozvoj svého územního obvodu a schvaluje zásady územního rozvoje kraje. show
Implementace
Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů obcí, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Výchozí legislativa
Pořízení Aktualizace č.1 ZÚR PK proběhlo dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb.,stavební zákon.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 437/14 z 10.3. 2014 - vydání Aktualizace č. 1 ZÚR PK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Přílohy Aktualizace č. 1 ZÚR PK (výkresy Uspořádání území kraje, Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES, Krajinný typ, Veřejně prospěšné stavby, Územní studie, Koordinační výkres) jsou k dispozici na webu dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 4 roky neuvedeno
*