Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
17.6.2010
Doba platnosti
2010 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce dělí nově zeleň do tří skupin podle jednotlivých správců a významu ploch. V rámci jednotlivých skupin (celopražského významu, místního významu a ploch ostatních) je na vůli a finančních možnostech každého správce, v jaké intenzitní třídě se o jednotlivé objekty zeleně bude starat. show
Implementace
Koncepce řeší stávající stav péče o zeleň i její rozvoj. Důležitou součástí je systém financování péče o zeleň i plánování financování nově přibylých ploch. Tyto budou připomínkovány, kalkulovány a smluvně zajištěny (návazná péče) již před vznikem těchto ploch. show
Výchozí legislativa
Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze vychází ze stávajícího Generelu zeleně, schváleného usnesením ZHMP č. 39/1 ze dne 28.4.1994 jako podklad pro návrh územního plánu. Koncepce vychází ze
stávajícího platného Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy, za respektování památkových rezervací, památkových zón a ochranného pásma Pražské památkové rezervace v hlavním městě Praze. Koncepce nahrazuje materiál „Zásady péče o zeleň v hlavním městě Praze“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP usnesením č. 17/4 ze dne 25.4.1996.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/77 ze dne 17.6.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně neuvedeno neuvedeno