Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.esociální podnikání
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.ftechnické inovace
IV.gnetechnické inovace
IV.jspecializované poradenské služby
V.Informační a komunikační technologie
V.cinfrastruktura ICT
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
V.einteroperabilita
VI.Vzdělávání
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.flidské zdroje VaV
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.aaktivní politika zaměstnanosti
VII.cslužby zaměstnanosti
VII.dadaptabilita pracovní síly
VII.emobilita pracovní síly
VII.hodborné vzdělávání
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
VIII.bohrožené skupiny
VIII.crovné příležitosti
VIII.daktivní stárnutí obyvatel
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
IX.dsociální infrastruktura
IX.efinancování sociálních služeb
IX.ftransformace sociálních služeb
X.Rodinná politika
X.asoulad soukromého a pracovního života
X.bpéče a práva dítěte
X.cohrožené děti
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XI.cželezniční doprava
XII.Životní prostředí
XII.cochrana a sanace půdy
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.iochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.jjakost povrchových a podpovrchových vod
XIII.Zdravotnictví
XIII.azdravotnická infrastruktura
XIII.bkvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.cživotní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.dzdravé stárnutí obyvatel
XIII.enemocnost a úrazovost
XIV.Cestovní ruch
XV.Kultura
XVI.Bydlení
XVI.cbydlení pro mobilitu
XVI.ddostupné bydlení
XVI.ebytová výstavba
XVII.Veřejná správa
XVII.alegislativní a regulační prostředí
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.cveřejné služby
XVII.ddigitalizace agend veřejné správy
XVII.ekvalifikace ve veřejné správě
XVII.fkomunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.brozpočtování a makroekonomika
XIX.dzdravotní pojištění
XIX.edůchody
XIX.fnemocenské pojištění
XIX.hpracovněprávní vztahy
XIX.imzdy
XIX.jbezpečnost a ochrana při práci
XIX.ksociální dávky
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.csoudnictví
XX.dvězeňství
XX.ezahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.gochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.hlidská práva
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.dNNO
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXII.ademografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIII.abezpečnost výrobků a služeb
XXIII.bdozor nad trhem
XXIII.cpráva spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj
XXIV.audržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění