Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1.1. "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivity"

Rozbalit detaily

Akční plán ke Koncepci ošetřovatelství do roku 2030

1.1. Posílení významných investic do vzdělávání sester / ošetřovatelských týmů / neformálních pečujících

1.1.1 Stanovení kritérií pro posílení investic do vzdělávání

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV
VI.i celoživotní učení
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě inovovaných dokumentů.
Analýza ekonomické náročnosti studia oboru všeobecná sestra a ostatních členů ošetřovatelského týmu. Analýza příčin odchodu absolventů mimo obor. Analýza počtu pedagogických pracovníků/mentorů vzhledem k předpokládaného počtu žáků/studentů včetně finančního ohodnocení s cílem zajištění stabilizace pedagogických pracovníků/mentorů, predikční model potřebnosti počtu členů ošetřovatelského týmu.
Tvorba a využití správné metodiky pro výpočet vývoje počtu sester do roku 2050, stanovení dostatečné kapacity VOŠ a VŠ ošetřovatelských oborů a metodiky pro výpočet personálu u PZS.

1.1.2 Podpora neformálních pečujících, dobrovolníků a osob s vlastní zkušeností s onemocněním.

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Tvorba návrhů vzdělávacích aktivit a spolupráce na vytvoření programů posilující roli neformálních pečujících a dobrovolníků, osob s vlastní zkušeností s onemocněním.

1.2. Profesní rozvoj sester v jednotlivých oblastech

1.2.1 Revize vzdělávání sester a dalších členů ošetřovatelského týmu, výstupních znalostí -příprava na výkon povolání.

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.i celoživotní učení
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě dokumentů souvisejících s kvalifikačním a celoživotním vzděláváním v ošetřovatelství.
Analýza minimálních požadavků na studijní/vzdělávací programy.
Analýza učebních dokumentů (studijní a vzdělávací programy) ošetřovatelských oborů.
Doplnění problematiky zaměřené na péči o vlastní psychiku, sebereflexi, zvládání stresových situací, sociálních dovedností (zákonitosti vztahů v týmu, na pracovišti), podpora peer aktivit a jiných aktivit pro péči o psychiku sester a ostatních členů týmu, ale i psychická podpora neformálních pečujících, ergonomie práce a a prevence myoskeletárních chorob.

1.2.2 Nastavení celoživotního profesního rozvoje sester a dalších členů ošetřovatelského týmu a na vzdělávání založeného na důkazech.

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Analýza aktuálních vzdělávacích potřeb v klinické praxi a tvorba návrhu plánů vzdělávání s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva a s ohledem na možné závažné epidemiologické nebo jiné krizové situace.
Analýza efektivnosti, hospodárnost, účelnosti a prostupnosti specializačního vzdělávání.
Tvorba efektivního systému specializačního vzdělávání se zaměřením na obory s nutností prokazování vysoké míry vědomostí, dovedností a samostatnosti a jeho navázání na systém vykazování úhrad.
Tvorba návrhu efektivního systému vzdělávání dalších členů ošetřovatelského týmu.

1.2.3 Nastavení kariérního růstu.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Tvorba návrhu systému kariérního růstu z hlediska funkčního nastavení a odbornosti.

1.3. Podpora vědy a výzkumu

1.3.1 Vypracování koncepce výzkumu v ošetřovatelství v souladu s tvorbou národní koncepce zdravotnického výzkumu.

Deskriptory:
VI.f lidské zdroje VaV
Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě koncepce výzkumu v ošetřovatelství.
Analýza učebních dokumentů zaměřených na výzkum v ošetřovatelství a úprava studijních a vzdělávacích programů se zaměřením na výzkumnou základnu, tvorba profesních standardů pro praxi a pro akreditaci programů.
Evidence grantových a dotačních programů, tvorba přehledu programů na národní a lokální úrovni a definování prioritních témat v ošetřovatelském výzkumu do roku 2030.
Rozpracování návrhu prioritních témat v ošetřovatelském výzkumu do programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2027-2030.

2.1. Tvorba ošetřovatelských týmů jako základu bezpečné úrovně personálního obsazení

2.1.1 Revize stávajícího složení ošetřovatelského týmu u poskytovatele zdravotních služeb.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření pracovní skupiny ke stanovení personálního zabezpečení zdravotních služeb.
Specifikace jednotlivých úrovni profesi ošetřovatelských týmech, specifikace činností jednotlivých profesí v ošetřovatelských týmech.
Tvorba návrhů na zvyšování vybraných kompetencí v ošetřovatelských týmech.
Tvorba návrhů na zapojení neformálních pečujících do systému péče, dobrovolníků a osob s vlastní zkušeností s onemocněním.

2.2. Tvorba záložních týmů, jejich specifikace při různých epidemiologických situacích

2.2.1 Definovat záložní týmy pro vnější úroveň zdravotnického systému a na vnitřní úrovni poskytovatelů zdravotních služeb.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření pracovní skupiny k definování modelu záložních týmů.
Analýza právních předpisů, stanovení kriticky významných situací pro nutnost tvorby záložních týmů, specifikace personálního a finančního zajištění záložních týmů a systému vzdělávání těchto týmů.

2.3. Kvalita a bezpeční komplexní ošetřovatelské péče

2.3.1 Posílení systému sledování kvality ošetřovatelské péče.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření pracovní skupiny ke kvalitě ošetřovatelské péče.
Analýza sledování kvality ošetřovatelské péče prostřednictvím standardů ošetřovatelské péče, NOP a klinických doporučených postupů, revize kompetencí v ošetřovatelském systému a kořenové analýzy jednotlivých nežádoucích událostí.
Vypracování návrhu doporučených postupů v ošetřovatelství a metodik ke snížení rizik poškození pacientů.

3.1. Úprava právních předpisů

3.1.1 Přezkum právních předpisů.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření pracovní skupiny k přezkumu právních předpisů.
Zpracování analýz jednotlivých opatření.

3.2. Podpora při definování role profesních/stavovských organizací

3.2.1 Návrh definice rolí profesních/stavovských organizací v rámci poskytování zdravotních služeb a jejich podpora.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření pracovní skupiny k definicí rolí profesních/stavovských organizací.
Tvorba doporučení k roli profesních/stavovských organizací v rámci poskytovaných zdravotních služeb.

3.3. Pracovní podmínky

3.3.1 Podpora členů ošetřovatelského týmu (pečujících skupin) a vytvoření pozice ombudsmana pro členy ošetřovatelského týmu.

Deskriptory:
XIX.h pracovněprávní vztahy
XIX.j bezpečnost a ochrana při práci
Vytvoření pracovní skupiny k k podpoře členů ošetřovatelských týmů.
Analýza současného stavu, nastavení systému péče o členy ošetřovatelského týmu a vymezení pozice ombudsmana.
Tvorba metodiky vedení adaptačního procesu se zaměřením se na vstup nových absolventu k poskytovatelům zdravotních služeb. Metodika systému péče o členy ošetřovatelského týmu včetně podpory návratu z MD.RD nabídkou nižších úvazků a možnosti přestupů u poskytovatelů zdravotních služeb. Tvorba návrhu na PR aktivity.