Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Dílčí cíl"

Rozbalit detaily

Národní onkologický plán České republiky 2030 [akt. 2022]

1. Efektivita všech fází prevence se zvyšuje a předchází vzniku onkologického onemocnění

1.1 Zvýšení pozitivní motivace ke změně životního stylu obyvatel, zvýšení zdravotní gramotnosti a prevence rakoviny způsobené infekcemi

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1.1.1 Snížení závislosti na škodlivých návykových látkách a zvýšení dostupnosti léčby závislostí
1.1.2 Zefektivnění nástrojů primární prevence a zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel
1.1.3 Zvýšení efektivity preventivních vakcinačních programů proti vzniku onkologických onemocnění

1.2 Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1.2.1 Zvýšení efektivity stávajících populačních screeningů včetně využití inovativních přístupů
1.2.2 Úspěšné zavedení screeningu karcinomu plic
1.2.3 Postupné zavádění nových ověřených screeningových programů a programů včasného záchytu onkologických onemocnění
1.2.4 Vytvoření zvláštních preventivních onkologických programů pro rizikové pacienty (autoimunitní choroby, pacienti s HIV, vrozené a získané choroby/ stavy s vyšším rizikem vzniku hematoonkologického onemocnění)

1.3 Zvýšení efektivity terciární onkologické prevence

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.3.1 Nastavení plošně dostupného systému dispenzarizace včetně zapojení lékařů primární péče (mj. prevence následných
onkologických onemocnění u již léčených či vyléčených onkologických pacientů)
1.3.2 Vytvořit a implementovat programy péče o skupiny pacientů s vysokým rizikem vzniku dalších primárních nádorů po ukončené léčbě malignit
1.3.3 Zajištění kontinuálního a dlouhodobého sledování následků protinádorové léčby
1.3.4 Posílení pravidelného systematického monitorování nemocných s cílem včasného záchytu ev. relapsu choroby

2. Péče orientovaná na pacienta vede k zajištění maximálně možné kvality jeho života, a to během nemoci, po vyléčení, jakož i v terminálním stadiu

2.1 Zajištění časové a místní dostupnosti léčebně rehabilitační a následné péče pro onkologické pacienty ve všech stadiích nemoci

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
2.1.1 Zajištění dostupnosti následné a léčebně rehabilitační péče (vč. sociálních služeb) pro onkologické pacienty
2.1.2 Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory a sociálních služeb ve všech stadiích nemoci
2.1.3 Zvýšení dostupnosti sociálních služeb po ukončení onkologické léčby

2.2 Zajištění dostupnosti všech forem paliativní péče

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
2.2.1 Vznik Národní strategie paliativní péče a péče o pacienty v závěru života (end-of-life care)
2.2.2 Rozvoj obecné paliativní péče u poskytovatelů lůžkové péče, domácí paliativní péče, i u lékařů primární péče
2.2.3 Zvýšení dostupnosti specializované paliativní péče (včetně týmů pro mobilní specializovanou paliativní péči – MSPP)

2.3 Zvýšení zapojení pacientů a pacientských organizací

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XVII.h participace občanů na veřejné správě
2.3.1 Zvýšení míry zapojení pacienta do spolurozhodování
2.3.2 Vznik a fungování pacientských rad při KOC

2.4 Nastavení systému celoživotní péče o vyléčené dětské pacienty

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
2.4.1 Kontinuální, dlouhodobé sledování pacientů po léčbě nádorového onemocnění v dětství, včetně následků protinádorové léčby a včasné léčebné intervence s cílem jejich minimalizace

3. Koordinace celého systému boje s rakovinou je moderní, efektivní, vychází vstříc poskytovatelům péče i potřebám pacientů

3.1 Nastavení integrace systémů prevence, protinádorové péče a návazné péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
3.1.1 Podpora efektivní spolupráce mezi praktickými lékaři, screeningovými centry, KOC a HOC a členy ROS a návaznými službami, dispenzarizace onkologických pacientů
3.1.2 Posilování smluvní spolupráce nemocnic k ustavování regionálních a meziregionálních sítí poskytovatelů protinádorové terapie
3.1.3 Nastavení doporučených cest pacienta systémem, definování a implementace komplexních standardizovaných postupů posilujících včasnou dostupnost péče
3.1.4 Podpora tvorby a aktualizace klinických doporučených postupů v relevantních oblastech
3.1.5 Vybudování center prevence při KOC

3.2 Zajištění rozvoje personalizované medicíny

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
3.2.1 Podpora multidisciplinárního přístupu, včetně zajištění dostupnosti klinických hodnocení (i akademických)
3.2.2 Zvýšení kapacity pokročilých molekulárně biologických metod umožňujících personalizovanou cílenou terapii
3.2.3 Zvýšení dostupnosti cílené personalizované léčby, pokročilých metod radioterapie a pokročilých chirurgických metod, včetně miniinvazivní chirurgie

3.3 Zlepšení plánování a zvýšení dostupnosti péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
3.3.1 Vytvoření a zavedení plánovacích mechanismů z pohledu regionálních potřeb péče
3.3.2 Racionalizace plánování nákladů na onkologickou diagnostiku a léčbu (optimalizace úhradových mechanismů)

4. Boj s rakovinou je veden ve vysokém standardu, v souladu s pokrokem ve vědě a v nových technologiích

4.1 Zajištění dostatečného počtu kvalitního, kvalifikovaného a motivovaného lidského kapitálu v oblasti onkologie

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
4.1.1 Zajištění vysoké kvality odborného vzdělávání – pregraduální
4.1.2 Zajištění vysoké kvality a dostupnosti odborného vzdělávání – specializační a celoživotní vzdělávání
4.1.3 Zvyšování kompetencí sester
4.1.4 Edukace zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty s onkologickými onemocněními ve speciálních dovednostech – nutrice, psychoonkologie, paliativní péče, etika, psychosociální dovednosti, multidisciplinární konsenzus, klinická farmacie a další
4.1.5 Zlepšení pracovních podmínek včetně umožnění slaďování pracovního a rodinného života, snižování fluktuace do méně exponovaných oborů

4.2 Zlepšení stavu infrastruktury jednotlivých poskytovatelů onkologické a hematoonkologické péče

4.2.1 Podpora rozvoje infrastruktury a vybavení KOC a HOC (pro dospělé i dětské pacienty)
4.2.2 Podpora rozvoje infrastruktury regionálních poskytovatelů péče
4.2.3 Zvýšení dostupnosti onkologické péče ve specifických regionech

4.3 Sledování kvality péče u jednotlivých poskytovatelů onkologické péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
4.3.1 Aktualizovat a pravidelně validovat sady indikátorů onkologické péče
4.3.2 Zavést standardizované hodnocení ze strany pacientských organizací

4.4 Zajištění přístupu k inovativním postupům a udržení vysoké kvality v onkologické péči

Deskriptory:
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.g netechnické inovace
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
4.4.1 Zrychlení implementace inovativních postupů (vč. kategorie vynálezů) do diagnostiky a léčby
4.4.2 Rozšíření mechanismu pro hodnocení zdravotnických technologií (HTA) i na zdravotnické prostředky a léčiva podávaná v nemocnicích
4.4.3 Posílení implementace systému DRG, exaktního ocenění nákladovosti protinádorové terapie a cílených mechanismů úhrady péče (platba dle nákladů – úhradové tarify)

4.5 Podpora výzkumu a mezinárodní spolupráce v oblasti onkologie

Deskriptory:
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
4.5.1 Excelentní výzkum a vývoj, včetně akademického výzkumu a akademických klinických studií s cílem zkvalitnit
diagnosticko-léčebný proces v onkologii
4.5.2 Definování vzácných nádorů a přístupu k mezinárodnímu klinickému a základnímu výzkumu ve spolupráci s EU
4.5.3 Mezinárodní kooperace a harmonizace výzkumu a péče v rámci EU a WHO

4.6 Využití přínosů digitalizace

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
4.6.1 Zapojení oblasti onkologické péče v rámci implementace eHealth a telemedicíny
4.6.2 Podpora rozvoje parametrické datové základny, zejména Národního onkologického registru a souvisejících datových zdrojů NZIS
4.6.3 Vytvoření, rozvoj a využívání elektronické dokumentace pro lepší interoperabilitu a multidisciplinární spolupráci
4.6.4 Vytvoření informačního systému meziresortní integrace ekonomických dat pro potřeby predikce a validace transparentního systému úhrad v oblasti onkologie a pro zavádění inovací