Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
2.1. "Strategický cíl"
2.1.1 "Dílčí cíl"
2.1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví

2.1. Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví

2.1.1 Vytvoření konsensuální strategie rozvoje zdravotně sociální péče, standardizace doporučených postupů a metodik posilujících funkčnost zdravotně-sociálních služeb

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Budovaní vazeb v systému zdravotní a sociální péče na systémové i regionální úrovni směřující k integraci zdravotní
a sociální péče na organizační úrovni prostřednictvím vytvoření jednotné strategie rozvoje zdravotně sociální péče a vytvoření nové koordinační struktury na národní úrovni
Standardizace doporučených postupů v systému zdravotní a sociální péče na regionální úrovni směřující k integraci zdravotní a sociální péče na organizační úrovni

2.1.2 Implementace regionálně specifických a specifických modelů integrované péče

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Příprava a realizace společného základního modelu integrované péče pro kraje umožňujícího implementaci regionálních specifik reflektujících konkrétní potřebnost
a rozsah integrovaných zdravotních a sociálních služeb jednotlivých lokalit
Vytvoření regionálně specifických modelů integrované péče
Podpora rozvoje poskytovatelů integrované péče zaměřených na specifické oblasti integrované onkologické, perinatologické a gerontologické péče

2.1.3 Role praktických lékařů v dlouhodobé péči v modelech integrované péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vznik a rozvoj - multidisciplinárních týmů(pro multimorbidní pacienty) působících při ordinacích praktických lékařů
Vytvoření doporučených postupů pro poskytování zdravotních služeb a koordinaci dalších potřebných služeb ve vlastním sociální prostředí
pro praktické lékaře a další nelékařská povolání

2.1.4 Zvýšení dostupnosti integrovaných zdravotních a sociálních služeb
a integrace zdravotní, pracovní a sociální rehabilitace

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vytvoření a implementace modelu pro plánování kapacit a kvality poskytování zdravotních a sociálních služeb s ohledem na regionální specifika a potřebnost jednotlivých krajů
Vytvoření a implementace modelu koordinované zdravotní a sociální péče s podporou informačních a komunikačních technologií
dle potřeb vybraných skupin pacientů.

2.1.5 Zvýšení kvality života pacientů s chronickými a nevyléčitelnými chorobami

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vytvoření doporučeného postupu zjišťování zpětné vazby zahrnující názory všech důležitých aktérů v komplexu zdravotních a sociálních služeb péče – pacienti, formální i neformální poskytovatelé zdravotní a sociální péče.
Vytvoření a implementace opatření vedoucích ke zvyšování kvality poskytovaného komplexu zdravotních a sociálních služeb do praxe.
Zlepšení zdravotní péče o pacienty se vzácným onemocněním

2.1.6 Optimalizace lůžkového fondu a zvýšení dostupnosti následné
a dlouhodobé péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Detailní analýza lůžkové kapacity a její struktury ve vybraných regionech ČR
Zpracování modelu využití lůžkové kapacity ve vybraných krajích v oblasti lůžek následné a dlouhodobé péče a rozvoj struktury lůžek dlouhodobé lůžkové péče

2.1.7 Posílení péče poskytované v domácím prostředí pacientů

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Podpora péče ve vlastním sociálním prostředí, která zajistí poskytování komplexu zdravotní a sociální služby dle individuálních potřeb pacientů, prostřednictvím rozvoje komplexnosti poskytovaných služeb
Posílení role všeobecných sester poskytujících zdravotní služby pacientům ve vlastním sociálním prostředí

2.1.8 Programy optimalizace a zvyšování dostupnosti paliativní péče ve všech formách (konziliární paliativní péče v nemocnicích, mobilní specializovaná PP, domácí péče, hospicová péče)

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Implementace obecné paliativní péče v rozsahu poskytování obecné paliativní péče praktickými lékaři a rozvoje obecné paliativní péče v nemocnicích
Implementace specializované paliativní péče prostřednictvím rozvoje a standardizace péče u poskytovatelů specializované konziliární péče, v paliativních ambulancích, v mobilní specializované paliativní péči a hospicové péči

2.1.9 Programy posilující roli rodinných příslušníků a jiných laických pečovatelů v dlouhodobé péči.

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Zpracování legislativního návrhu směřujícího k vytvoření systému široké podpory rodin pacientů a dalších pečujících osob
Vytvoření dotačních programů podpory NNO podporující laické pečovatele zaměřené na rodinné a blízké pacientů
a na peer konzultanty

2.1.10 Posílení segmentu pacientských organizací a organizací zaměřených
na pomoc pacientům

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XX.h lidská práva
Vytvoření strategického a metodického zázemí pro zapojení pacientů do řízení a procesů ve zdravotnictví, vč. zapojení pacientů u vybraných aktérů – zdravotních pojišťoven, SÚKL, poskytovatelů zdravotních služeb
Příprava legislativního prostředí pro zapojení pacientů do procesů a řízení ve zdravotnictví
Vytvoření kapacit pro zapojení pacientů u vybraných aktérů – poskytovatelů zdravotních služeb, SÚKL, zdravotních pojišťoven
Podpora spolupráce MZ a pacientských organizací
Edukace zástupců pacientů a zástupců organizací zaměřených na pomoc pacientům
Projekt Pacientský hub a jeho pokračování
Pokračování Portálu pro pacienty a pacientské organizace
Podpora provozu, profesionalizace a stabilizace pacientských organizací a organizací zaměřených na pomoc pacientům, vč. vzniku střešních pacientských organizací, podpora edukační a poradenské činnosti pacientských organizací a organizací zaměřených na pomoc pacientům, vč. střešních pacientských organizací (vč. sběru dat a zpětné vazby)

2.1.11 Zlepšení řízení a poskytování péče v oblasti duševního zdraví vedené spolehlivými informacemi a vědomostmi

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Zajistit mezirezortní systém řízení péče o duševní zdraví v ČR formou mezirezortního koordinačního týmu. Zřídit orgány a vytvořit institucionální, finanční mechanismy a vytvoření právního základu k naplnění NAPDZ na národní úrovni, včetně efektivního mechanismu zapojení uživatelů péče do procesu řízení. Vytvořit podklady k zajištění systému řízení péče o duševní zdraví.
Implementovat a rozvinout modely řízení péče na regionální úrovni s cílem propojit zdravotně-sociální pomezí.
Zajistit financování přechodné fáze reformy s plánovaným úbytkem následných lůžek u poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie. Modelovat a vyčlenit náklady potřebné
na transformační fázi. Rozdělit tyto náklady dle jejich povahy mezi náklady ze státního rozpočtu a náklady z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p)
Revidovat náplň všech stupňů vzdělávání u zdravotnických
i nezdravotnických zaměstnanců (pregraduální, specializační, postgraduální, celoživotní) tak, aby umožňovala efektivní práci v komunitě, práci v multidisciplinárním týmu, práci s nemocnými se zvýšeným rizikem (ochranná léčení), práci zaměřenou na zotavení (recovery) a naplňování lidských práv u lidí s duševním onemocněním. Zavést systematickou podporu zapojení peer lektorů do vzdělávacích programů. Nastavit efektivní využívání lidských zdrojů v rámci zajištění oblasti péče o duševní zdraví včetně využívání existujících lidských zdrojů,
Nastavení monitorovacího systému kvality péče o duševní zdraví na úrovni služeb ve vazbě
na vynakládané prostředky. Zavést systém výzkumu a hodnocení politik a služeb v oblasti duševního zdraví.
Vybudovat specificky zacílené informační systémy sledující oblasti péče (péče o neurodegenerativní onemocnění ve stáří, duševní poruchy dětí a mladistvých, onemocnění schizofrenního okruhu, ochranná léčení apod.), vybudovat datovou základnu pro hodnocení nejen zdravotních, ale i komplementárních sociálních služeb
Vytvořit variantní návrh hrazení dlouhodobé zdravotní i sociální péče o lidi
s duševním onemocněním z integrovaného zdravotně sociálního rozpočtu stojícího nezávisle vedle systému veřejného zdravotního pojištění a stávajícího finančního zabezpečení sociálního systému, včetně pilotního ověření modelů služeb v oblasti bydlení a specifické služby pro matku a dítě.

2.1.12 Zajištění, aby každý člověk měl srovnatelnou příležitost na duševní zdraví v průběhu celého svého života, především ti nejvíce zranitelní nebo v riziku

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Navyšování finančních prostředků z v.z.p. alokovaných do psychiatrické péče o cca ¼ mld. při navyšování poměru alokovaných prostředků ve prospěch komunitní péče. Zapojení MZ do změny mechanismu posuzování invalidity u lidí s duševním onemocněním a hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním v rámci posuzování výše příspěvku na péči.
Implementovat systémové změny pro aktivní snižování míry nezaměstnanosti osob s duševním onemocněním využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zajistit péči a podporu duševního zdraví v zaměstnání formou prevence a vhodné intervence.
Podpořit prevenci a včasnou intervenci v oblasti duševního zdraví seniorů.
Vytvoření a implementace celostátních destigmatizačních opatření pro všechny cílové skupiny, programů pro zdravotníky, sociální pracovníky, státní správu, novináře, policisty, pedagogy, vězeňskou službu, politiky a zaměstnavatele a další cílové skupiny a vyškolit síť ambasadorů (lidí s duševním onemocněním, kteří jsou profesionálně vyškoleni k realizaci destigmatizačních aktivit).

2.1.13 Zajištění, aby lidská práva osob s obtížemi v oblasti duševního zdraví byla plně respektována, chráněna a podporována

Deskriptory:
XX.h lidská práva
Identifikovat a odstranit překážky v plnění závazků vyplývajících ČR z mezinárodních dokumentů v oblasti kvality a lidských práv osob s duševním onemocněním a zajistit efektivní implementaci potřebných opatření.
Navrhnout a implementovat komplexní strategii prevence a snižování používání omezovacích prostředků s využitím režimových a omezujících opatření respektujících lidskou důstojnost a zajišťujících právní ochranu uživatelů péče, vytvořit tréninkové programy.
Vytvořit a implementovat metodiku hodnocení kvality péče o lidi s duševním onemocněním a implementovat oblast lidských práv do systému hodnocení kvality péče ve zdravotním, sociálním i školském systému a zajistit udržitelnost a reálný dopad na zlepšování kvality života uživatelů péče, zapojit uživatele a blízké osoby do systému hodnocení kvality služeb pro lidi s duševním onemocněním.
Zpracovat analýzu zaměřenou na genderové aspekty duševního zdraví a potřeb znevýhodněných uživatelů a uživatelek péče a jejich přístupu ke službám v oblasti duševního zdraví a zpracování metodických nástrojů a vzdělávacích programů zacílených na odbornou veřejnost na téma rovnosti žen a mužů, genderu

2.1.14 Zajištění plné dostupnosti služeb v oblasti duševního zdraví v čase, místě, kapacitě i ceně, zajištění jejich dostupnosti v komunitě
dle potřeby

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Rozvinout služby CDZ a rozvinout sítě CDZ pro děti s duševním onemocněním a CDZ v oblasti problematiky závislostí. CDZ pro oblast osob trpících demencí dle specifikace v NAPAN a jiných obdobných onemocněních.
Efektivně rozvinout stávající síť akutních psychiatrických lůžek ve všeobecných nemocnicích (včetně dětské populace). Snížit počet lůžek následné lůžkové péče a podpořit vybudování dostatečné sítě sociálních služeb v přirozené komunitě a rozvinout další potřebné komunitní služby podporující deinstitucionalizaci (ambulance s rozšířenou péčí s regionálně potřebnou specializací, ARP pro děti a dorost, krizová centra na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd, specializovaná centra zaměřená na děti s komplexním traumatem, stacionární péči pro dospělou i dětskou populaci),
Zavést systém pro zapojování pacientů/klientů a rodinných příslušníků, který umožňuje a podporuje rozvoj přirozených zdrojů pacientů/klientů k jejich zotavení, včetně podpory peer konzultantů a svépomocných skupin do péče o duševní zdraví.
Průběžně provádět mapování počtu klientů s duševním onemocněním v domovech se zvláštním režimem.
Podpořit rozvoj potřebných služeb pro osoby se zvýšeným rizikem spáchání sebevraždy a dostupnost ověřených informací o problematice sebepoškozování, sebevražednosti a jejich prevence

2.1.15 Budování systémů péče o duševní zdraví pracujících v dobře koordinované partnerské spolupráci s ostatními sektory, včetně rovného přístupu k péči o somatické zdraví a začlenění / návratu
do společnosti

Deskriptory:
VII.c služby zaměstnanosti
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vytvoření koncepce následné lůžkové péče, ambulantní a komunitní péče pro pacienty / klienty s potřebou ochranné léčby, včetně implementačního plánu a řešení problematiky v oblasti zdravotnické, tak v zařízeních vězeňské služby a v Ústavech zabezpečovací detence, novelizace zákonů
a podzákonných norem a implementace koncepce
Na úrovni krajů a obcí zavést mechanismus funkčního case managementu (koordinace péče) a multidisciplinární spolupráce
Zavedení systému dostupných pobytových sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě s různou mírou zdravotně-sociální podpory dle individuálních potřeb uživatelů služeb s duševním onemocněním a propojení systému na služby terénních komunitních týmů
Integrovat péči o duševní zdraví do kompetencí praktických lékařů
a zajistit péči o nemocné s psychosomatickou problematikou
a psychologickou a psychiatrickou péči o somaticky nemocné