Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020]

1. Zlepšení řízení a poskytování péče v oblasti duševního zdraví vedené
spolehlivými informacemi a vědomostmi

1.1 Zajistit koordinaci mezirezortní veřejné politiky duševního zdraví prostřednictvím
funkčního nadrezortního koordinačního systému.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
X.c ohrožené děti
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVI.d dostupné bydlení
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.c veřejné služby
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.k sociální dávky
XXI.d NNO
Opatření 1.1.1
Zajistit mezirezortní systém řízení péče o duševní zdraví v ČR. Zřídit orgány a vytvořit
institucionální, finanční mechanismy a vytvoření právního základu k naplnění Národního
akčního plánu péče o duševní zdraví 2030 na národní úrovni, včetně efektivního
mechanismu zapojení uživatelů péče do procesu řízení.
Opatření 1.1.2
Zajistit implementační jednotky na jednotlivých rezortech formou zřízení mezirezortního
koordinačního týmu.

1.2 Zajistit efektivní koordinaci a řízení služeb péče o duševní zdraví na regionální
a lokální úrovni.

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.f transformace sociálních služeb
X.c ohrožené děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVI.d dostupné bydlení
XVII.c veřejné služby
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.k sociální dávky
XX.h lidská práva
Opatření 1.2.1
Pilotovat model řízení péče v oblasti péče o duševní zdraví na regionální úrovni s cílem
propojit zdravotně-sociální pomezí.
Opatření 1.2.2
Zpracovat organizační, finanční i změny v právních předpisech, které budou reflektovat
poznatky z pilotních projektů a implementovat je do praxe.

1.3 Vytvořit nástroje koordinovaného poskytování služeb v oblasti péče o duševní zdraví a přechodu od institucionální péče ke komunitní.

Deskriptory:
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
IX.b sociální péče
X.b péče a práva dítěte
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XX.h lidská práva
XXI.d NNO
Opatření 1.3.1
Zajistit financování přechodné fáze reformy s plánovaným úbytkem následných lůžek
v u poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie. Modelovat
a vyčlenit náklady potřebné na transformační fázi. Rozdělit tyto náklady dle jejich povahy
mezi náklady ze státního rozpočtu a náklady z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p).
Opatření 1.3.2
Ve vzdělávání lékařů a nelékařského zdravotnického personálu, sociálních pracovníků
a klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví revidovat náplň všech stupňů
vzdělávání (pregraduální, specializační, postgraduální, celoživotní) tak, aby umožňovala
efektivní práci v komunitě, práci v multidisciplinárním týmu, práci s nemocnými
se zvýšeným rizikem (ochranná léčení), práci zaměřenou na zotavení (recovery)
a naplňování lidských práv u lidí s duševním onemocněním nebo v riziku jeho rozvoje
a jejich zplnomocňování při zachování vysoké kompetence ve své odbornosti.
Systematická podpora zapojení peer lektorů do vzdělávacích programů.
OPATŘENÍ 1.3.3
Nastavit efektivní využívání lidských zdrojů v rámci zajištění oblasti péče o duševní
zdraví včetně využívání existujících lidských zdrojů, zvyšování kompetencí dostupných
skupin pracovníků či přebírání nových rolí, motivace jednotlivých skupin poskytovatelů
péče / zaměstnanců v návaznosti na Strategii Zdraví 2030.

1.4 Zavést kvalitu péče jako důležitý aspekt v řízení sítě služeb v oblasti duševního zdraví.

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
X.c ohrožené děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Opatření 1.4.1
Nastavit monitorování kvality péče o duševní zdraví ve vazbě na vynakládané prostředky.
Doplnit v rámci projektu MERRPS nastavená kritéria pro makro-úroveň (systém psychiatrické
péče) a mikro-úroveň (individuální úroveň, tzn. zdravotně-sociální přínos pro
lidi s duševním onemocněním) o mezo-úroveň, tj. kritéria kvality pro zdravotní, zdravotně-
sociální a sociální služby pro oblast duševního zdraví (včetně využití procesních
map) a zavést systém jejich reportování a monitorování cestou MZd, zdravotní pojišťovny,
ÚZIS, MPSV a MSp (za oblast zabezpečovací detence a ochranné léčby).

1.5 Zavést metodiku pro výzkum a hodnocení politiky a služeb v oblasti duševního zdraví.

Deskriptory:
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.g netechnické inovace
V.c infrastruktura ICT
Opatření 1.5.1
Zavést systém výzkumu a hodnocení politik a služeb v oblasti duševního zdraví.
Opatření 1.5.2
Vybudovat a zprovoznit specificky zacílený informační systém sledující oblasti péče
(péče o neurodegenerativní onemocnění ve stáří, duševní poruchy dětí a mladistvých,
onemocnění schizofrenního okruhu, ochranná léčení apod.) a dokončit rekonstrukci
NZIS zejména v napojení dílčích komponent na služby eGovernmentu a posílit
ochranu osobních údajů.
Opatření 1.5.3
Vybudovat datovou základnu pro hodnocení nejen zdravotních, ale i komplementárních
sociálních služeb.
Opatření 1.5.4
Vyvinout zcela nový informační systém na sledování nákladů na péči o osoby
s duševním onemocněním a pro optimalizaci úhrad na tento segment péče.

1.6 Umožnit pilotování inovativních metod v poskytování péče v oblasti duševního zdraví.

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
X.c ohrožené děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVI.d dostupné bydlení
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.k sociální dávky
Opatření 1.6.1
Vytvořit variantní návrh hrazení dlouhodobé zdravotní i sociální péče o lidi s duševním
onemocněním z integrovaného zdravotně sociálního rozpočtu stojícího nezávisle
vedle systému veřejného zdravotního pojištění a stávajícího finančního zabezpečení
sociálního systému.
Opatření 1.6.2
Pilotně otestovat modely služeb v oblasti bydlení s různou mírou podpory zaměřených
na dosažení zotavení a zlepšení situace u lidí s duševním onemocněním (například
Recovery house, Housing first, Dům na půl cesty) ve vybraných místech ČR. Vytvořit
nástroje financování a dle výsledku pilotního provozu implementovat nejlepší kombinaci
modelů do systému péče v ČR.
Opatření 1.6.4
Pilotně ověřit a rozvinout specifickou službu – „Mother and baby unit“ (jednotka
pro matku a dítě), tj. pilotáž specifické formy psychiatrické, klinicko-psychologické
a psychosociální podpory ve všeobecných nemocnicích s cílem podpory a ochrany
zdraví matky a harmonického emocionálního vývoje dítěte.
Opatření 1.6.5
Podpořit další inovativní programy, projekty a služby v oblasti duševního zdraví
pilotující efektivitu komunitního systému péče, postaveného na principech zotavení
a mezisektorové spolupráce v péči o duševní zdraví pro všechny cílové skupiny.
Implementovat efektivní pilotní projekty do systému péče o duševní zdraví v ČR.

2. Zajištění toho, aby měl každý člověk srovnatelnou příležitost na duševní zdraví
v průběhu celého svého života, především ti nejvíce zranitelní nebo v riziku

2.1 Zvýšit podíl financí plynoucích do oblasti péče o duševní zdraví s cílem rozvoje
komunitního systému péče a prevence chudoby lidí s duševním onemocněním.

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VIII.a aktivní začleňování
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.f nemocenské pojištění
XIX.k sociální dávky
XX.h lidská práva
Opatření 2.1.1
Pokračovat v navyšování finančních prostředků z v.z.p. alokovaných do oblasti
psychiatrické péče o cca ¼ mld. ročně při zajištění zvyšování poměru alokovaných
finančních zdrojů v komunitní péči oproti následné lůžkové péči.
Opatření 2.1.2
Zpracovat analýzu k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení
výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální
kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval
specifika duševních onemocnění.
Opatření 2.1.3
Revidovat kritéria pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním
onemocněním v rámci posuzování výše příspěvku na péči tak, aby reflektovala funkční
postižení související s typem a tíží onemocnění .Optimalizovat čekací dobu na přiznání
příspěvku na péči.
Opatření 2.1.4
Navrhnout a implementovat systémové změny pro aktivní snižování míry nezaměstnanosti
osob s duševním onemocněním využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Zpracovat komplexní analýzu zapojení lidí s duševním onemocněním na trhu práce.
Pokud to bude v souladu s výsledkem analýzy, pak legislativně a metodicky zakotvit
metody IPS (Indvidual placement and support) a zpracovat metodické postupy, které
sjednotí existující přístupy a procesy. Podpořit rozvoj sociálního podnikání při zachování
pracovní příležitosti na chráněném pracovním trhu.

2.2 Vytvořit funkční systém primární prevence a včasné intervence v oblasti duševního
zdraví pokrývající celý životní cyklus od narození až do seniorského věku.

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
XIX.h pracovněprávní vztahy
XIX.j bezpečnost a ochrana při práci
XXI.d NNO
Opatření 2.2.1
Vytvořit a pilotně ověřit systém včasné identifikace / depistáže dětí v psychosociálním
ohrožení, zvláštní pozornost přitom věnovat dětem v nejranějším věku. Navrhnout
model včasného záchytu žen v období těhotenství a po porodu s psychosociální zátěží,
resp. duševním onemocněním. Vytvořit doporučené postupy pro multidisciplinární
spolupráci při depistáži a následné podpoře zapojení dítěte v psychosociálním ohrožení
a jeho rodiny do vhodné formy intervence ve zdravotním, sociálním a školském
segmentu.
Opatření 2.2.2
Zavést specializované programy zaměřené na rozvoj rodičovských dovedností –
zejména u rodin v psychosociální zátěži (rodiče s mentálním postižením, duševním
onemocněním, se závislostmi, mladiství apod.) s cílem snížení rizika traumatizace dětí.
Pilotní ověření programu Triple P a následná implementace do působnosti služeb
v oblasti podpory rodin s dětmi.
Opatření 2.2.3
Umožnit v rámci dotačních titulů MŠMT nebo dotačních titulů MZd finanční podporu
pro nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství studentům
a pracovníkům veřejných vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám
(např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání), a to v souladu se zákonnými povinnostmi
vysokých škol v oblasti poradenství a podpory studentů se specifickými potřebami.
Finanční podpora může být směřována na projekty rozvojového charakteru, které
přispějí ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb, navrhnou standardy poskytování těchto
služeb a zajistí vyšší povědomí o těchto službách v cílových skupinách. Hrazení provozních
nákladů zajistí veřejné vysoké školy z finančních prostředků poskytovaných ze státního
rozpočtu na činnost vysoké školy.
Opatření 2.2.4
Zajistit péči a podporu duševního zdraví v zaměstnání, kdy všichni zaměstnavatelé
mají povinnost zařadit preventivní opatření a vhodné intervence zaměřené zejména
na včasnou detekci duševních onemocnění do agendy BOZP (Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci). Dále mají povinnost pravidelně každé 2 roky provést dopadovou
evaluaci zařazených intervencí a preventivních opatření u všech zaměstnanců.
Opatření 2.2.5
Podpořit prevenci a časnou intervenci v oblasti duševního zdraví a komunikační
plán na podporu orientace seniorů a jejich neformálních pečovatelů v systému péče
o duševní zdraví.

2.3 Zajistit podporu dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému.

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
Opatření 2.3.1
Začlenit témata psychosociální výchovy a managementu žákovského chování
do společného základu pregraduální přípravy pedagogických pracovníků.
Opatření 2.3.2
Rozvinout kompetence pracovníků ve školství (pedagogických pracovníků škol
a školských poradenských zařízení, krajských školských koordinátorů) v oblasti
prevence a podpory dětského duševního zdraví prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP) a zajištění jejich metodického vedení v této oblasti.
Opatření 2.3.3
Zrevidovat zařazení psychosociální gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů
pro mateřské, základní a střední školy. Vytvořit a implementovat ověřený program
podpory psychosociální výchovy na základních školách.
Opatření 2.3.4
Navrhnout program cíleného managementu žákovského chování a rozvoje dětského
duševního zdraví ve školním prostředí a pilotně ho ověřit v rámci činnosti středisek
výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, speciálně-pedagogických
center a školních poradenských pracovišť.

2.4 Realizovat celostátní destigmatizační iniciativu.

Deskriptory:
XX.h lidská práva
XXI.d NNO
Opatření 2.4.1
Navrhnout plán pokračování celostátní destigmatizační kampaně včetně
destigmatizačních programů pro stávající cílové skupiny a rozvinout destigmatizační
aktivity pro další cílové skupiny a zajistit jejich udržitelnost.

3. Zajištění toho, aby lidská práva osob s obtížemi v oblasti duševního zdraví
byla plně respektována, chráněna a podporována

3.1 Systematicky upravit společenské prostředí tak, aby byla možná implementace závazků
plynoucích pro ČR z mezinárodních dokumentů v oblasti kvality a lidských práv.

Deskriptory:
XX.h lidská práva
XXIII.b dozor nad trhem
Opatření 3.1.1
Identifikovat a odstranit překážky (včetně legislativních) v plnění závazků vyplývajících
ČR z mezinárodních dokumentů v oblasti kvality a lidských práv osob s duševním
onemocněním a zajistit efektivní implementaci potřebných opatření.
Opatření 3.1.2
Navrhnout a realizovat komplexní strategii prevence a snižování používání omezovacích
prostředků s využitím režimových a omezujících opatření respektujících lidskou
důstojnost a zajišťujících právní ochranu uživatelů péče.

3.2 Zavést oblast lidských práv jako integrální součást hodnocení kvality poskytované péče
o duševní zdraví.

Deskriptory:
XX.h lidská práva
Opatření 3.2.1
Implementovat oblast lidských práv do systému hodnocení kvality péče ve zdravotním,
sociálním i školském systému a zajistit udržitelnost a reálný dopad na zlepšování kvality
života uživatelů péče.
Opatření 3.2.2
Zapojit uživatele a blízké osoby do systému hodnocení kvality služeb
v oblasti duševního zdraví.

3.3 Zohlednit rovné příležitosti mužů a ženy v oblasti duševního zdraví.

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
XX.h lidská práva
Opatření 3.3.1
Zpracování analýzy, která se bude zaměřovat na genderové aspekty duševního zdraví
a potřeb znevýhodněných uživatelů a uživatelek péče a jejich přístupu ke službám
v oblasti duševního zdraví.
Opatření 3.3.2
V návaznosti na doporučení vymezená v Opatření 3. 3. 1 zpracovat metodické nástroje
a vzdělávací programy, které budou cílit na odbornou i laickou veřejnost působící
v oblasti duševního zdraví. Předmětem metodických nástrojů a vzdělávacích kurzů
bude téma rovnosti žen a mužů, genderu a vícečetných znevýhodnění v kontextu
duševního zdraví.

4. Zajištění plné dostupnosti služeb v oblasti duševního zdraví v čase, místě, kapacitě i ceně,
zajištění jejich dostupnosti v komunitě dle potřeby

4.1 Na základě evaluace realizovaných pilotních projektů rozvinout do roku 2030
multidisciplinární týmy jako stěžejní služby zajišťující potřebnou péči v komunitě.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.k sociální dávky
Opatření 4.1.1
Ukotvit multidisciplinární týmy pro všechny cílové skupiny (Centra duševního zdraví) v relevantních zákonech (zákon č. 372 / 2011 Sb., č. 48 / 1997 Sb., č. 108 / 2006 Sb., č. 95 / 2004 Sb., č. 96 / 2004 Sb.) a prováděcích právních předpisech, včetně personálního obsazení, sdílení informací, zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců,
vzdělávání a úhrad.
Opatření 4.1.2
Ke stávajícím 30 CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním a 3 týmům pro
děti a pacienty / klienty s problematikou závislosti založit dalších 70 Center duševního zdraví rovnoměrně rozložených po celé ČR, upravit standard pro tuto službu tak, aby zajistil možnost poskytování péče všem dospělým lidem s duševním onemocněním
a potřebou vysoce komplexní péče (mimo cílové skupiny uvedeny dále a v opatření
4.1.3) a rozvinout sítě CDZ pro děti s duševním onemocněním či s rizikem jeho rozvoje a sítě CDZ v oblasti problematiky závislostí.
Opatření 4.1.3
Na základě evaluace pilotního provozu 2 multidisciplinárních týmů (CDZ) pro oblast
pro osoby trpící demencí rozvinout komunitní péči pro tuto cílovou skupinu dle
specifikace v NAP Alzheimerovy demence a jiných obdobných onemocnění (včetně
pacientů / klientů se získaným onemocněním mozku a různými kognitivními deficity).

4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod
od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v psychiatrických a pediatrických
odděleních všeobecných nemocnic.

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.f transformace sociálních služeb
X.c ohrožené děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.k sociální dávky
XX.h lidská práva
Opatření 4.2.1
Zajistit efektivní využití stávající sítě akutních psychiatrických lůžek a další rozvoj jejich kapacit
ve všeobecných nemocnicích a u poskytovatelů následné lůžkové péče v oboru psychiatrie
k cílovému stavu cca 2800 lůžek pro všechny cílové skupiny (včetně dětské populace)
rovnoměrně regionálně rozložených a jejich funkční propojení s multidisciplinárními týmy.
Na základě vyhodnocení pilotního projektu zajistit financování akutní psychiatrické péče
a nastavit udržitelné financování se sledováním markerů kvality poskytované péče.
Opatření 4.2.2
Vybudovat dostatečnou síť sociálních služeb v přirozené komunitě pro lidi s duševním
onemocněním dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických zařízeních následné
lůžkové péče v psychiatrii včetně osob s potřebou vysoké míry podpory a s rizikem
chování tak, aby vytvořené kapacity reagovaly na proces deinstitucionalizace.
Opatření 4.2.3
V návaznosti na opatření 4.2.2 snížit počet lůžek následné péče u poskytovatelů
zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie o 2 / 3 oproti stávajícímu
stavu 8490 lůžek (ke dni 31. 8. 2018).
Opatření 4.2.4
Zajistit rozvoj ambulancí s rozšířenou péčí (ARP) s regionálně potřebnou specializací,
založený na základě evaluace pilotního projektu 6 ambulancí s rozšířenou péčí.
V rámci plánovaných 200 ARP zřídit 20 adiktologických krajských ambulancí pro
dospělé pacienty / klienty jako formu specializovaných ARP. Pilotovat služby konziliární
psychiatrické péče. Rozvoj psychiatrických ambulancí pro děti a dorost.
Opatření 4.2.5
Provést mapování počtu klientů s duševním onemocněním umístěných v DZR a DOZP,
včetně jejich potřeb a kompetencí a zpracovaného individuálního plánu podpory.
Opatření 4.2.6
Vytvořit mechanismus prevence umísťování dětí s duševním onemocněním do zařízení
institucionální výchovy a prioritizovat alternativní cesty k identifikaci a naplnění individuálních
potřeb dětí v přirozeném sociálním prostředí.

4.3 Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Opatření 4.3.1
Posílit krizová centra a služby, zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence
sebevražd. Zřídit specializovaná centra zaměřená na děti s komplexním traumatem.
Opatření 4.3.2
Rozvinout stacionární péči pro dětskou i dospělou populaci osob s duševním
onemocněním podle regionálních potřeb a struktury obyvatelstva (zaměřenou také
na osoby s mentálním postižením a vývojovými poruchami včetně poruch autistického
spektra).
Opatření 4.3.3
Rozvinout síť ambulancí klinických psychologů, ambulancí dětských klinických
psychologů a zajištění dostupnosti široké škály psychoterapie (zajištěné odbornostmi:
psychiatrie, klinická psychologie, psychiatrická sestra, adiktologie a další nelékařské
profese) a podpůrných psychoterapeutických intervencí, včetně služeb potřebných
konzultací pro ostatní služby v systému péče.

4.4 Zavést systém pro zapojování pacientů / klientů a rodinných příslušníků, který umožňuje a podporuje rozvoj přirozených zdrojů pacientů / klientů k jejich zotavení, včetně podpory peer konzultantů a svépomocných skupin do péče o duševní zdraví.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Opatření 4.4.1
Zajistit rozvoj a financování uživatelských a rodičovských organizací.
Opatření 4.4.2
Zakotvit peer konzultanty v systému péče o duševní zdraví, včetně úpravy legislativy
a zajištění financování.

5. Budování systémů péče o duševní zdraví pracujících v dobře koordinované partnerské
spolupráci s ostatními sektory, včetně rovného přístupu k péči o somatické zdraví

5.1 Systémově (mezirezortně) vyřešit problematiku ochranného léčení
(ústavní, ambulantní, komunitní).

Deskriptory:
XX.c soudnictví
XX.d vězeňství
Opatření 5.1.1
Vytvořit koncepci následné lůžkové péče, ambulantní a komunitní péče pro
pacienty / klienty s potřebou ochranné léčby, včetně implementačního plánu.
Opatření 5.1.2
Analyzovat konkrétní zákony a prováděcí předpisy upravující nařízení, výkon, ukončení
a přeměnu ochranného léčení a předpisy související včetně norem upravujících sběr dat
a údajů o této skupině nemocných. s cílem zajištění komplexního a efektivního řešení
problematiky ochranného léčení jak v oblasti zdravotnické, tak i v zařízeních vězeňské
služby a v Ústavech výkonu zabezpečovací detence. Na základě provedené mezirezortní
analýzy pak novelizovat zákony a podzákonné normy.
Opatření 5.1.3
Rozvoj lůžkové, komunitní a ambulantní péče o pacienty / klienty se soudně nařízenou
ochrannou léčbou (na základě schválené koncepce).

5.2 Zapojit kraje a obce do tvorby a realizace efektivní sítě péče o duševní zdraví.

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
VIII.b ohrožené skupiny
IX.d sociální infrastruktura
IX.f transformace sociálních služeb
X.d služby pro rodiny a děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.c veřejné služby
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.h participace občanů na veřejné správě
Opatření 5.2.1
Na úrovni obcí zavést mechanismus funkčního case managementu (koordinace péče)
a multidisciplinární spolupráce.
Opatření 5.2.2
Zavést systém dostupných pobytových sociálních služeb poskytovaných v přirozené
komunitě s různou mírou zdravotně-sociální podpory dle individuálních potřeb uživatelů
služeb s duševním onemocněním, včetně specializované pobytové sociální služby
komunitního typu pro osoby s komplexními potřebami vycházejících z jednotlivých
druhů duálních diagnóz a diagnóz typu F00-F03 v rozsahu poskytované celodenní
sociální služby. Bydlení musí být domácího charakteru, s nízkým počtem uživatelů
v jednotlivých domácnostech a nesmí mít institucionální charakter. Poskytovatel musí
systematicky předcházet institucionalizaci těchto osob.
Opatření 5.2.3
Vytvořit systém bydlení pro duševně nemocné ve standardní civilní zástavbě. Využít
modely sociálního bydlení, housing first, spolupráce s obcemi, realitními makléři aj.
Propojit systém na službu terénních komunitních týmů, které realizují podporu a rozvoj
kompetencí u člověka s duševním onemocněním.

5.3 Zajistit efektivní koordinaci péče o duševní a somatické zdraví.

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.k sociální dávky
XXIII.c práva spotřebitelů
Opatření 5.3.1
Integrovat péči o duševní zdraví do primární péče praktických lékařů a zajistit péči
o nemocné s psychosomatickou problematikou a psychologickou a psychiatrickou péči
o somaticky nemocné.