Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví
Datum schválení
27.1.2020
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2020 - 2030
Popis dokumentu
Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030 (dále též NAPDZ) je implementačním dokumentem hned tří strategických dokumentů. Stanovuje konkrétní postupy pro naplňování těch částí Strategie reformy psychiatrické péče 2013—2023 (MZd, 2013), u kterých existují zjevné implementační deficity. show
Implementace
NAPDZ stanovuje finanční nároky na dosažení cílů a mechanismy, kterým se bude realizace opatření promítat do rozpočtu (státního rozpočtu a rozpočtu ostatních veřejných rozpočtů, resp. show
Na NAPDZ ČR 2030 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Mezinárodní:
- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
- Úmluva o právech dítěte
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
- WHO Mental health action plan for Europe 2013-2020
- Green Paper on Mental Health – European comission
- The Lancet Comission on Global Mental Health
- Evropský pilíř sociálních práv

Národní:
- Listina základních práv a svobod
- Strategie reformy psychiatrické péče (2013)
- Národní strategie ochrany a podpory zdraví „Zdraví 2020“, Akční plán č. 3: Duševní zdraví
- Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 – 2019 (vč. souběžně připravované aktualizace na léta 2020+)
- Strategický rámec Česká republika 2030
- Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2016 – 2025
- Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
- Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)
- Koncepce sociálního bydlení pro 2015–2025
- Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020
- Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020
- Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018
- Strategie sociálního začleňování 2014–2020 a koncept připravované „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020“
- Národní strategie ochrany práv dětí
- Strategie vzdělávání 2020
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015 (včetně aktualizace 2016–2020)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
76 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1xrok neuvedeno