Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
2.2. "Strategický cíl"
2.2.1 "Dílčí cíl"
2.2.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví

2.2. Personální stabilizace resortu zdravotnictví

2.2.1 Vytvoření dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví do roku 2030

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.e mobilita pracovní síly
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.c veřejné služby
Tvorba a implementace dlouhodobé strategie stabilizace a rozvoje personálních zdrojů ve zdravotnictví a prováděcího dokumentu

2.2.2 Zlepšení organizace a průchodnosti postgraduálního vzdělávání lékařských povolání

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
VI.h další vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
Vytvoření systému pro evaluaci akreditovaných zařízení
Řídicí a monitorovací systém specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků
Propojení nově vzniklých systémů s registry

2.2.3 Podpora koordinovaných přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
Analýza systému řízení zdravotnických pracovníků a jejich vzdělávání vzhledem k jeho nákladovosti a časové náročnosti. Vytvoření návrhu na jeho optimalizaci (opatření pro lékařská a nelékařská povolání)
Podpora prototypování, testování a zavádění ověřených nástrojů v rezortu zdravotnictví za účelem udržení či zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb (opatření pro lékařská a nelékařská povolání)
Vybudování infrastruktury pro specializační a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – simulační centrum (v první fázi pro intenzivní medicínu, v dalších fázích budou doplněny chirurgické obory a poté další) (opatření pro lékařská a nelékařská povolání)
Podpora koordinovaných přístupů v rámci tvorby, modernizace a realizace vzdělávacích programů CŽV NLZP na míru potřeb praxe za účelem odborného rozvoje NLZP (zvyšování a prohlubování kvalifikace, získání zvláštní odborné způsobilosti, rozšíření kompetencí atp.) (opatření pro nelékařská povolání)
Podpora tvorby a implementace koordinovaných řešení při zpracování postupů a programů vedoucích k propustnosti a provázanosti kvalifikačního a celoživotního vzdělávání NLZP, rozšíření kompetencí (opatření pro nelékařská povolání)
Podpora tvorby a implementace koordinovaných řešení v oblasti rozvoje manažerských dovedností jako nástroje systému řízení lidských zdrojů a kariérního růstu včetně zavádění kompetenčních modelů (opatření pro nelékařská povolání)
Podpora rozvoje vzdělávacích nástrojů (opatření pro nelékařská povolání)

2.2.4 Definování návaznosti prohlubování a zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků na systém finančního ohodnocení

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.h pracovněprávní vztahy
XIX.i mzdy
Analýza současného stavu odměňování zdravotnických pracovníků a jeho souladu s legislativou, příprava návrhu na změnu legislativních předpisů
Tvorba metodických a informačních nástrojů
Zahrnutí předpokládaných nákladů do přípravy úhradové vyhlášky

2.2.5 Vybudování národního informačního systému pro monitoring stávajících a plánování potřebných personálních kapacit ve zdravotnictví na celostátní, regionální i místní úrovni

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Nastavení a validace datových zdrojů a tvorba relevantních automaticky aktualizovaných datových sad.
Tvorba reportingových nástrojů pro regionálně i národně koncipovaný monitoring stávajících personálních kapacit ve zdravotnictví, včetně péče o veřejné zdraví
Tvorba prediktivních modelů a datových sad pro plánování personálních kapacit ve zdravotnictví, včetně péče o veřejné zdraví

2.2.6 Posílení postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče, podpora jejich vzdělávání a zvyšování kompetencí v jejich samostatných rolích

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XIX.h pracovněprávní vztahy
XIX.i mzdy
Podpora rozšíření kompetencí sester prostřednictvím realizace vzdělávacích programů (upravených či nových) k osvojení a posílení kompetencí všeobecných sester
Podpora rozšíření kompetencí dalších nelékařských zdravotnických pracovníků prostřednictvím realizace vzdělávacích programů (upravených či nových) k osvojení a posílení kompetencí jednotlivých nelékařských zdravotnických povolání (např. fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, atd.)
Podpora rozvoje kvalifikačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

2.2.7 Zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví, např. Prostřednictvím psychosociální podpory a supervize

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
X.a soulad soukromého a pracovního života
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XIX.j bezpečnost a ochrana při práci
Zajištění podmínek pro implementaci koordinovaných řešení ke zmírnění negativního dopadu psychické a fyzické zátěže a implementaci programu psychosociální podpory včetně doprovodných opatření v rezortu zdravotnictví
Tvorba a zavedení nových řešení, nástrojů řízení a podpory kvality včetně supervize, měkkých dovedností a programů snižujících zátěž a vedoucích k zajištění efektivnosti, udržitelnosti a dostupnosti zdravotní péče
Investice do materiálně technického vybavení pracovišť, vedoucí ke snížení fyzické zátěže, zavádění elektronizace a dalších nástrojů vedoucích k zajištění efektivnosti, udržitelnosti a dostupnosti péče

2.2.8 Personální posílení nedostatečně obsazených oborů lékařského personálu

Deskriptory:
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
Příprava a realizace vzdělávacích akcí mimo systém specializačního vzdělávání
Podpora specializačního vzdělávání ve vybraných oborech prostřednictvím rezidenčních míst

2.2.9 Personální posílení orgánů ochrany veřejného zdraví

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.c veřejné služby
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Příprava a realizace vzdělávacích akcí mimo systém specializačního vzdělávání v oborech hygiena a epidemiologie vedoucích k získání kvalifikace pro výkon zdravotnického povolání, prohloubení znalostí v hygieně a epidemiologii a získání nových dovedností nutných k zajištění připravenosti systému ochrany veřejného zdraví k připravenosti na řešení vážných přeshraničních hrozeb pro veřejné zdraví
Vytvoření a implementace plánu rozvoje orgánů ochrany veřejného zdraví.

2.2.10 Zavedení motivačních faktorů pro zabezpečení praxe na venkově, v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech

Deskriptory:
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.e mobilita pracovní síly
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVII.c veřejné služby
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XXII.a demografie a propopulační opatření
Stanovení stěžejních ukazatelů, popisujících výsledky systému zdravotní péče v regionech (výběr z HSPA)
Identifikace faktorů omezujících nabídku péče v regionech s nižší dostupností. Šetření mezi stávajícími poskytovateli, lékaři – zaměstnanci, mladými lékaři, studenty lékařských fakult
Implementace nových opatření k odstranění identifikovaných překážek a jeho postupná realizace

2.2.11 Zvýšení podílu doporučených klinických postupů, kompetencí a vzdělávacích plánů přizpůsobených aktuálním podmínkám a rozvoji oboru

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
Příprava nových a aktualizace stávajících klinických doporučených postupů (opatření pro lékařská povolání)
Příprava a realizace vzdělávacích programů pro specializační vzdělávání a další odborné vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (opatření pro lékařská povolání)
Podpora koordinovaných řešení při tvorbě, aktualizaci a zavádění adaptovaných KDP v ošetřovatelství a dalších nelékařských oborech (rešerše, metodologická analýza, adaptační proces, implementace, audit, revize) (opatření pro nelékařská povolání)