Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030

1. Preventivní intervence a opatření prevence sebevražd a sebepoškozování jsou běžnou komponentou v oblasti prevence v rámci veřejného zdraví.

1.1 Analýza vlivu způsobu výdeje léčiv a jeho rizikovosti s ohledem na jejich zneužívání k záměrným otravám se sebevražedným úmyslem.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
XIX.e důchody
1.1.1 Analýza vlivu způsobu výdeje léčiv obsahujících paracetamol

1.2 Zajištění podkladů pro rozhodování o omezování dostupnosti prostředků pro vykonání sebevraždy.

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XI.c železniční doprava
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.h lidská práva
1.2.1 Analýza dat Toxikologické informační služby (TIS) ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví týkající se záměrných otrav se sebevražedným úmyslem a ustanovení pravidelného poskytování dat a výstupu z analýz pro potřeby Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)
1.2.2 Analýza dat SŽDC o sebevraždách na železnici s cílem identifikace hot-spotů, míst kde se nejčastěji dějí sebevraždy.

1.3 Implementace preventivních intervencí na úrovni železniční dopravní sítě.

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XI.c železniční doprava
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.e nemocnost a úrazovost
1.3.1 Pilotní projekt intervence na tzv. hot-spotech, místech, kde jsou nejčastěji páchány sebevraždy. Tato intervence bude založena zejména na omezení přístupu k lokalitě, zvýšení pravděpodobnosti zásahu a motivování k vyhledání pomoci.

1.4 Zajištění bezpečného prostředí v rámci institucí.

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.d vězeňství
XX.h lidská práva
1.4.1 Vytvoření jednotného manuálu bezpečného prostředí pro oddělení akutní psychiatrické péče, jehož součástí budou obrazové ukázky a příklady různých řešení a konkrétních realizací v ČR i zahraničí.
1.4.2 Pilotní projekt zajištění bezpečného prostředí v rámci zařízení psychiatrické péče podle existujících standardů. Součástí projektu je zajištění supervize a možnosti konzultace s nadřízeným pro personál, který se setkal s osobou, jež spáchala sebevraždu, a výběr standardizovaného nástroje pro vyhodnocení suicidálního rizika včetně nastavení procesu jeho používání a předávání jeho výsledků napříč procesem péče.
1.4.3 Revize postupů vězeňských zařízení včetně vazebních věznic s ohledem na problematiku prevence sebepoškozování a sebevražedného jednání s důrazem na bezpečnost prostředí a omezování dostupnosti prostředků k vykonání sebevraždy a uspořádání školení pro zaměstnance Vězeňské služby.

1.5 Zodpovědná mediální praxe.

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XX.h lidská práva
1.5.1 Vzdělat novináře v obsahu manuálu pro média, jehož součástí je problematika zodpovědného informování o sebevraždách v rámci navrhovaného pokračování celostátní destigmatizační kampaně (opatření 2.4.1 NAPDZ).

1.6 Inovativní přístupy.

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1.6.1 Zajistit předřazování odkazů a kontaktů na krizovou pomoc při zadání dotazu souvisejícího se sebevražedným úmyslem do internetového vyhledávače.

2. Služby v oblasti duševního zdraví a služby sociální péče určené pro poskytnutí pomoci člověku procházejícímu krizí jsou dostupné časem, místem, kapacitou i cenou a jsou k dispozici v komunitě podle potřeby, je ustanovena dobrá praxe předávání klientů mezi těmito službami a služby samotné poskytují péči založenou na důkazech.

2.1 Poskytnout podporu a realizovat rozvoj potřebných služeb pro osoby se zvýšeným rizikem spáchání sebevraždy.

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
2.1.1 V souladu s opatřením 4.3.1 NAPDZ posílit krizová centra a služby a rozšířit jejich síť, zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd. Zřídit specializovaná centra zaměřená na děti s komplexním traumatem a zajistit jejich vzájemné prosíťování s ostatními zařízeními specializovanými na dětskou populaci, včetně dětských adiktologických ambulancí.
2.1.2 V souladu s opatřením 4.2.4 NAPDZ zajistit rozvoj ambulancí s rozšířenou péčí (ARP)
s regionálně potřebnou specializací, založený na základě evaluace pilotního projektu 6 ambulancí s rozšířenou péčí. V rámci plánovaných 200 ARP zřídit 20 adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty a klienty jako formu specializovaných ARP. Pilotovat služby konziliární psychiatrické péče.
2.1.3 Rozvinout stacionární péči pro dětskou i dospělou populaci osob s duševním onemocněním podle regionálních potřeb a struktury obyvatelstva (zaměřenou také na osoby s mentálním postižením a vývojovými poruchami včetně poruch autistického spektra).
2.1.4 Zajištění návaznosti služeb po propuštění z hospitalizace pro psychiatrické onemocnění prostřednictvím pilotního projektu financovaného z výzvy MPSV; v případě osvědčení pilotu šíření této praxe.
2.1.5 Podpora a rozvoj stávající telefonní a online krizové intervence.
2.1.6 Realizace pilotního projektu podpůrné skupiny pro osoby po pokusu o sebevraždu v rámci systému psychiatrické péče se zapojením peer pracovníka a psychoterapeuta.
2.1.7 Revize postupů práce složek integrovaného záchranného systému ve vztahu k sebevražedným osobám, jejich příbuzným a pozůstalým po dokonané sebevraždě včetně zprostředkování kontaktů směrem k subjektům, které jsou schopny zprostředkovat pomoc těmto osobám.
2.1.8 Vývoj a pilotní testování vzdělávacího programu (psychoedukace) pro blízké a rodinné příslušníky osob po sebevražedném pokusu.

2.2 Dostupnost ověřených informací o problematice sebepoškozování, sebevražednosti a jejich prevence včetně odkazů na pomoc v krizi.

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
2.2.1 Zajistit dostupnost na důkazech založených informací o problematice sebepoškozování, sebevražednosti a jejich prevence včetně odkazů na pomoc v krizi nebo při výskytu sebevraždy na pracovišti nebo ve školském prostředí prostřednictvím Národního zdravotního informačního portálu (NZIP).

3. Problematika sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence je součástí vzdělávání relevantních profesí a běžným prvkem v osvětových kampaních.

3.1 Profesionálové v relevantních profesích se orientují v problematice sebepoškozování, sebevražednosti, jejich příčin a možné prevence a jsou schopni své poznatky přínosně aplikovat v praxi.

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
X.c ohrožené děti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
3.1.1 Vypracovat analýzu potřeb a kompetencí a sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v práci se suicidální osobou, pozůstalými nebo sebevraždou jinak dotčenými osobami.
3.1.2 V souladu s opatřením 5.3.1 NAPDZ vzdělávat praktické lékaře v problematice sebepoškozování a sebevražednosti v rámci kurzů zaměřených na obecnější problematiku duševního onemocnění.
3.1.3 Formulace dodatku k Metodickému doporučení primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT o problematice sebevražednosti a vhodných postupů v případě výskytu jevu sebepoškozování nebo dokonané sebevraždy včetně odkazů na odborníky.
3.1.4 Výběr, překlad a validizační studie nástroje screeningu suicidálního rizika pro potřeby užití praktickými lékaři a pracovníky ve školství. Uspořádat sérii školení k práci s vybraným nástrojem.

3.2 Vzdělávání v problematice sebepoškozování, sebevražednosti a její prevence je součástí programu psychosociální výchovy na základních školách a je mu věnováno více prostoru na školách připravujících budoucí pracovníky pomáhajících profesí.

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
XIII.e nemocnost a úrazovost
3.2.1 V souladu s opatřením 2.3.3 NAPDZ zakotvit psychosociální gramotnost do rámcových vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Vytvořit a implementovat ověřený program psychosociální výchovy na základních školách, jehož součástí bude i problematika sebepoškozování a sebevražednosti.
3.2.2 Tématu sebepoškozování, sebevražednosti a možnostem prevence je věnován dostatečný prostor ve vysokoškolském, vyšším odborném a středoškolském vzdělávání pomáhajících profesí, které se ve své praxi s touto problematikou běžně setkávají (zejména pedagogické obory, psychiatrie, sestry, adiktologie, psychologie, pediatrie).

3.3 Problematika sebepoškozování, sebevražednosti a její prevence je běžnou součástí osvětových a destigmatizačních kampaní.

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.h lidská práva
3.3.1 V souladu se specifickým cílem 2.4 NAPDZ začlenit problematiku sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence do celostátní destigmatizační kampaně.

4. Prevence sebevražd a sebepoškozování a koordinace aktivit v této oblasti vychází ze spolehlivých informací a vědomostí.

4.1 Zajištění validních datových podkladů o problematice sebepoškozování, sebevražedných pokusech a sebevraždách a nastavit pravidelné vykazování sbíraných dat.

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
IX.c sociální prevence
X.c ohrožené děti
XI.c železniční doprava
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.h lidská práva
4.1.1 Ustanovení informačního systému zaměřeného na shromáždění a prezentaci dat pro sebepoškozování, suicidální pokusy a dokonané sebevraždy v souladu s opatřením 1.5.2 NAPDZ.
4.1.2 Metodika zvýšení kvality dat o počtech sebevražd na železnicích a její implementace.
4.1.3 Validační studie dat o sebepoškozování a sebevražedných pokusech.
4.1.4 Pravidelné výroční reportování o problematice sebepoškozování, sebevražedných pokusů a sebevražd.

4.2 Zajištění dohledu a koordinace aktivit v oblasti výzkumu a prevence sebepoškozování a sebevražedného jednání.

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XX.h lidská práva
4.2.1 Jedním z členů Rady vlády pro duševní zdraví je odborník na problematiku sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence, který zajišťuje dohled a koordinaci preventivních aktivit specifikovaných v NAPPS v souladu s širším děním v oblasti péče o duševní zdraví.