Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 [akt. 2021]

1. Doporučené postupy a síť služeb

1.1 Vytvoření jednotného doporučeného postupu s mezioborovou platností pro diagnostiku, léčbu a péči o osoby žijící s demencí

Deskriptory:
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1.1.1 Vytvoření přehledu doporučených postupů z jiných evropských zemí, jejich harmonizace a adaptace na podmínky v ČR
1.1.2 Definovat roli, kompetence a dostupnost geriatra, neurologa, psychiatra, klinického psychologa a psychologa, zdravotně-sociálního pracovníka, všeobecné sestry a aktivizačního pracovníka v péči o nemocné s demencí včetně úpravy systému úhrad
1.1.3 Stanovení indikací k jednotlivým typům vyšetření včetně neuropsychologického vyšetření, léčby a péče
1.1.4 Definovat roli praktického lékaře v péči o nemocné s kognitivní poruchou včetně úpravy systému úhrad a možnosti předepisovat kognitiva
1.1.5 Vytvoření metodiky screeningového testování paměti v ordinacích praktických lékařů, případně v ordinacích specialistů při dlouhodobé dispenzarizaci
1.1.6 Definovat plán péče pro pacienty s kognitivní poruchou a komorbiditami
1.1.7 Definovat plán péče pro pacienty ve středně těžkém a těžkém stadiu onemocnění způsobujícího demenci
1.1.8 Definovat roli, kompetence a dostupnost specializovaných center pro diagnostiku a léčbu kognitivních poruch
1.1.9 Definovat roli, uvést do praxe a evaluovat činnost multidisciplinárních terénních týmů se zaměřením na osoby s kognitivní poruchou
1.1.10 Definovat průchod pozitivně testované osoby systémem
1.1.11 Definovat roli neformálních pečujících
1.1.12 Redefinovat pravidla pro omezení či odebrání řidičského oprávnění a zbrojního průkazu

1.2 Dotvoření víceúrovňové sítě péče

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.2.1 Zajistit dostupnost odborností a služeb definovanou v mezioborových doporučených postupech
1.2.2 Zmapování dostupných sociálních služeb a zvýšení dostupnosti poradenských pracovišť

1.3 Specifický cíl: Vytvoření podmínek pro setrvání nemocných s demencí co nejdéle ve vlastním
sociálním prostředí

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
1.3.1 Podpora využití technologií a vytváření sítě dohledových center pro monitorování úniků z domova, připomínání užívání medikace, příjmu tekutin a stravy, tísňové volání
1.3.2 Podpora přirozených zdrojů opory neformálních pečujících, rodin a lidí s demencí

1.4 Zajištění finanční udržitelnosti sítě služeb

Deskriptory:
XIX.d zdravotní pojištění
1.4.1 Kategorizace pacienta s kognitivním deficitem jako podklad pro individualizaci a optimalizaci péče a její úhrady
1.4.2 Vytvoření kódu pro úhradu screeningového vyšetření kognitivních funkcí ze zdravotního pojištění
1.4.3 Inventarizace a aktualizace kódů pro úhradu vyšetření kognitivních funkcí ze zdravotního pojištění

2. Vzdělávání

2.1 Zmapování, podpora a rozvoj vzdělávaní pro lékařská a nelékařská zdravotnická povolání a profesionální pečující v sociálních službách

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
2.1.1 Zhodnocení současné nabídky pregraduálního a postgraduálního vzdělávání pro lékařská a nelékařská povolání a profesionální pečující v sociálních službách
2.1.2 Iniciovat změny pregraduálního a postgraduálního vzdělávání pro lékařská a nelékařská povolání a profesionální pečující v sociálních službách na základě výstupů z opatření 2.1.1.
2.1.3 Stimulovat nabídku celoživotního vzdělávání obsahujícího problematiku demencí pro pracovníky ve zdravotně-sociálních službách a pro neformální pečující
2.1.4 Vzdělávání praktických lékařů v souvislosti s novým výkonem vyšetření kognitivních funkcí

2.2 Zajištění dostupnosti vzdělávání a podpory neformálních pečujících a posílení jejich role v procesu péče o člověka s demencí a spolupráce profesionálů a neformálních pečujících

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
2.2.1 Ustanovit neformální pečující jako cílovou skupinu sociálních služeb a odborné sociální poradenství pro pečující a jejich edukaci jako úkon služeb v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
2.2.2 Na základě hodnocení vzdělávacích potřeb neformálních pečujících podpořit formy vzdělávání, které odpovídají jejich možnostem a potřebám. Posilovat roli pečujících jako partnerů profesionálních poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb (tzv. sdílení péče)
2.2.3 Zřízení webového informačního portálu
2.2.4 Stimulovat vznik a aktivity podpůrných svépomocných skupin pro rodinné pečující v místních podmínkách

3. Epidemiologie a výzkum

3.1 Systematické hodnocení dat o demencích

Deskriptory:
IX.d sociální infrastruktura
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
3.1.1 Reportování indikátorů péče o jedince s demencí
3.1.2 Příprava datových balíčků zaměřujících se na situaci v regionech
3.1.3 Propojení dat NRHZS s údaji o sociálních službách

3.2 Rozvoj výzkumu demence

Deskriptory:
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
3.2.1 Monitorování a koordinace informací o financování výzkumu demence
3.2.2 Zajištění vzniku populační longitudinální studie
3.2.3 Zajištění vzniku multicentrické studie pacientů s mírnou kognitivní poruchou nebo demencí
3.2.4 Zajištění využití rutinně sbíraných dat pro výzkum demence

4. Povědomí o demenci a prevence

4.1 Zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice demencí

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
4.1.1 Vytvoření informačního balíčku pro mediální komunikaci se základními informacemi, případně kazuistikami
4.1.2 Osvětová kampaň
4.1.3 Oslovení firem s nabídkou zařazení problematiky demencí do jejich programů společenské odpovědnosti
4.1.4 Rozšíření nabídky programů z oblasti stárnutí a demencí (např. Stárneme úspěšně či projektů virtuální reality) pro zařazení do výuky na ZŠ/SŠ

4.2 Prevence vzniku a rozvoje demencí

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
4.2.1 Adaptace doporučených postupů na snížení rizika kognitivního poklesu a demence na kontext České republiky
4.2.2 Implementace strategie na snížení rizika kognitivního poklesu a vzniku demence
4.2.3 Monitorování rizikových faktorů pro kognitivní pokles a rozvoj demence

5. Ochrana práv osob žijících s demencí

5.1 Ochrana seniorů, problematika platnosti podepsaných smluv, posouzení svéprávnosti

Deskriptory:
XX.h lidská práva
5.1.1 Institut dříve vysloveného přání (DVP)
5.1.2 Rozšiřovat povědomí o veřejném opatrovnictví a o již existujících informačních materiálech s touto tematikou pro veřejné i soukromé opatrovníky, pro osoby žijící s demencí, pro neformální pečovatele i širší veřejnost
5.1.3 Zajištění systémové dostupnosti veřejného opatrovnictví v obcích