Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
2.4. "Strategický cíl"
2.4.1 "Dílčí cíl"
2.4.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví

2.4. Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví

2.4.1 Vytvoření informačního systému postaveného na meziresortní integraci ekonomických dat vztahujících se ke všem relevantním dimenzím příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Legislativní ukotvení meziresortní integrace dat příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění
a od něj odvozený návrh, tvorba a implementace informačního systému
Metodické zajištění provozu a rozvoje informačního systému
a vývoj a implementace metodik pro mezioborové makroekonomické plánování příjmové
a výdajové stránky rozpočtu zdravotnictví, dále meziresortní plánování potřeb personálních zdrojů
a zdrojů k zajištění stability sektoru zdravotních
a sociálně zdravotních služeb.
Personální zajištění provozu a rozvoje informačního systému
a jeho referenčních sítí

2.4.2 Vytvoření a aplikace nové resortní koncepce úhrad všech segmentů zdravotní péče, která posílí transparentnost, verifikovatelnost a plánovitou udržitelnost systému financování zdravotnictví

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XIX.d zdravotní pojištění
Vytvoření koncepce úhrad všech segmentů zdravotní péče a její legislativní ukotvení úpravou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcích právních předpisů
Vytvoření a rozvoj referenční sítě poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče a zdravotně sociální péče
Vybudování metodického a personálního zázemí a implementace koncepce do praxe, včetně vzdělávání všech aktérů v této oblasti
Zavedení systému sledování dopadů úhradových mechanismů

2.4.3 Vybudování systému predikcí příjmů a nákladů veřejného zdravotního pojištění
se základem ve srovnávacím modelu

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIX.d zdravotní pojištění
Vytvoření srovnávacího modelu různých systémů úhrad a predikčního systému
Vývoj a implementace metodik pro dlouhodobé makroekonomické plánování příjmové
a výdajové stránky rozpočtu zdravotnictví
Tvorba predikčního modelu pro jednotlivé typy nákladů poskytovatelů

2.4.4 Zajištění rozvoje, optimalizace a udržitelnosti systému úhrad akutní lůžkové péče založeném na DRG

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
Optimalizace a metodický rozvoj systému DRG pro akutní lůžkovou péči
se zaměřením na postupnou implementaci do reálných úhrad
Legislativní ukotvení použití DRG v úhradách úpravou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcích právních předpisů
Optimalizace a udržitelnost referenční sítě nemocnic akutní lůžkové péče včetně postupné automatizace sběru referenčních dat.

2.4.5 Optimalizace systému úhrad v primární péči s důrazem na motivační, výkon podporující složky a vytvoření modelů nastavujících vyváženost úhrad v různých segmentech ambulantní péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
Vytvoření a rozvoj referenční sítě poskytovatelů v primární péči za účelem optimalizace systému úhrad
Vytvoření metodického zázemí pro optimalizaci úhrad v primární péči
Vytvoření modelů nastavujících vyváženost úhrad v různých segmentech ambulantní péče
Realizace změn v systému úhrad v primární péči (úprava zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, respektive jeho prováděcích vyhlášek)

2.4.6 Vytvoření klasifikace a systému umožňujících standardizaci a optimalizaci systému úhrad zdravotních výkonů

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIX.d zdravotní pojištění
Založení a vybudování Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace, jeho institucionální ukotvení
a personální stabilizace
Vybudování moderního komplexního klasifikačního a nomenklaturního systému českého zdravotnictví, včetně jeho metodického zázemí
Vývoj nového klasifikačního systému výkonů včetně jeho SW realizace a on-line publikovaného informačního systému

2.4.7 Příprava a aplikace modelů predikce ekonomických dopadů nových technologií
a zavádění inovací ve zdravotnictví

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
Vznik multioborového konsorcia pro přípravu a implementaci modelů predikujících a hodnotících ekonomické a klinické dopady nových technologií a zavádění inovací
ve zdravotnictví
Vývoj a implementace metodik pro kritické hodnocení nákladové efektivity a přínosu inovací a moderních technologií (včetně zdravotnických prostředků) ve zdravotnictví
Vytvoření modelů zapojení pacientů (uživatelů péče) v procesech veřejné zdravotní politiky a posílení odborné a technické kapacity orgánů veřejné správy k zapojení pacienta

2.4.8 Sestavení modelů hodnocení a optimalizace nákladů zdravotních a sociálních služeb, ekonomika zdravotně-sociálního pomezí systému

Deskriptory:
IX.e financování sociálních služeb
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.f nemocenské pojištění
Metodické nastavení systému hodnocení indikátorů výkonnosti, dostupnosti a kvality služeb na zdravotně-sociálním pomezí na modelovém příkladu Center duševního zdraví.

2.4.9 Vytvoření modelů udržitelného financování systémů integrované péče, komunitní psychiatrické péče a domácí péče

Deskriptory:
IX.e financování sociálních služeb
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XIX.d zdravotní pojištění
Vývoj modelů dlouhodobě udržitelného systému poskytování zdravotních služeb v modelech integrované péče
Vývoj modelů dlouhodobě udržitelného systému poskytování zdravotních služeb v modelech komunitní a domácí péče

2.4.10 Rozšíření hodnocení nákladové efektivity nových technologií (HTA) i na nelékové inovace a technologie

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
Vývoj a implementace metodik hodnocení nákladové efektivity nových technologií (HTA) pro oblast nelékových inovací a technologií, včetně programů sekundární a terciální prevence vážných onemocnění a jejich implementace při zavádění a inovacích screeningových programů