Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1.2. "Strategický cíl"
1.2.1 "Dílčí cíl"
1.2.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti

1.2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti

1.2.1 Prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a nastavení podpůrných informačních opaření pro systém managementu krizových situací

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
Rozvoj datové a informační základny a informačního systému monitoring infekčních nemocí (IS IN) a dalších nově se objevujících hrozeb pro zdraví obyvatelstva a tvorba výstupů pro užití odbornou i širokou veřejností
Rozvoj systému epidemiologické bdělosti za účelem stanovení systému účinných opatření k potlačování nebo likvidaci dané nákazy a predikce případných nových výskytů nákazy.
Tvorba a realizace plánů připravenosti na řešení aktuálních zdravotních hrozeb pro veřejné zdraví
Podpora rozvoje infekčních oddělení ve všeobecných nemocnicích
Tvorba a realizace strategie pro omezení výskytu a důsledků antimikrobiální rezistence
Tvorba a realizace komunikační strategie v oblasti očkování
Zajištění administrativního a technického zázemí pro orgány ochrany veřejného zdraví

1.2.2 Ochrana zdraví obyvatel ČR v kontextu environmentálních rizik (chemické látky, nadměrná hluková zátěž, projevy změny klimatu apod.)

Deskriptory:
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
Posílení informační základny v oblasti rizik ze životního a pracovního prostředí
Rozvoj hygienických registrů a edukace veřejnosti o možných škodlivých vlivech životního a pracovního prostředí
Realizace monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí

1.2.3 Prevence užívání návykových látek, realizace screeningu, časné diagnostiky a krátké intervence v oblasti závislostního chování

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
Podpora realizace aktivit a programů v oblasti primární prevence z hlediska působnosti rezortu zdravotnictví vedoucí ke snížení míry užívání tabáku/nikotinu, rizikové konzumace alkoholu a dalších návykových látek v populaci, včetně medializace této problematiky
Zajištění pravidelného proškolení zdravotnických pracovníků v provádění včasné diagnostiky a krátkých intervencí v oblasti závislostního chování
Systémová podpora zvýšení motivace pro realizaci krátké intervence v oblasti závislostního chování zdravotnickým personálem

1.2.4 Tvorba Národního programu zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti, realizace dílčích programů a monitoring zdravotní gramotnosti

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
Implementace Národního programu podpory zdravotní gramotnosti realizací schválených intervenčních projektů
Vytvoření programu Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti působením na adolescentní populaci ve spolupráci s lékaři primární péče
Nastavení systému školení pedagogických pracovníku se zaměřením na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti u žáků a realizace školení
Nastavení systému vzdělání všeobecných sester ve zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti obyvatel a podpoře zdraví
Podpora pohybové aktivity a realizace programů na zastavení nárůstu nadváhy a obezity u dětí a dospělých a medializace tohoto tématu
Realizace pravidelného monitoringu zdravotní gramotnosti v rámci mezinárodního srovnávacího šetření

1.2.5 Vybudování a rozvoj center prevence ve zdravotnických zařízeních

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vytvoření řídicího a metodického zázemí pro založení center prevence ve zdravotnických zařízeních
Zřízení a testovací provoz sítě center prevence ve zdravotnických zařízeních v ČR – primární, sekundární a terciální prevence chronických neinfekčních onemocnění
Dobudování a rozvoj regionálních center podpory zdraví (RCZP) ve všech krajích ČR
Stabilizace regionálních center podpory zdraví ve všech krajích ČR
Pravidelný monitoring zdravotního stavu populace

1.2.6 Vybudování a rozvoj Národního zdravotnického informačního portálu

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
Dokončení produkční verze systému Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP)
Správa, tvorba a aktualizace obsahu Národního zdravotnického informačního portálu
Vývoj nových funkcionalit Národního zdravotnického informačního portálu, včetně e-learningového modulu

1.2.7 Posilování časného záchytu nemocí a rizikových faktorů ve všech segmentech péče a zavádění nových programů časného záchytu

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vývoj a diseminace doporučených postupů pro časný záchyt onemocnění a rizikových faktorů v různých prostředích, včetně následných pacientských trajektorií
Vývoj a diseminace edukačních materiálů pro časný záchyt onemocnění (znalost jejich symptomů) a jejich rizikových faktorů pro širokou veřejnost
Vývoj instrumentů pro zvyšování participace populace na programech časného záchytu (integrované hodnocení rizikových faktorů a symptomů v různých segmentech péče, lékárnách a komunitním prostředí, samovyšetření s pomocí mHealth aplikací apod.)
Výběr, realizace a vyhodnocení vhodných programů časného záchytu onemocnění. Příprava metodických pokynů pro realizaci programů časného záchytu onemocnění

1.2.8 Rozvoj institucionálního zázemí pro optimalizaci sekundární prevence a zvyšování kvality stávajících populačních screeningových programů

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
Institucionální ukotvení činnosti Národního screeningového centra
Vývoj a kultivace datové základny realizace screeningových programů
Monitoring a evaluace populačních screeningových programů
Zajištění informovanosti a adresného zvaní občanů
Rozvoj doporučených postupů, hodnocení kvality a akreditace screeningových center
Inovace existujících populačních screeningových programů