Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Strategický cíl"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce lázeňství České republiky 2022+

Podpora léčby dětí a dorostu

1 strategický cíl – Podpora léčby dětí a dorostu

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
Efektivně využívat lázně pro pacienty ve věku do 18 let (poúrazové stavy, po těžkých nemocích a dalších diagnózách spojených s neurohumorální dysbalancí, diabetiků, astmatiků.

Narovnání podmínek komplexní a příspěvkové péče

2 strategický cíl – Narovnání podmínek komplexní a příspěvkové péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
Investice do státních lázní/dotační programy (péče o přírodní léčivé zdroje a vybavení balneoprovozu)

Úprava nastavení systému financování lázeňské péče

3 strategický cíl – Úprava nastavení systému financování lázeňské péče

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
XIX.d zdravotní pojištění
Propojení ekonomicky aktivních osob s lázeňskou péčí - přímé překlady pacientů do lázeňských zařízení (odstranění bariéry nemoznosti čerpání následné péče v lázeňském zařízení při institutu pracovní neschopnosti)
Vznik screeningového preventivního programu typu „Gnothi seauton“, kdy by v rámci lázeňského pobytu byla provedena sada vyšetření směřujících k odhalení případů s potenciálně vysokým rizikem zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s komorbiditami pojištěnce

Úprava prováděcích dokumentů ochrany zdrojů a lázeňských míst

4 strategický cíl – Úprava prováděcích dokumentů ochrany zdrojů a lázeňských míst

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Publikace metodického doporučení pro kvalitu lázeňské péče (resp. standard jednotlivých procedur)
Definování minimální lůžkové kapacity a redefinování nepodkročitelného výpočetního základu pro minimální personální zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb. (60 lůžek).

Přispívat rozvoji výzkumu v oblasti lázeňství

5 strategický cíl – Přispívat rozvoji výzkumu v oblasti lázeňství

Deskriptory:
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.j specializované poradenské služby
MZ jako spolupracující subjekt výzkumných organizací, který přispívá formou organizace kooperační platformy, případně dále v rámci dat, která má k dispozici a zkušeností, které může poskytnout. Základem budoucího podporovaného výzkumu by se měly stát klinické studie, HTA; inovace a udržitelnost zdrojů v kontextu klimatických a antropogenních faktorů. Pozn. Výzkum a vývoj je řešen samostatným strategickým materiálem resortu. Více viz https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/koncepce-zdravotnickeho-vyzkumu-do-roku-2030

Uplatnit potenciál lázeňské péče v rámci primární prevence

6 strategický cíl – Uplatnit potenciál lázeňské péče v rámci primární prevence

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
Návrh screeningového programu zaměřeného na primární prevenci onemocnění spojených s obezitou, hypertenzí, hladinou cholesterolu, riziky vzniku diabetu II a dalších.

Udržitelný rozvoj lázeňského prostředí a jeho zdrojové základny

7 strategický cíl - Realizovat opatření pro udržitelný rozvoj lázeňského prostředí a jeho zdrojové základny

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XXIV.a udržitelný rozvoj
Vytvoření manuálu pro tvorbu nového lázeňského statutu
Revize opatření ve vyhláškách o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů v kontextu vyšší úrovně geologického poznání, hydrologické situace a vývoje klimatu v ČR.
Definovat pojem terapeutická krajina