Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1.1. "Prioritní oblast"
1.1.1 "Strategický cíl"
1.1.1.1 "Dílčí cíl"

Rozbalit detaily

Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 [akt. 2023]

1.1. Socioekonomické aspekty zdravotnictví

Vznik institucionálního zázemí, ve kterém dochází k novému typu mezioborové spolupráce lékařských a sociálně-vědních oborů

Deskriptory:
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
1 Sběr, kvalita a aplikace dat o zdravotní péči a chování obyvatel
2 Měření dopadů programů a analýza nových programů či legislativních návrhů státními i nezávislými odborníky
3 Rozvoj nové metodologie a interdisciplinární spolupráce ve zdravotnictví Rozvoj metod a implementace hodnocení zdravotnických technologií.
4 Sociální determinanty zdraví a genderová dimenze

1.2. Digitalizace zdravotnictví

Výzkum a vývoj digitálních technologií povede ke zlepšení zdraví populace, zplnomocnění pacienta a kvality služeb pro pacienta.

Deskriptory:
IV.f technické inovace
1 Digitalizace umožní zlepšení zdraví populace a kvalitu zdravotních služeb
2 Digitalizace povede ke zlepšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a vyšší míru integrace dat v rámci systému poskytovatelů zdravotní péče
3 Vyšší míra využití datových zdrojů v českém zdravotním systému

1.3. Demografické změny a péče o seniory

Přinést co nejvyšší standard kvality zdravotní a sociální péče v každém kontaktním bodě (primární péče, terénní služby, lůžková akutní i následná péče, respitní péče) také s využitím zkvalitňování rozhodování založeném na datech a důkazech (data based and evidence based decision making) a hodnocení výsledků v oblasti zdraví pomocí inteligentních dat a aplikovaných poznání.

Deskriptory:
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Analýza struktury poskytovatelů a poskytované sociálně zdravotní péče u seniorů a seniorek (seniorské populaci)
2 Analýza a řešení potřeb v oblasti sociálně zdravotní péče u seniorů (zejména u velmi starých osob)
3 Raná prevence vzniku a zmírňování dopadů involučních změn včetně využití moderních technologií
4 Podpora kvalitní a bezpečné péče o pacienty s ohledem na věkově specifická rizika a prevenci nežádoucích událostí při zajištění dlouhodobé lékařské a ošetřovatelské péče

1.4. Zdravotní péče

Klíčovým cílem výzkumu v oblasti zdravotní péče je zajistit pacientům odborně prověřenou (evidence-based), včasnou a kvalitní zdravotní péči, která je poskytována ekonomicky efektivním způsobem.

Deskriptory:
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.g netechnické inovace
1 Analýza potřeby a spotřeby (využití) zdravotní péče u osob s chronickým onemocněním
2 Měřitelnost výsledků zdravotní péče
3 Kapacity, spotřeba a dostupnost zdravotní péče
4 Lidské zdroje ve zdravotnictví
5 Participační práva pacientů a respekt k autonomii jejich vůle
6 Prostředky ochrany práv osob při zanedbání zdravotní péče

1.5. Podpora zdravotní gramotnosti a orientace na pacienta

Na základě výzkumu a s využitím zkušeností z dalších evropských zemí bude vytvořen Národní program podpory zdravotní gramotnosti.

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Monitoring úrovně zdravotní gramotnosti
2 Výzkum kompetencí a potřeb aktérů zdravotní gramotnosti
3 Výzkum specifických cílových skupin Národního programu zdravotní gramotnosti
4 Výzkum specifických oblastí zdravotní gramotnosti
5 Kompetence zdravotníků v oblasti zdravotní gramotnosti
6 Boj proti nevědeckým názorům ve zdravotnictví
7 Posílení zdravotní gramotnosti nezatížené genderovými stereotypy

1.6. Podpora zdraví a prevence

Metabolické a endokrinní choroby

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Definice souboru sledovaných markerů pro vznik nejčastějších metabolických poruch a jejich komplikací

Nemoci oběhové soustavy

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Populační studie: data o vývoji klíčových onemocnění v čase
2 Populační intervence, zhodnocení vlivu preventivních opatření

Nádorová onemocnění

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Screening a sekundární prevence
2 Identifikace rizikových faktorů a rizikových jedinců v populacích

Chronické nemoci plic

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Zvýšení povědomí o plicním zdraví a faktorech jej ovlivňujících

Onemocnění krve

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Identifikace rizikových faktorů a rizikových jedinců v populacích

Nervová a psychická onemocnění

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Populační studie: data o onemocněních
2 Populační intervence, zhodnocení vlivu nových služeb a preventivních opatření

Nemoci pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Epidemiologie degenerativních a metabolických onemocnění pohybového aparátu a autoimunitně zprostředkovaných chorob gastrointestinálního traktu

Závislosti

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Vazby
2 Společenský dopad
3 Využití eHealth a ICT assisted technologie v léčbě a prevenci závislostí

1.7. Globální zdraví

Na základě objektivních indikátorů charakterizovat stav globálního zdraví, popsat vývojové trendy a kvantifikovat zdravotní dopad různých intervencí a politických přístupů. Rozpoznat rizikové vlivy nových technologií, nových chemických látek, z exponenciálního nárůstu elektromagnetických polí, zvýšené hlukové zátěže, světelných emisí atd. Stejně jako biologických činitelů, fyzikálních a psychosociálních faktorů životního a pracovního prostředí na zdraví a jejich zmírnění prostřednictvím kombinace preventivních a nápravných ochranných opatření.

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Vlivy životního a pracovního prostředí na zdraví
2 Vliv výživy a stravovacích návyků na zdraví
3 Infekční nemoci
4 Toxikologie a zdravotní bezpečnost
5 Pracovní lékařství a nemoci z povolání
6 Inovativní přístup k podpoře zdraví a intervenční programy v rámci primární prevence

1.8. Patogeneze a rozvoj chorob

Metabolické a endokrinní choroby

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Etiologie a patofyziologie metabolického syndromu
2 Etiologie a patogeneze imunitně zprostředkovaných endokrinních chorob
3 Patogeneze a léčba komplikací diabetu

Nemoci oběhové soustavy

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Objasnění etiologických faktorů a patofyziologických dějů ovlivňujících vznik a průběh kardiovaskulárních (KVO) a cerebrovaskulárních onemocnění (CVO)
2 Rozvoj časné diagnostiky kardiovaskulárních (KVO) a cerebrovaskulárních onemocnění (CVO) a nalezení léčebných modalit a postupů v terapii kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění s vyšší terapeutickou efektivitou a vyšší šetrností pro nemocného

Nádorová onemocnění

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Prohloubení poznání v oblasti patogeneze a rozvoje nádorových chorob a identifikace nových terapeutických cílů
2 Zdokonalení diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, především díky implementaci precizní medicíny, léčivých přípravků pro moderní terapie, cílených léčiv a moderní radioterapie
3 Zlepšení kvality života pacientů s nádorovou chorobou díky lepšímu pochopení faktorů provázejících nádorové onemocnění a jeho léčbu

Chronické nemoci plic

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Ovlivnění doposud neléčitelných a progredujících chronických nemocí ve smyslu zastavení progrese či nalezení cest k reverzi procesu.
2 Stanovení nových léčebných postupů využitím již známých cílených léků v rámci repurposing či kombinace stávajících léků. Návrhy pro nové léčebné modality na základě fenotypově specifických markerů patogeneze.

Onemocnění krve

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Prohloubení poznání v oblasti patogeneze a rozvoje krevních chorob a identifikace nových terapeutických cílů
2 Zdokonalení diagnostiky a léčby krevních onemocnění, především díky implementaci precizní medicíny, léčivých přípravků pro moderní terapie, cílených léčiv a moderní radioterapie
3 Zlepšení kvality života pacientů s krevní chorobou díky pochopení faktorů provázejících nádorové onemocnění a jeho léčbu

Nervová a psychická onemocnění

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Psychická a neurologická onemocnění
2 Diagnostika onemocnění nervové soustavy
3 Vyšší efektivita léčebných postupů u onemocnění nervové soustavy
4 Zajištění kvality života u pacientů s onemocněním nervové soustavy

Onemocnění pohybového aparátu a zánětlivá onemocnění

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Etiologie a patogeneze degenerativních a metabolických onemocnění pohybového aparátu
2 Výzkum v oblasti traumatologie pohybového aparátu

Imunopatologické choroby

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Definování faktorů vzniku imunopatologických onemocnění a identifikace nových cílů k diagnostice a cílené léčbě těchto chorob

Infekční onemocnění

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Etiologie a terapie významných infekčních onemocnění
2 Epidemiologie antimikrobiální rezistence
3 Nové diagnostické metody

Onemocnění perinatálního období a dětského věku

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Onemocnění vznikající prenatálně, perinatálně a v raném dětském věku
2 Vzácná onemocnění
3 Chronická imunopatologická onemocnění s environmentální komponentou

1.9. Inovativní řešení pro medicínu

Personalizovaná medicína a nové diagnostické a teranostické postupy

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Vysokokapacitní molekulárně-biologické metody a bioinformatické nástroje pro účely personalizované medicín
2 Sekvenace genomu (WGS) vybraného vzorku populace ČR
3 Výzkum a vývoj inovativních diagnostických a teranostických nástrojů
4 Personalizovaná prevence nemocí
5 Personalizovaná léčba

Nízkomolekulární léčiva

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Nové nízkomolekulární sloučeniny
2 Identifikace nových terapeutických cílů, nové metody a postupy pro biologické testování

Léčivé přípravky pro moderní terapie

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Výzkum a vývoj léčivých přípravků pro genové terapie
2 Výzkum a vývoj léčivých přípravků pro somatobuněčné terapie
3 Výzkum a vývoj léčivých přípravků tkáňového inženýrství
4 Precizní genomika jako nástroj optimalizace a stratifikace pacientů vhodných pro genové a somatobuněčné terapie
5 Podpora proof-of-concept klinických studií fáze I/II pro hodnocení bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků pro moderní terapie
6 Etické, právní, regulační a socio-ekonomické aspekty výzkumu, vývoje a léčby pacientů s využitím ATMP léčivých přípravků

Biologická léčiva včetně profylaktických a terapeutických vakcín

Deskriptory:
IV.f technické inovace
1 Nová biologická léčiva
2 Nové vakcíny pro prevenci a léčbu nemocí

Nové formulace léčiv

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Vývoj nových nosičů pro časově a místně specifické uvolňování léčiv
2 Systémy pro farmakoterapeuticky rezistentní onemocnění a pro překonávání biologických bariér
3 Zavádění nových formulačních technologií do výzkumu, vývoje i produkce lékových forem

Vývoj a výzkum v oblasti nových lékařských přístrojů a zařízení

Deskriptory:
IV.f technické inovace
1 Vývoj a výzkum medicínských zobrazovacích technik
2 Rozvoj minimálně invazivních léčebných technik a jejich srovnání s klasickými postupy
3 Rozvoj na poli navigačních a robotických systémů
4 Vývoj a výzkum v oblasti lékařských implantátů – neurostimulátory a srdeční implantáty

Inovativní výzkum v chirurgii včetně transplantací

Deskriptory:
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
1 Neinvazivní léčba
2 Hybridní výkony
3 Náhrada tkání a orgánů
4 Léčebné postupy

Telemedicína a eHealth

Deskriptory:
IV.f technické inovace
1 Vytvoření datového prostředí

Inovativní postupy v oblasti paliativní a podpůrné péče

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
1 Efektivní organizace zdravotních služeb u pacientů v paliativní péči
2 Kompetence zdravotníků v oblasti komunikace a etiky
3 Inovativní postupy v symptomové léčbě v paliativní péči