Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026

Aktivita č.1 – Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ

Ustavit / vytvořit Národní centrum elektronického zdravotnictví, které bude mít za úkol programově a hospodárně koordinovat a podporovat rozvoj digitalizace, udržovat a rozvíjet koncepci národního systému elektronického zdravotnictví.

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Projednání a schválení organizačního zabezpečení NCeZ zajišťujícího řádné fungování systému elektronického zdravotnictví, včetně kompetencí a odpovědností a kompetencí nadřazeného strategického orgánu, pracovně „Rady eHealth“, reprezentující klíčové stakeholdery ve zdravotnictví.
Organizační zajištění NCeZ odbornými kapacitami, včetně externích pracovníků.

Aktivita č. 2 – ePreskripce

Připravit postupný náběh plnohodnotné elektronické preskripce včetně plánovaných funkcionalit 2. etapy eReceptu.

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
První etapa spuštění eRecept dle platné legislativy k lednu 2018 – plánované rozšíření funkcionalit
- umožnění předávat poznámky ze strany lékárníka směrem k lékaři,
- využití webového rozhraní pro vybrané skupiny uživatelů,
- využití mobilních aplikací pro vybrané skupiny uživatelů (přístup lékaře k preskripci bez nutnosti být u „svého“ lékařského systému v ordinaci),
- umožnění přístupu pacienta k veškerým vystaveným a vydaným receptům jeho osobě,
- umožnění schvalovat předepsaný LP revizním lékařem,
- umožnění notifikace pacienta na mobil nebo e-mail ve vybraných případech s jeho souhlasem,
- zkrácení identifikátoru eReceptu – 12 místný alfanumerický kód s vyloučením některých sporných znaků,
- čtyři cesty předání identifikátoru pacientovi (SMS, e-mail, průvodka, webová/mobilní aplikace),
- plné využívání systémů a funkcionalit eGovernmentu (Základní registry, JIP/KAAS, ISDS, KMVS – CzechPoint, CMS, eIDAS - NIA),
- odstranění nutnosti pro uživatele (lékárny) používat routery pro komunikaci.
Druhá etapa zpřístupnění lékového záznamu (2018 – 2021)
- změna zákona o léčivech, zákona o návykových látkách a příslušných vyhlášek,
- spuštění lékového záznamu pacienta – úprava legislativy, definování práv přístupu (rozsahu oprávněných osob),
- kontrola duplicit – závisí na spuštění lékového záznamu pacienta,
- interakce – závisí na lékovém záznamu pacienta a na odborném stanovisku, jak budou interakce definovány,
- rozšíření počtu položek LP na eReceptu – úprava legislativy,
- eRecepty na OPL (předpis na omamné a psychotropní látky) – úprava legislativy.

Aktivita č. 3 - Vybudování základní informační infrastruktury eHealth - resortního datového rozhraní pro komunikaci transakčních informačních systémů

Vytvoření / úprava referenčních registrů + Vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků + Zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví v souladu s principy eGovernmentu.

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
V.e interoperabilita
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Tato konkrétní aktivita bude realizována projektovým záměrem vytvoření Integrovaného datového rozhraní resortu (IDRR), který vytváří resortní sběrnici (tzv. resortní service bus) a související infrastrukturu. Obdobné resortní sběrnice vytvářejí i jiné resorty státu, postupují přitom v souladu s doporučeními Hlavního architekta státní a veřejné správy zřízeného v gesci MV ČR a realizují tak sdílený datový fond ČR.

Aktivita 4: Výměna zdravotnické dokumentace

Podpora výměny zdravotnické dokumentace je rozsáhlým souborem aktivit, které je nutné realizovat postupně. Dotýká se všech poskytovatelů zdravotních služeb a vyžaduje citlivé provádění změn, aby se podařilo smysluplně a úspěšně překonat počáteční bariéry a zavedené postupy, v souladu se záměry formulovanými Národní strategií elektronického zdravotnictví.

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Projekty poskytovatelů zdravotních služeb
Vytvoření centrálního indexu zdravotnické dokumentace.
Zahájení připojování a propojování jednotlivých PZS.

Aktivita 5: Kybernetická bezpečnost

Problematika kybernetické bezpečnosti se v obecné rovině týká všech organizací v resortu Ministerstva zdravotnictví. Hlavní zacílení je ale v souladu s dikcí zákona č. 181/2014 Sb. směřováno k organizacím, které jsou správcem či provozovatelem informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému.

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Podrobné realizační kroky jsou popsány v Akčním plánu pro oblast kybernetické bezpečnosti resortu MZ ČR (MZ ČR, 2016). Významným faktorem pro realizaci projektů kybernetické bezpečnosti je využití dotačních programů EU, které jsou aktuálně vypsané. Záměrem MZ ČR je podpořit jejich plošné využití poskytovateli zdravotních služeb. Předpokladem je podávání žádostí k čerpání prostředků z programu IROP ihned po vypsání nové výzvy na kybernetickou bezpečnost už v roce 2017 a zahájení projektů v roce 2018. Harmonogram zavádění resortního systému řízení kybernetické bezpečnosti je předmětem samostatného Akčního plánu pro oblast kybernetické bezpečnosti resortu MZ ČR.

Aktivita 6: Telemedicína

Cílem této aktivity je vybudovat systém podpory programů telemedicíny v ČR společně s řízením životního cyklu (plánování, pilotní studie, zavedení programu, monitoring programu, vyhodnocení programu, inovace programu), aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel ČR spolu bezpečností a efektivitou.

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Ministerstvem zdravotnictví je připravován projektový záměr na podporu této aktivity. Záměr je připravován do výzvy 39 Operačního programu Zaměstnanost s cílem podání žádosti v roce 2017 a následného zahájení realizace projektu.

Aktivita 7: Portál elektronického zdravotnictví

Cílem této aktivity je zejména vytvoření vstupního bodu pro aktivní přístup občanů k ověřeným a zaručeným informačním zdrojům o zdravém způsobu života, o postupech a metodách zdravotní péče, o síti zdravotnických zařízení a jejich kvalitativních parametrech, o možnostech ochrany a podpory zdraví, o prevenci a preventivních programech, o nemocech, o programech péče o chronicky nemocné, nástroje k aktivní roli občana. Zajištění přiměřené orientace občanů, zdravotnických profesionálů a pracovníků správních orgánů, vedoucí k rozvoji využití informací ve vhodných informačních zdrojích. Podpora při řešení životních situací v oblasti nejen zdravotní péče, ale i správních agend.

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
K této aktivitě je připravován samostatný implementační plán. Ministerstvem zdravotnictví je připravován projektový záměr na podporu této aktivity. Záměr je připravován do Operačního programu Zaměstnanost (výzva 29 nebo 25) s cílem podání žádosti v roce 2017 a následného zahájení realizace projektu.