Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva životního prostředíZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 2021 2030
Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (2021) 2021 2040
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020) 2020 2023
Aktualizace národního programu snižování emisí (2019) 2019 --
Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023 2018 2023
Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050 2021 2030
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 2022
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 2012 2020
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010) 2010 2015
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050 2016 2035
Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 2015 2024
Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 2017 2030
Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) 2014 2020
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025 2016 2025
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 2016 2025
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2021) 2021 2030
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 2015 2020
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020) 2021 2030
Dokumentů: 16

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
2. implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (pro roky 2022-2025) 2022 2025
Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice (2018) 2018 2030
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2021) 2021 2025
Národní program Životní prostředí 2015 --
Nová zelená úsporám [akt. 2016] 2015 2024
Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014 2023
Státní program ochrany přírody a krajiny (2020) 2020 2025
Dokumentů: 7

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) 2015 2021
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 27..archiv show