Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva životního prostředíDokument Od Do
Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020) 2020 2023
Aktualizace národního programu snižování emisí (2019) 2019 --
Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023 2018 2023
Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice (2018) 2018 2030
Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (2018) 2018 2030
Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050 2021 2030
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 2022
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 2012 2020
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010) 2010 2015
Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025 2016 2025
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) 2017 2020
Národní program Životní prostředí 2015 --
Nová zelená úsporám [akt. 2016] 2015 2024
Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014 2023
Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 2015 2024
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) 2015 2021
Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 2017 2030
Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) 2014 2020
Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 2021 2030
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025 2016 2025
Státní program ochrany přírody a krajiny (2020) 2020 2025
Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (2021) 2021 2040
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 2016 2025
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2021) 2021 2030
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 2015 2020
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020) 2021 2030
Dokumentů: 27


..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů