» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 12/2023 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa hlavního města Prahy

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje HMP 2014+ Územně analytické podklady HMP 2014+Územní energetická koncepce HMP2013–2033 (akt. 2014)Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty HMP2016–2025Povodňový plán HMP 2016+Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvoje*1*6*8*10*2Koncepce primárníprevence rizikovéhochování dětía mládeže HMP2022–2027 Strategie prevence,snižování negativníchdopadů a ukončováníbezdomovectvív Praze do roku 2030Koncepce HMPpro oblast integracecizinců 2022–2027[akt. 2022] Koncepce prevencekriminality HMP2017-2021Akční plán proimplementaci územníenergetické koncepceHMP 2018-2022Koncepce politiky HMPve vztahu k národnostnímmenšinám2021-2025Strategie romskéintegrace v HMP2022-2030Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdravípřed škodlivými účinkynávykových látekVzdělávání,sportRegionální rozvojVaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategický plán HMP 2016–2030Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy HMP 2020–2024Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb HMP 2022–2024[3. aktualizace][akt. 2023]Strategie HMPpro oblast závislostníhochování 2022-2027Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny HMP 2008+Krajský plánodpadového hospodářstvíHMP 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna aglomerace Praha - CZ01 2020+Plány dílčích povodí 2016+Kulturní politika HMP22+ (2022) OstatníKrizový plán HMPHavarijní plán HMPPoplachový plán HMPplán obrany HMPPandemický plán HMPZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb.,o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 HMP 2018–2020Akční plán snižováníhluku aglomeracePraha 2019Dopravní plánHMP 2021–2025Plán rozvojesportua sportovníchzařízeníHMP 2021–2032Koncepce rozvoje cyklistické dopravy HMP 2010–2020(akt. 2014)Koncepce účinějšípéče o památkový fond HMP 2000+Krajský akční plánIII Praha (2023) Protikorupční strategieHMP 2022–2027Strategie rozvojeveřejných prostranství HMP (2014)Strategie řízenía rozvoje HMP 2015–2020Zásady rozvojepěší dopravyHMP 2010+Koncepce příjezdovéhocestovního ruchu HMP(2020)Strategie podporyalternativních pohonůHMP do roku 2030Koncepce odstraňováníbariér ve veřejnéhromadné dopravěHMP (2014)Plán odpadovéhohospodářství HMP2017 (do roku 2026) Plán udržitelné mobility HMP a okolí(2019)Regionální inovační strategieHMP (revize 2023) [akt. 2023]Plán udržitelnémobility HMP a okolí- Akční plán 2019-2023Strategie rozvoje pražské metropolitníželeznice (2018)Strategie rozvojebydleníHMP 2021–2030 Strategie aktivnímobility v Praze(2022)Cirkulární Praha 2030:Strategie HMP pro přechodna cirkulární ekonomiku(2022) Strategie adaptace HMPna změnu klimatu(2017)Implementační plánStrategie adaptace HMPna změnu klimatu2020–2024 Klimatický plán HMPdo roku 2030 (2021) Koncepce péče o zeleň HMP(2010) KoncepceSmart Praguedo roku 2030 (2017)Strategie ICTHMP 2019–2025 Celoměstskákoncepce rozvojeinformačníchsystémů pro potřebyHMP a městskýchčástí do 2025Plán regionálnípéče pro oblastduševního zdravív Praze2020-2030 Plán regionálnípéče o duševnízdraví v HMP2024-2027
zobrazit legendu