» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 06/2018 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa hlavního města Prahy

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduStrategický plán HMP (2008)Územní energetickákoncepce2013-2033Koncepce rozvojecyklistické dopravy a rekreačnícyklistiky v hl.městě Praze doroku 2020Koncepce EVVO2004 - 2015Akční plán kekoncepci EVVO2014 - 2015Střednědobý plán rozvoje sociálníchslužeb 2013-2015Koncepce účinnější péče o památkový fond (2001)Koncepce kulturnípolitiky (2017-2021)Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.379/2005 Sb.,o návykových látkáchZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíPlán odpadovéhohospodářství2012Koncepce péčeo zeleň (2010)Zásady územního rozvoje (2014)Územně analyticképodklady (2014)Regionální inovační strategieHMP (Pražská RIS 3)(2014-2020)Zákon č.258/2000 Sb.,o ochraněveřejnéhozdravíProgram realizace strategické koncepce HMP 2009 - 2015Akčníplán snižováníhluku (2008)Koncepce prevencekriminality 2017-2021Protidrogová politika2014 - 2020Koncepce primárníprevence rizikovéhochování dětí amládeže 2014-2020Koncepce návrhůřešení problematikybezdomovectví vPraze v letech2013-2020Koncepce hl. m.Prahy pro oblast integrace cizinců (2014)Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojvzdělávací soustavy (2012)
zobrazit legendu