» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 07/2017 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Olomouckého kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje OK, aktualizace č. 1 [akt. 2011]Územně analytické podklady OK (2015+)Regionální inovační strategie OK (2011)Strategie prevence kriminality OK 2017–2021 [akt. 2008]Územní energetická koncepce OKMarketingová studie cestovního ruchu OK 2014–2016Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty OK(2004)Povodňový plán OKZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu OK 2015–2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK (2016)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb OK 2015–2017Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením (2016)Strategický protidrogový plán OK 2015–2018Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy OK do r. 2020Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území OKPlán odpadovéhohospodářství OK 2016–2025Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší OKPlán rozvoje vodovodů a kanalizací OK 2017–2027Plány dílčích povodí (2016–2021)Koncepce rozvoje kultury a památkové péče OK pro období 2017–2020Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v OKOstatníKrizový plán OKHavarijní plán OKPoplachový plánPlán obrany krajePandemický plán krajeZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS 3 za OK (2014)Akční plán protihlukových opatření silnic pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví OK 2016Plán dopravní obslužnosti území OKAktualizace Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v OK pro 2014–2018Protihluková opatření aglomerace Olomouc 2015Koncepce rozvoje cyklistické dopravy OK 2017
zobrazit legendu