» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Olomouckého kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje OK 2008+ (akt. 2019)Územně analytické podklady OK 2017+Regionální inovační strategie OK 2011+ Strategie prevence kriminality OK 2022–2027 Územní energetická koncepce OK2017–2040Marketingová studie cestovního ruchu OK 2014–2016 Povodňový plán OK 2005+ (akt. 2018)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvoje*1*6*8*3*10*2Program rozvojecestovního ruchu OK2021-2027 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK (2020)Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením OK 2016+Strategie prevencea snižování škodspojených sezávislostním chovánímv OK 2023-2026Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy OK do roku 2030Koncepce ochrany přírody a krajiny OK 2004–2014(v platnosti)Plán odpadového hospodářství OK 2016-2026 (akt. 2023)Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 2016–2020Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK 2017–2027Plány dílčích povodí 2016–2021Koncepce rozvoje kultury, kreativitya památkové péčeOK 2022–2029 Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním OK 2017+OstatníKrizový plán OKHavarijní plán OKPoplachový plán OKDílčí plán obrany OKPandemický plán OKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 OK [akt. 2020]Akční plán protihlukových opatření OK 2016+Plán dopravní obslužnosti OK(2019)Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu OK 2024-2028Koncepce rozvoje cyklistické dopravy OK (2018)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb OK 2024–2026Akční plán koncepcerodinné politiky OK2023Koncepce rodinné politiky OK 2023-2027Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019)Akční plán rozvojesociálních služebOK na rok 2024Koncepce vzděláváník udržitelnému rozvojiOK 2021-2024Strategie OKo vodě (2021)
zobrazit legendu