Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategické dokumenty
I. Průmysl a stavebnictví
I.a suroviny
I.b materiály
I.f průmyslová odvětví (hutnictví, strojírenství, elektrotechnika …)
II. Energetika, teplárenství, plynárenství
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
II.f druhotné zdroje energie
III. Podnikání a zahraniční obchod
III.a podnikatelské prostředí
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.h inovační podnikání
V. Informační a komunikační technologie
V.a širokopásmové připojení
V.b vysokorychlostní sítě
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
VI. Vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII. Zaměstnanost a trh práce
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.b nezaměstnanost
VII.c služby zaměstnanosti
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.e mobilita pracovní síly
VII.h odborné vzdělávání
VIII. Sociální začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
VIII.e začleňování cizinců
IX. Sociální služby
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
X. Rodinná politika
X.a soulad soukromého a pracovního života
XI. Doprava
XI.a silniční doprava
XI.b vodní doprava
XI.c železniční doprava
XI.d letecká doprava
XI.e multimodální doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XII. Životní prostředí
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.g omezování hluku a vibrací
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XIII. Zdravotnictví
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIV. Cestovní ruch
XV. Kultura
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XVI. Bydlení
XVII. Veřejná správa
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XVIII.a zemědělství
XVIII.b lesnictví
XVIII.c rybářství
XVIII.d potravinářství
XVIII.e myslivost
XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.a finance a finanční trhy
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XIX.e důchody
XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.b kriminalita a prevence kriminality
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.i Evropská unie
XXI. Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII. Demografie a propopulační opatření
XXII.a demografie a propopulační opatření
XXIII. Ochrana spotřebitelů
XXIII.a bezpečnost výrobků a služeb
XXIII.c práva spotřebitelů
XXIV. Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění