*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1551 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 51 na mezinárodní úrovni
- 284 na národní úrovni ČR
- 217 na úrovni regionální
- 195 na úrovni oblastní
- 804 na úrovni místní

.. a dalších 628 v archivu

Dokumenty mezinárodníDokument Od Do
7. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 – EAP (2014) 2014 --
Akční plán digitálního vzdělávání EU (2018) 2018 --
Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 (2017) 2017 2025
Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi (2011) 2011 --
Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010) 2010 --
Evropa 2020 / Europe 2020 (2010) 2010 2020
Evropská směrnice o odpadech (2008, změna 2018) 2008 --
Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014) 2014 --
Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018) 2018 --
Evropská úmluva o krajině (2000) 2000 --
Evropský strategický plán pro energetické technologie - plán SET (2007) 2007 --
Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016) 2016 --
Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020 2012 2020
Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007) 2007 --
Mládež v pohybu (2010) 2010 --
Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (2016) 2016 --
Nová evropská agenda pro kulturu (2018) 2018 --
Nová strategie EU v oblasti lesnictví (2014) 2014 --
Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006) 2006 --
Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha (2011) 2011 --
Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (2011) 2011 --
Rámec EU pro dosažení udržitelného používání pesticidů (2009) 2009 --
Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 2020-2030 (2014) 2014 --
Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu (2002) 2002 --
Směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009) 2009 --
Směrnice EU o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008) 2008 --
Společná zemědělská politika EU [akt. 2013] 2013 --
Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020 (2009) 2009 2020
Strategie EU pro boj proti terorismu (2005) 2005 --
Strategie EU pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2012) 2012 --
Strategie EU pro Podunají (2010) 2010 --
Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013) 2013 --
Strategie EU pro region Baltského moře (2009) 2009 --
Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016 2012 2016
Tematická strategie EU pro městské životní prostředí (2006) 2006 --
Úloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011) 2011 --
Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (2015) 2015 --
Územní agenda Evropské unie 2020 (2011) 2011 2020
Závěry Rady EU o vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2010) 2010 --
Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015) 2015 2030
Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017) 2017 2030
Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (1997) 1997 --
Pařížská dohoda [k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu] (2015) 2016 --
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu - UNFCCC (1992) 1993 --
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325, o ženách, míru a bezpečnosti (2000) 2000 --
UNECE Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2005) 2005 --
Zdraví 2020: Evropská politika pro zdraví a kvalitu života (2012) 2012 2020
UNESCO Globální akční program pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (2018) 2018 --
UNESCO Strategie vzdělávání 2014-2020 2014 2020
UNESCO Střednědobá strategie 2014-2021 2014 2021
Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (2014) 2014 --
Dokumentů: 51


..archiv show
*