» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)ZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaStrategie rozvoje zemského digitálního televizního vysíláníZákon č. 194/2017 Sb., o opatř. ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlost.sítí elektron.komunikací a o změně některých souvisejících zákonůPlán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrniceEvropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (2017))Státní energetická koncepce České republikyAktualizace Koncepce nakládánís radioaktivními odpadya vyhořelým jaderným palivem(2014-2030)Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČeskérepubliceSurovinová politika ČR v oblasti nerostných surovina jejich zdrojů (2017)Politika druhotných surovin ČRAkční plán implementace Politiky druhotných surovin ČRNárodní akční plán ČR pro energii z obnovitelnýchzdrojů (2010-2020)Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (2017)Národní akční plán čisté mobility 2016-2018Národní akční plán pro chytré sítěInformace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 včetně Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020Těžba, úprava a zušlechťování ropya zemního plynu, tuhých paliv,radioaktivních surovin, rud a nerudSurovinová politika,využívání nerostnéhobohatství sběrné suroviny a kovový odpadEnergetika, teplárenství,plynárenstvíPrůmyslovývýzkum,rozvojtechnikyatechnologiíMalé a střednípodniky, živnostiZahraničníekonomickápolitika, zahraničníobchod, podporaexportuObchodnípolitikaStátníprůmyslovápolitikaSměrnice Rady 2011/70/Euratom - proodpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpademZákon č.406/2000Sb., ohospodařenís energiíSměrnice EPa Rady2012/27/EUo energetickéúčinnostia rozhodnutíKomise2013/242/EUZákon č.165/2012 Sb., opodporovanýchzdrojích energie /RozhodnutíKomise2009/548/ESZákon č.127/2005Sb., o elektronickýchkomunikacíchStrategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-2020Digitální Česko v. 2.0(2013-2020)Strategie správyrádiového spektraNárodní plán rozvoje sítí nové generaceKoncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014-2020Strategie Národní politiky kvality v ČR na období let 2011-2015Národní inovační strategie České republiky (2012-2020)Zákon č228/2005 Sb.,o kontroleobchodu svýrobky, jejichždržení se v ČRomezuje zbezpečnostníchdůvodůZákon č222/2009 Sb.,o volnémpohybu služebZákon č 594/2004Sb.,jímž se provádí režim Evropskýchspolečenství prokontrolu vývozu,přepravy,zprostředkovánía tranzitu zbožídvojího užitíZákon č 47/2002 Sb.,o podpoře malého astředního podnikáníZákon č 455/1991Sb., o živnostenskémpodnikání(živnostenský zákon)Zákon č 72/2000 Sb.,o investičníchpobídkáchZákon č 29/2000 Sb.,o poštovních službáchZákon č 304/2007 Sb.,- přechod na digitálnívysíláníZákon č 480/2004 Sb.,o některých službáchinformační společnostiZákon č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikánía o výkonu státní správy v energetickýchodvětvíchZákon č 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostnéhobohatství (horní zákon)Zákon č 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,o řešení stavů ropné nouzeZákon č 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o státníbáňské správěZákon č 18/1997 Sb.,o mírovém využívní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)Zákon č 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpademZákon č 634/1992Sb., o ochraněspotřebiteleZákon č 160/2007Sb., kterým semění některézákony v oblastiochranyspotřebiteleZákon č 102/2001Sb., o obecnébezpečnostivýrobkůZákon č.505/1990 Sb.,o metrologiiZákon č.22/1997 Sb.,o technickýchpožadavcíchna výrobkyTechnickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíZákon č.20/1993 Sb.,- technickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíKoncepcerozvojenárodníhometrologickéhosystémuČeskérepublikypro období2017-2021Vnitřníobchod aochranazájmůspotřebitelůNárodní akční plán společenskéodpovědnostiorganizací vČR (2016)Priorityspotřebitelsképolitiky(2015-2020)Elektronickékomunikace apoštovní službyAkční plán obudoucnosti automobilovéhoprůmyslu v ČR- "Českýautomobilovýprůmysl 2025"(2017)
zobrazit legendu