» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)ZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZákon č. 194/2017 Sb., o opatř. ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlost.sítí elektron.komunikací a o změně některých souvisejících zákonůPlán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrniceEvropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (2017)Zákon č.263/2016 Sb.,atomový zákon(§ 113 odst. 5)Státní energetická koncepce České republikyKoncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem (2019)Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republiceSurovinová politika ČR v oblasti nerostných surovina jejich zdrojů (2017)Politika druhotnýchsurovin České republiky2019-2022Národní akční plán čisté mobility 2016-2018Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030Exportní strategie ČR 2023-2033Těžba, úprava a zušlechťování ropya zemního plynu, tuhých paliv,radioaktivních surovin, rud a nerudSurovinová politika,využívání nerostnéhobohatství sběrné suroviny a kovový odpadEnergetika, teplárenství,plynárenstvíPrůmyslovývýzkum, rozvojtechnikya technologiíMalé a střednípodniky, živnostiZahraničníekonomickápolitika, zahraničníobchod, podporaexportuObchodnípolitikaStátníprůmyslovápolitikaSměrnice Rady 2011/70/Euratom- pro odpovědné a bezpečné naklá-dání s vyhořelým palivema radioaktivním odpademDigitální ekonomika a společnost (2023)Národní plán rozvoje sítí nové generaceStrategie podpory malých a středních podniků v ČR 2021-2027Zákon č228/2005 Sb.,o kontroleobchodu svýrobky, jejichždržení se v ČRomezuje zbezpečnostníchdůvodůZákon č222/2009 Sb.,o volnémpohybu služebZákon č 594/2004Sb.,jímž se provádí režim Evropskýchspolečenství prokontrolu vývozu,přepravy,zprostředkovánía tranzitu zbožídvojího užitíZákon č 47/2002 Sb.,o podpoře malého astředního podnikáníZákon č 455/1991Sb., o živnostenskémpodnikání(živnostenský zákon)Zákon č 72/2000 Sb.,o investičníchpobídkáchZákon č 29/2000 Sb.,o poštovních službáchZákon č 304/2007 Sb.,- přechod na digitálnívysíláníZákon č 480/2004 Sb.,o některých službáchinformační společnostiZákon č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikánía o výkonu státní správy v energetickýchodvětvíchZákon č 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostnéhobohatství (horní zákon)Zákon č 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,o řešení stavů ropné nouzeZákon č 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o státníbáňské správěZákon č 18/1997 Sb.,o mírovém využívní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)Zákon č 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpademZákon č 634/1992Sb., o ochraněspotřebiteleZákon č 160/2007Sb., kterým semění některézákony v oblastiochranyspotřebiteleZákon č 102/2001Sb., o obecnébezpečnostivýrobkůZákon č.505/1990 Sb.,o metrologiiZákon č.22/1997 Sb.,o technickýchpožadavcíchna výrobkyTechnickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíZákon č.20/1993 Sb.,- technickánormalizace,metrologiea státnízkušebnictvíKoncepcerozvojenárodníhometrologickéhosystémuČR (2021)Vnitřníobchod aochranazájmůspotřebitelůStrategiespotřebitelsképolitiky2021-2030Elektronickékomunikace apoštovní službyAkční pláno budoucnosti automobilovéhoprůmysluv ČR - "Českýautomobilovýprůmysl 2025"(2017)Národní výzkumnáa inovační strategie prointeligentní specializaciČR 2021-2027Strategie podpory malých a středníchpodniků v ČR 2021-2027Plán činnosti Správy úložišťradioaktivních odpadů na rok 2017, tříletý plán a dlouhodobý plánVnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu (2020)Národní strategie uměléinteligence ČR 2019-2035The Country for the Future 2020-2027Národní strategieregenerací brownfieldů2019-2024Národní plán obnovy (2020)Vodíková strategie ČR (2021)Vodíková strategieČR (2021)Priority ČR v agendě vnitřního trhuEU 2021-2025Národní plán rozvoje sítís velmi vysokoukapacitou (2021)Implementace a rozvojsítí 5G v ČR (2020)NařízeníEvropskéhoparlamentua Rady (EU)2018/1999 Zákon č.406/2000Sb., ohospodařenís energiíSměrnice EPa Rady2012/27/EUo energetickéúčinnostia rozhodnutíKomise2013/242/EUZákon č.165/2012 Sb., opodporovanýchzdrojích energie/ RozhodnutíKomise2009/548/ESZákon č.127/2005Sb., o elektronickýchkomunikacíchNávrh nařízení EP a Radyč. 2018/0196Národní politika kvality 2023-2030Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem 2022-2025Strategie CzechTrade 2023-2026 Plán pro malé a střední reaktory v ČR– využití a hospodářský přínos
zobrazit legendu