» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 09/2015 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Karlovarského kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2010Územně analyticképodklady 2012Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyZákon č.258/2000 Sb.,o ochraněveřejnéhozdravíProgram rozvoje KK 2014 - 2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvojvzdělávacísoustavy 2012Krajská příloha k národníRIS 3 strategii 2014-2020Koncepce ochranypřírody a krajinyKK (2005)AktualizaceStrategie rozvojecykloturistiky acyklodopravy vKarlovarskémkraji (2010)Koncepcerozvoje silničnísítě v KK (2012)StrategiezdravotnictvíKK (2009)Zásady rozvojesociálních služebv KK na období 2007 - 2017Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb v KK 2014-2017Koncepce prevencekriminality a krajskáprotidrogovástrategie na léta 2013 - 2016Dlouhodobé směřováníKK v oblati zajištění arozvoje podporyseniorů a osob se zdrav.postižením (2014)Program rozvojecestovního ruchuKoncepce kulturyKK na období2013 - 2020Akční protihlu-ková opatřenípro hlavnípozemní komu-nikace KK(2015)Strategie rozvoje konkurence-schopnosti KK 2013 - 2020Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce KK (2003)Koncepce EVVOKK (2003)Plán odpadového hospodářství 2004-2014Plán rozvojevodovodů akanalizací 2004-2015Strategie ochrany před povodněmi pro KK (2010)Plány oblasti povodí Odry a VltavyStrategie rozvojezaměstnanostiKrajský plán vyrovnávánípříležitostí pro osoby sezdravotním postiženímv KKKoncepce BESIPv KK 2009 - 2012Plán dopravníobslužnosti KK(2012)Strategie KK pro oblasteGovernmentu(2010)Informatika
zobrazit legendu