Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategické dokumenty

Strategická mapa Úřadu vlády ČR
I. Průmysl a stavebnictví
I.a suroviny
I.c těžební průmysl
II. Energetika, teplárenství, plynárenství
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
II.g teplárenství
II.i plynárenství
II.j ropa a ropné produkty
III. Podnikání a zahraniční obchod
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
IV.h inovační podnikání
V. Informační a komunikační technologie
V.a širokopásmové připojení
V.b vysokorychlostní sítě
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
V.e interoperabilita
VI. Vzdělávání
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV
VII. Zaměstnanost a trh práce
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.b nezaměstnanost
VII.c služby zaměstnanosti
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.e mobilita pracovní síly
VII.f pružné formy zaměstnávání
VII.g agenturní zaměstnávání
VII.h odborné vzdělávání
VIII. Sociální začleňování
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
VIII.e začleňování cizinců
IX. Sociální služby
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
X. Rodinná politika
X.a soulad soukromého a pracovního života
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
XI. Doprava
XI.a silniční doprava
XI.b vodní doprava
XI.c železniční doprava
XI.e multimodální doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.g drážní doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava
XI.l kosmické aktivity
XII. Životní prostředí
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XIII. Zdravotnictví
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIV. Cestovní ruch
XV. Kultura
XVI. Bydlení
XVI.a bytový fond
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII. Veřejná správa
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.a finance a finanční trhy
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XIX.c bankovnictví
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.e důchody
XIX.h pracovněprávní vztahy
XIX.i mzdy
XIX.k sociální dávky
XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.b kriminalita a prevence kriminality
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie
XXI. Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.d NNO
XXII. Demografie a propopulační opatření
XXII.a demografie a propopulační opatření
XXIII. Ochrana spotřebitelů
XXIII.a bezpečnost výrobků a služeb
XXIII.b dozor nad trhem
XXIII.c práva spotřebitelů
XXIV. Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění